Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Nexø Sammenhæng ml. bymidte og havn

Sammenhæng ml. bymidte og havn

​'Sammenhæng mellem bymidte og havn' er indsatsområde nr. 2 i byfornyelsesprogrammet. Det er ambitionen at udarbejde en sammenhængende plan for Nexøs nordlige kyststrækning, Nexø Havn og forbindelse til Nexø bymidte med udgangspunkt i de private og kommunale investeringer i Nexø. Planen skal indeholde aktiviteter og sikre fysiske sammenhænge mellem udviklingsprojekterne. Der oplevedes ved områdefornyelsens opstart ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem Nexø Torv og arealerne på havnen, og med afsæt i udviklingen af havnen og Nexøs nordlige kyststrækning udvikles en plan for at binde byen bedre sammen. Der skal være en oplevelsesmæssig sammenhæng mellem torvet og havneområdet via Torvegade, Strandgade, Toldbodgade og Skippertorvet. Da oplevelsen af en fragmenteret bymidte i høj grad kædes sammen med trafikale og infrastrukturelle udfordringer, skal planen udtænkes sammen med og understøttes af en samlende trafikplan.

Fredeliggørelse af Toldbodgade 

I områdefornyelsen arbejder vi for at styrke sammenhængen mellem Nexø bymidte og havneområdet. Siden sommeren 2021 har et stykke af Toldbodgade været fredeliggjort og friholdt for gennemkørende trafik som et midlertidigt forsøg på at styrke forbindelsen fra havn til torv. I 2022 blev initiativet udvidet med en fuld fredeliggørelse af hele Toldbodgade og etablering er 'Nexø bypark'. Byparken består af rullegræs, pallemøbler mv, der inviterer lokale og besøgende til ophold i området. Byparken understøttes af lokale aktører, der har udsalg af mad og drikke samt udlåner havespil mv. Den fulde fredeliggørelse er vedtaget for en prøveperiode på et år – t.o.m. juni 2023. Med rullegræsset skabes et strøgforløb fra Nexø torv til Skippertorvet, som forbindes med et nyt fodgængerfelt. Hensigten er at skabe en endnu tydeligere forbindelse mellem bymidte og havn. Initiativet indebærer, at BAT-bussernes afsætning og påstigning er flyttet til buslommer på Sdr. Landevej. Ud over at muliggøre den fulde fredeliggørelse, sikrer det en mere hensigtsmæssig afvikling af bustrafikken.

Forløb
November 2018: Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø udarbejdes og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Af byfornyelsesprogrammet fremgår visionen om at sammenbinde bymidten og havnen.

Efterår 2020: En arbejdsgruppe nedsættes og består af lokale borgere og repræsentanter fra erhvervslivet i Nexø. Arbejdsgruppens formål er at konkretisere byfornyelsesprogrammet med særlig fokus på indsatsområdet 'Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn'.

Efterår 2021: Arbejdsgruppen udarbejder en byrumsstrategi med konkrete forslag til at sammenbinde bymidte og havn. Strategien fokuserer på byens pladser og torve og ikke mindst forbindelserne mellem dem.

Maj 2021: Kommunalbestyrelsen godkender de første tiltag fra byrumsstrategien herunder forslag om, at lukke Nexø Torv midlertidigt for gennemkørende trafik; at forbinde Skippertorvet og Nexø Torv ved at fredeliggøre halvdelen af Toldbodgade; at etablere en rekreativ forbindelse langs Nexø havnekaj markeret med douglastræbjælker.

Juli 2021: Initiativerne føres ud i livet og en del af Toldbodgade samt Nexø Torv fredeliggøres, og områderne holdes fri for kørende trafik.

December 2021: Bornholms Julemarked udsmykker Toldbodgade og skaber en smuk passage mellem havnen og Nexø Torv.

April 2022: Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om, at de første initiativer i Toldbodgade udvides med en forlængelse på endnu et år og at Toldbodgade fredeliggøres helt. BATs busser flyttes fra busholdepladsen til buslommer på Sdr. Landevej.

Juli 2022: Nexø bypark etableres i Toldbodgade og på trekantsarealet foran Pakhusgården og indvies officielt d. 8. juli 2022.

Fremadrettet:
September 2022 – juni 2023: Med afsæt i det midlertidige byrum 'Nexø bypark' skal et fremtidsscenarie drøftes med byens borgere og erhvervsliv. Der skal blandt andet tages stilling til, om der skal indrettes et permanent byrum i området – og i så fald, hvordan det konkret set skal udformes. Byrummet kan enten alene være den fredeliggjorte Toldbodgade eller inddrage noget af det areal, som frigøres, når busserne flyttes. Idéforslaget skal drøftes med borgere, foreninger og erhvervsliv, før kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til et permanent projektforslag.

Nexø Kulturtorv – til hverdag og fest

I den oprindelige udgave af byfornyelsesprogrammet var Nexø torv et selvstændigt indsatsområde. I den nyeste version af byfornyelsesprogrammet er Nexø torv integreret som en del af indsatsområdet "Sammenhæng mellem bymidte og havn" – bl.a. fordi en central problemstilling for Nexø torv er at få skabt sammenhæng fra torvet til havneområdet. Hensigten er, at den generelle udvikling i byen som skaber øget liv og aktivitet på havnen kan forsyne bymidten med liv og besøgende. Snarere end at affolke torvet. Målsætningen med en indsats på torvet er desuden at opnå et forskønnet, tidssvarende og funktionsforbedret torv. 

Forløb
November 2018: Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø udarbejdes og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Af byfornyelsesprogrammet fremgår visionen om at opgradere og forskønne byens torv for at skabe bedre plads til udendørs ophold. I forbindelse med at byfornyelsesprogrammet revideres i 2020 bliver arbejdet med Nexø Torv integreret i visionen om at styrke bymidten og havnen.

September 2021: Styregruppen beslutter, at der nedsættes en projektgruppe bestående af en repræsentant fra Erhvervsforeningen Østbornholm, en repræsentant fra Borgerforeningen og projektlederen for Områdefornyelse Nexø. Sammen formulerer de en retning for udviklingsarbejdet med Nexø Torv.

Januar 2022: De første tanker om Nexø Torv under overskriften "Nexø kulturtorv – til hverdag og fest" præsenteres for byens borgere på et pop-up borgermøde afholdt på Nexø Torv.

Februar 2022: Projektgruppen inviterer torvets erhvervsdrivende og andre interessenter til et dialogmøde med henblik på at finde en fælles retning for torvet. Det er formålet at hente lokal opbakning til udviklingstankerne for torvet blandt dem, som i høj grad påvirker og definerer torvets udseende, stemning og daglige liv.

Fremadrettet:
Sommer/efterår 2022: Idéforslagene for torvet skal konkretiseres. Borgere og erhvervsliv vil på sigt blive inddraget i arbejdet med at udvikle Nexø torv, og der vil blive indsamlet input og feedback.

Toldbodgade – kort fortalt

Se i stort format.

Nexø Torv – kort fortalt

Se i stort format.