Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Planer Privatlivspolitik for Planafdelingen

Privatlivspolitik for Planafdelingen

Sådan behandler Planafdelingen i Bornholms Regionskommune personoplysninger
Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi lægger stor vægt på at sikre, at alle trygt kan overlade sine personoplysninger til os. 
Når du som borger kontakter Bornholms Regionskommune, modtager du som hovedregel information om:

1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen (som er dataansvarlig). 
2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorien af personoplysninger, som vi behandler.
5. Mulige modtagere af dine personoplysninger.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Dine rettigheder. 
9. Muligheden for at klage til Datatilsynet.

I denne privatlivspolitik finder du information om Bornholms Regionskommunes planafdelings brug af personoplysninger samt en beskrivelse af dine rettigheder. Det skal bemærkes at denne privatlivspolitik ikke vedrører vores behandling af cookies, hvorfor der henvises til vores cookiepolitik til information herom.

1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen (som er dataansvarlig) 
Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bornholms Regionskommune
Landemærket 26
3700 Rønne
CVR-nr.: 26 69 63 48
Telefon: 56 92 00 00

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På telefon: 56 92 00 00

Ved brev - skriv til:
Bornholms Regionskommune
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Landemærket 26
3700 Rønne

Som Borger:
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO) via digital post på borger.dk https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149

Som virksomhed:
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via virk.dk for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149
mrk. Databeskyttelsesrådgiver

3. Retsgrundlaget for Bornholms Regionskommunes behandling af personoplysninger
Retsgrundlaget for Bornholms Regionskommunens behandling af personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og i visse tilfælde anden særlovgivning.
Vores retsgrundlag for at behandling af personoplysninger vil oftest være følgende: 

• Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvoraf fremgår, at den dataansvarlige 
kan behandle ”almindelige” personoplysninger, såfremt dette er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse som den dataansvarlige har fået pålagt.

• Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvoraf det fremgår, at den dataansvarlige kan behandle ”følsomme” personoplysninger, såfremt behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

• Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1, hvoraf det fremgår at Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnumre med henblik på en entydig identifikation eller som 
journalnummer. 

4. Hvilke personoplysninger behandler Bornholms Regionskommunes planafdeling
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave: 

• Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, oplysninger om økoonomi (indtægts- og formueforhold), stilling, arbejdsområde, familieforhold, væsentlige sociale problemer m.v.
• Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold, men kun i det omfang det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling.
• CPR-nr.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Bornholms Regionskommunes planafdeling videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver, og kun, når det er lovligt.
Videregivelsen skal fx ske til:
• Offentlige myndigheder 
• Rådgivere, fx advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig
• Borgere/virksomheder der søger om aktindsigt
• Databehandlere

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Som offentlig myndighed modtager vi personoplysninger fra flere kilder.
Vi behandler dog normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra dine pårørende. 

Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra: 
• Det Centrale Personregister (CPR)
• Evt. andre fagområder i kommunen
• Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger
Modparter i sager (det kan være naboer, arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende)
• Borgere der indgiver klager
• Offentlige myndigheder
 
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen.

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist. Længere slettefrist kan forekomme, hvor det følger af lovkrav eksempelvis i tilknytning til arbejdsskader. Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med for eksempel tv-overvågning, hvor Bornholms Regionskommune følger tv-overvågningslovens regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

8. Dine rettigheder
Bornholms Regionskommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til os, eller som vi modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Disse rettigheder er blandt andet:

Ret til at trække samtykke tilbage
- Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

9. Mulighed for at klage til Datatilsynet
Borgere har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis borgeren er utilfreds med den måde, Bornholms Regionskommune behandler den pågældendes personoplysninger på. 
Borgere opfordres dog til i første omgang at rette sin klage til Bornholms Regionskommune, så vi kan revurdere vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt borgeren ønsker at indgive din klage direkte til Datatilsynet, kan du anvende nedenstående informationer.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.