Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Byggeri Genbrug af asfalt

Genbrug af asfalt

Udlæg af genbrugsasfalt kræver tilladelse.

Benyttelse af genbrugsasfalt til etablering eller udbedring af kørevej eller pladsareal -  eksempelvis på en landejendom - kræver en tilladelse fra Center for Natur, Miljø og Fritid. Konkret skal der udarbejdes en §19-tilladelse med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven, før materialet må udlægges.

Vi skal som grundlag for tilladelsen udarbejde en vurdering af mulige påvirkninger af natur, drikkevand, og vandmiljø. Der kan stilles forskellige vilkår i forbindelse med tilladelsen for at sikre omgivelserne mod uønskede påvirkninger.

For at gennemføre sagsbehandlingen har vi behov for en beskrivelse af det konkrete projekt med udlæg af genbrugsasfalt. Det handler om følgende oplysninger, som der skal fremsendes i forbindelse med en ansøgning:

- Ønsket placering af materialet indtegnet på luftfoto eller kort.

- Mængder i tons, samt lagtykkelse.

- Hvordan sikres det i det konkrete projekt, at materialet ikke bliver spredt til omgivelserne?

- Drænforhold: Placering af brønde, dræn og grøfter på og omkring det areal, hvor materialet ønskes udlagt.

- Information om højeste grundvandsstand på arealet. Grundvandet skal pejles, når det er højest, og det er det mellem januar og april.

Der er ikke noget ansøgningsskema der skal benyttes. Send gerne en mail med ansøgningen, hvor de nødvendige oplysninger fremgår til nmf@brk.dk. Der kan forventes fire ugers sagsbehandlings tid.

​Der skal gøres opmærksom på, at §19-tilladelsen sendes i kopi til vores regionsafdeling, der er myndighed mht. at afgøre hvorvidt arealet, hvor det knuste asfalt udlægges, vil blive kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 jf. § 5 i jordforureningsloven. En kortlægning efter jordforureningsloven vil give anledning til en notering i matrikelregisteret, så det fremover vil fremgå heraf, at der findes forurenet jord på matriklen. Kortlægningen vil bl.a. medføre restriktioner for områdets fremtidige anvendelse, og i forbindelse med fremtidig bortskaffelse af jord fra arealet.