Del på facebook

Baggrund

Med afsæt i Udviklingsplanen 2009 og Strategi 2018 blev et byfornyelsesprogram udarbejdet med henblik på opstart af en såkaldt Områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen godkendte byfornyelsesprogrammet i november 2018, og der blev således igangsat Områdefornyelse Nexø. 

Læs om de forudgående strategier herunder.

Læs også om Nexø – og øens øvrige byer og lokalsamfund – i kommuneplanen via linket her: Bornholm - Byer og lokalsamfund - Bornholm Kommune (niras.dk)

Udviklingsplan for Nexø havn og by

I forbindelse med vedtagelse af Regionkommuneplan 2005 vedtog kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en "Udviklingsplan for Nexø havn og by" som et led i en langsigtet udvikling. Udviklingsplanen omfatter nogle af Nexøs mest attraktive arealer – arealer, der er enestående på Bornholm i kraft af deres kystnære beliggenhed. Der er en forståelse for, at disse arealer skal behandles i overensstemmelse med deres værdi og til gavn for hele byens og øens fremtid. Dette kræver langsigtet politisk strategi, hvor diverse tiltag herunder lokalplaner bør udvikles i overensstemmelse med de overordnede visioner.

Den 27. august 2009 vedtog kommunalbestyrelsen "Udviklingsplan for Nexø havn og by" endeligt. Udviklingsplanen anses som redskab til styring af den fremtidige planlægning. Planen danner rammer for lokalplanlægning i området og er vejledende for både de kortsigtede og de langsigtede handlinger.

Se hele Udviklingsplanen i den blå boks til højre på siden.

Strategi 2018

I kommunalbestyrelsens "Aftale om budget for 2018" blev der afsat 75.000 kr. til igangsættelse af en proces for udvikling af Nexø. Anledningen til kommunalbestyrelsens aftale var en fremlæggelse af projektet "Nexø mole" fra Nexø Havn og et stort ønske fra borgere og erhverv om en styret og fokuseret udvikling af Nexø. Processen bygger videre på "Udviklingsplan Nexø Havn og By" Strategien for Nexø 2018 følger op på Udviklingsplanen fra 2009 og på baggrund af opridsede udfordringer og potentialer i Nexø har arbejdsgruppen i fællesskab prioriteret en række tiltag til Nexøs udvikling.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Østbornholms Turistforening, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration udarbejdede ultimo 2017 en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. I januar 2018 blev der afholdt to åbne borgermøder – kaldet Nexø Idékontor – hvor alle byens borgere blev inviteret til at komme med projektidéer, forslag og få en snak med Nexøs foreninger om byens fremtid.

Strategien fra arbejdsgruppen blev fremlagt for styregruppen i februar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. Strategien for Nexø blev vedtaget politisk i marts 2018, og det blev besluttet at forlænge projektperioden og igangsættelsen af de prioriterede projekter året ud.

I strategien anbefaler arbejdsgruppen, at der særligt bliver sat fokus på:

 • Sammenhæng mellem bymidte og havn.
 • Trafikdæmpning af Sdr. Landevej.
 • Rundkørsel ved Netto.
 • Ny parkeringsstrategi med fokus på at samle bymidten og frigøre arealer til parkeringspladser i baggårde og lign. udenom bymidten men med nærhed til funktioner både i bymidte og på havnen.
 • Ønske om kommunale/statslige/private arbejdspladser i Nexø.
Du finder hele strategien i den blå boks oppe til højre på denne side. 

Konkrete projekter
Arbejdsgruppen har udpeget en række projekter, som de anbefaler, at der bliver arbejdet videre med:
 • Nexø Moleprojekt med hotel, restaurant, markedshal, borgerservice og bibliotek.
 • Kulturhus indeholdende mødelokaler for foreningslivet, teater- og koncertsal gerne med fælles faciliteter med bibliotek og borgerservice (synergieffekt).
 • Turisme – vision og handlingsplan for turismen i Nexø.
 • Strand – og havnepromenade som vil forøge aktivitetsmulighederne for byens borgere, turister samt familier, der bor i den nye bebyggelse på Nordfiletgrunden eller besøger VÆRFTET og hotel.
 • Strategi for detailhandel.
 • Tilflytning til Nexø– nye boligprojekter på Nordfiletgrunden og Bakkebyen på Ibskervej.

Nexø Idékontor 2018

Resultater fra åben borgerinddragelse i Nexø Idékontor
Det bobler af initiativer og lokale ildsjæle i Nexø, og der var en meget positiv stemning, særligt ved det sidste af de to arrangementer. Møderne har skabt fornyet og god dialog mellem borgere, foreninger og kommune.


Arbejdsgruppen samlede ved et møde den 22. januar op på alle de input og idéer som borgerne i Nexø er kommet med på de to åbne møder onsdag den 10. januar og onsdag den 17. januar. Der er i alt kommet 108 input fra de to møder. Borgernes idéer har form af alt fra håndtegnede skitser og plancher til gennemarbejdede projektidéer, statements og udsagn.

Der var bl.a. idéer som badestrand, havnepark, attraktion til turister om vinteren fx vandland eller svømmebad med akvarium, shelters, værksteder, kulturhus, legeplads, kunst- og kultursti, at åbne op for de grønne attraktive områder rundt om Nexø, biograf, husbåde og fartdæmpning af Sdr. Landevej. Der var også en håndtegning fra en lille pige iblandt idéerne som ønskede sig en regnbuemaskine, der kan lave regnbuer i Nexø.

Alle input er dokumenteret og vedlægges som bilag til strategien. Arbejdsgruppen og foreningerne tager idéerne med i det videre arbejde for Nexøs udvikling.

Du finder strategien oppe i den blå boks til højre på denne side.