Parkeringszone ved Gudhjem havn
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Parkering Parkeringsafgifter

Parkeringsafgifter

​Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i Færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af kommunalbestyrelsen jf. § 122a.

På Bornholm har kommunalbestyrelsen besluttet at varetage denne opgave.

​Klagevejledning

Du har mulighed for at sende en indsigelse til Parkering Bornholm, hvis du mener en afgift er uberettiget pålagt.

Dettes gøres via klageblanket eller via mail til Parkering Bornholm parkeringbornholm@brk.dk med indhold af navn og adresse, køretøjets registreringsnummer, afgiftens løbenummer og selve indsigelsen mod parkeringsafgiften.

Du har ikke mulighed for at gøre indsigelse over Parkering Bornholms afgørelse til en anden myndighed. Det er en følge af Færdselslovens § 121, stk. 2. Ifølge Persondataloven skal Parkering Bornholm oplyse om, at der i Bornholms Regionskommunes sagsbehandling bliver behandlet oplysninger om køretøjet, tidspunktet og stedet for forseelsen, forseelsens art samt observationstiden, og der er oprettet stamkort med oplysninger om navn, adresse, personnummer mv. I Persondataloven er der også regler om ret til indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, jf. lovens §§ 31, 35 og 37. 

​Spørgsmål og svar

Er det muligt at få nedsat p-afgiften?

Nej, der er ingen reduktion i beløbet på afgiften, idet der er tale om en kontrolafgift og ikke en bøde.

Frafaldes en p-afgift, hvis bilen har holdt ulovligt pga. havari?
Ja, hvis der er dokumentation for havariet.

Kan jeg klage til overordnet instans?
Nej, men du kan altid indbringe afgørelsen for fogedretten, hvis afgiften ikke er betalt. Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen i fogedretten.

Hvis jeg har lånt min bil ud og den bliver pålagt en p-afgift, skal jeg så betale afgiften?
Ja, ifølge Færdselslovens § 121, stk. 4, skal bilens fører betale afgiften, men hvis det ikke sker, så skal bilens ejer betale afgiften. Ejer skal selv opkræve beløbet hos brugeren.                                                                           
Det gælder også for udlejningsselskaber og firmaer, hvor lejere og medarbejdere ikke er registrerede brugere. Firmaet skal selv opkræve beløbet hos brugeren. 

Jeg har solgt min bil, men har fået en p-afgift for at parkere den. Hvad skal jeg foretage mig?
Det er et privatretligt anliggende dig og køber imellem. Afgiften påhviler den, der har foretaget den uretmæssige standsning eller parkering. Betales afgiften ikke inden den fastsatte frist, hæfter tillige ejeren (brugeren) for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet jf. Færdselslovens § 121, stk. 4.