Del på facebook

Nyt liv i Vang granitbrud

Projekt

Projektet "Nyt liv i Vang Granitbrud" skal styrke Bornholms image som et sted med unik natur, geologi og rige muligheder for friluftsliv. Ved at gøre det storslåede Vang Granitbrud tilgængeligt vil projektet omdanne det tidligere industriområde til en fascinerende destination for både lokale og turister. Samtidig er det også målet, at flere besøgende i området skal styrke det lokale erhvervsliv knyttet til friluftsturisme, overnatning og restauration.

Budget: Cirka 11 millioner

Projektplanen kan læses herunder:

Projektplan  (- 106 kb)

Hvad skal der ske?

Forvandlingen fra granitbrud til natur- og oplevelsescentrum er startet med en kortlægning af områdets geologi, natur og kulturhistorie. Kortlægningen har dannet grundlag for den aktuelle planlægning af området.

Projektet vil gøre området mere tilgængeligt med nye stier, shelter- og rastepladser samt klatrevæg og mountainbikeruter. Området har samtidig et stort potentiale til at blive hjemsted for fugle, og der skabes derfor de rette rammer for at der med tiden kan opstå fuglefjeld på en række af klippesiderne. Den særlige natur og geologi i området vil blandt andet blive formidlet i et infohus placeret ved indgangen til området.
Endelig er det ideen at omdanne den pier, hvorfra den brudte granit før blev udskibet. Pieren skal være udgangspunkt for badning og fritidsaktiviteter såsom kajaksejlads og dykning.

Baggrund

"Nyt liv i Vang Granitbrud" har til formål at fremme tilgængeligheden til den bornholmske natur og brande Bornholm ved at skabe fyrtårne for natur-, frilufts-, og kulturhistoriske oplevelser.

Projektet er udviklet af Bornholms Regionskommune, NCC Roads, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen og vil blive gennemført i samarbejde med Realdania og en lang række lokale aktører. 

Forslag til anvendelse

Ringebakkeområdet er fredet og det betyder at det er fredningsmyndigheden der har den sidste og afgørende indflydelse på hvad der kan tillades af aktiviteter i området.  Bornholms Regionskommune sendte et forslag til anvendelse af området til Fredningsnævnet på Bornholm primo 2012. Nævnets afgørelse i sagen forelå juni 2012. Bornholms Regionskommune var generelt meget tilfreds med afgørelsen, men dele af den som bl.a. vedrørte adgangen til området ønskede kommunen at få prøvet ved højeste instans, Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnets medlemmer besigtigede området den 24. oktober 2012, og deres endelige afgørelse forelå ultimo 2012.

Dokumenterne i sagen kan findes herunder:

Kommunens anmodning til fredningsnævnet (- 277 kb)

Brev til fredningsnævn 12.01.12 (- 236 kb)

Afgørelse fra Fredningsnævnet (- ca. 6 mb)

Kommunens anke af dele af fredningsnævnets afgørelse (- ca. 1,5 mb)

Bilag D - revideret forslag til anvendelse (- 15 mb)

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Øvrige bilag kan findes blandt bilag til fredningsnævnet herunder:

Bilag 1 Projektplan  ( - 106 kb)

Bilag 2 Indretningsforslag  ( - 4 mb)  

Bilag 3 Kystdirektoratets tilladelse  ( - 68 kb)  

Bilag 4 Visualiseret  ( - 2 mb)  

Bilag 5 Opsummering planværksted  ( - 27 mb)  

Bilag 6 Bornholms Råstofindustri  ( - 13 mb)  

Bilag 7 Foto fra området  ( - 26 mb)  

Bilag 8 Forslag til anvendelse  ( - 7 mb)  

Bilag 9 Efterbehandlingsplan  ( - 616 kb)

Planværksted i Ringebakkerne

Planværkstedet forløb over to på hinanden følgende eftermiddage/aftener. Målet var at komme et skidt nærmere en samlet plan for området der tilgodeser mange interesser. En række interesseorganisationer og lokale var inviteret til workshoppen der også var offentligt annonceret og åben for alle interesserede.

45 engagerede interessenter og lokale deltog på workshoppens 1. dag i NCC´s buehaller i Vangbruddet. De to konsulenter der ledte planværkstedet, arkitekt Gunhild Witt og landskabsarkitekt Anne Truelsen Schultz, havde tilrettelagt en proces der synliggjorde de enkeltes ønsker til området og lagde op til dialog på tværs af interesser.

På 2. dagen blev de indkomne forslag og idéer fra de fire arbejdsgrupper bearbejdet og et samlet udkast til disponering af området debatteret samme med ca. 30 workshopdeltagere fra 1. dagen. På en enkelt dag kan to konsulenter naturligvis ikke lave en gennemarbejdet plan, men udkastet til disponering af området blev godt modtaget.
 
De følgende måneder fortsætter dialogen med relevante interessenter foruden projektgruppen. Forløber alt planmæssigt vil et forslag til en samlet disponering af arealet og en plejeplan kunne fremsendes til fredningsnævnet til godkendelse i sensommeren 2011. Først når der ligger svar fra Fredningsnævnet vil planen blive detaljeret og området indrettet inden næste sæson.  

Læs mere om program og oplæg her:

Invitation til workshop (PDF)

Fredningskendelse for området (PDF)

Deltagere på planværkstedets 1. dag (PDF)

Intro 2. dag/opsamling på dele af arbejdet 1. dag(PDF)

Oplæg præsenteret af konsulenterne, debatteret på 2. dag (PDF) 

Projektgruppe

I projektets følgegruppe deltager:

 • Kim Sørensen, Hasle Byting
 • Jens Peter Koefoed, Bornholms Klatreklub
 • Ingrid Kofod Larsen, Friluftsrådet - Bornholm
 • Per C. Pedersen, Dansk Ornitologisk Forening – Bornholm
 • Jens Christensen, Danmarks Naturfredningsforening – Bornholm
 • Jørgen Steenstrup Butzbach, Danmarks Naturfredningsforening - Bornholm
 • Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm
 • Kim Caspersen, Destination Bornholm
 • Christina Dideriksen, NCC Roads A/S
 • Søren V. Christensen, Vang Havn
 • Iris Viborg Kofod, Vang beboer- og grundejerforening
 • Max Ellegaard Hansen, Vang beboer- og grundejerforening
 • Susanne Andersen, turistchef for Allinge og Gudhjem turistinformationer
 • Maiken Jørgensen, Cycling Bornholm
 • Nina Gjettermann, Cycling Bornholm
 • Christian Lau, Dansk Ornitologisk Forening – Bornholm
 • Mogens T. Kofod, Dans Ornitologisk Forening – Bornholm

Projektansvarlig på Vang Pier, Jakob Jensen, havnekoordinator, Bornholms Regionskommune.

Projektansvarlig på Ringebakkerne, Vivi Granby, Bornholms Regionskommune.

Vang Pier bevares som led i projektet

Vang Pier blev i sin tid etableret efter en overenskomst mellem Hasle Kommune og Hasle Granit i 1985. Pieren ejes af kommunen som en del af Hasle havn, men har været drevet og vedligeholdt af ejer af Ringebakkebruddet, NCC, helt frem til kommunens overtagelse af ombygningen af pieren i forbindelse med dette projekt i foråret 2011. Det var Trafikministeriet, nu Transportministeriet, der i sin tid gav tilladelse til etablering af pieren og den efterfølgende dækmole.

Kommunalbestyrelsens har ønsket at bevare Vang Pier men det har været Transportministeriet, der som myndighed på søterritoriet, har haft bemyndigelsen til at tilkendegive at pieren kan bevares efter at den er nedlagt som havn for udskibning af granit. Særligt tre forhold har været afvejet i den kommunalpolitiske vurdering af om Vang Pier skulle bevares.

 1. omkostningerne til udbedring af skader efter potentielle skader
 2. ønsket fra naturorganisationer og andre on at den oprindelige klippekyst genskabes og muligheden for at pieren kunne omdannes og danne ramme om nye sports- og
 3. fritidsaktiviteter i Vang og  desuden give adgang til en unik oplevelse for besøgende af klippekysten set fra vandsiden.

 
Der er i forbindelse med den politiske behandling af bevaring og ombygning af Vang Pier bl.a. foretaget undervandsundersøgelser og en grundig gennemgang af Vang Pier. Undersøgelserne viser, at den driftsmæssige vedligeholdelse af pieren efter projektgennemførelsen vil kunne holdes inden for det eksisterende driftsbudget til havne. Som led i projektet er foretaget en ændring af profilet på selve pieren og der er etableret kørevej på pieren så vedligehold kan ske fra land. Også landfæstet gives et slankere profil og fæstet mellem pieren og land omdannes til en bro så pieren bliver et selvstændigt element friholdt fra kystlinjen.

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til at Vang Pier kan ændres og bevares som led i at skabe nye friluftsmuligheder for Vangboere og besøgende. Afgørelsen har været prøvet idet Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har haft påklaget afgørelsen, men den er siden stadfæstet af Transportministeriet at den kan bibeholdes og ændres som en del af det samlede projekt ”Nyt liv i Vang Granitbrud”.

Ombygningerne af Vang Pier ventes færdigombygget i sommeren 2011 og pieren indvies officielt den 24. august 2011, kl. 16.30.

Pressemeddelelse - Indvielse af Vang Pier (PDF)

Visualisering Vang Pier (PDF)

Naturrum – et mødested i Vangbruddet

Fredningsnævnet på Bornholm har den 1. juni 2012 meddelt tilladelse til, at der kan etableres en primitiv lejrplads med tilhørende bålplads i forbindelse med betondækket ved det tidligere sorteringsanlæg. Bygningens placering i forbindelse med kælderen til det tidligere knuseværk i skrænten er senere godkendt af Fredningsnævnet. Der er meddelt dispensation fra Strandbyggelinjen i 2013 og indgået endeligt mageskifte med Naturstyrelsen og meddelt byggetilladelse i 2014.
 
Nybyggeriet ventes at blive et attraktivt mødested for de forskellige brugergrupper. Et sted at mødes, spise medbragt mad med mulighed for primitiv overnatning. Foruden selve naturrummet laves et udsigtspunkt og en opholdsmulighed der bygges til den eksisterende betonkælder.

En skitse kan ses her

Torsdag den 12. juni 2014 kl. 16:30 blev naturrummet og indretningen af Ringebakkebruddene officielt indviet til natur- og friluftsliv.

Byggeriets parter

De har støttet projektet

 • NCC Roads A/S
 • Realdania
 • Friluftsrådet
 • Lokale- & Anlægsopgaver
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Bornholms Regionskommune