Befolkningsprognose
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Tal & Fakta Befolkningsprognose 2018-2030

Befolkningsprognose 2018-2030

​D. 1. januar 2018 havde Bornholm 39.635 indbyggere. I 2030 forventes det samlede indbyggertal på Bornholm at være steget til 40.017 indbyggere. 

Ifølge befolkningsprognosen kan vi i 2030 forvente et samfund med markant flere ældre - 19 % flere over 66 år . Arbejdsstyrken forventes til gengæld at falde samt blive mere grå i toppen. Antallet af helt små børn i 0-5 års alderen ser ud til at stige, mens vi kan forvente færre skolebørn. Samlet ses forventes en 2 % stigning i antallet af børn og unge. 

Hvad er en befolkningsprognose, og hvad bruges den til?

Bornholms Regionskommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 12 år. Den seneste prognose dækker derfor årene 2018-30. En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til den samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. BRK’s befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af konsulentfirmaet Cowis Demografix-model, som halvdelen af de danske kommuner anvender.  

Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. Forventningerne til befolkningsudviklingen indgår fx i overvejelserne i forhold til, om der kan forventes at blive behov for flere eller færre børnehaver, skoler og ældreboliger samlet set på Bornholm og i de enkelte lokalområder. Den kan også føre til overvejelser, om hvorvidt det fremtidsbillede prognosen tegner er lig den ønskelige udvikling? Skal kommunalbestyrelsen fx arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen? 

Befolkningsprognoserne udarbejdes hvert år for at forudsige befolkningsudviklingen (herunder aldersfordelingen, til- og fraflytning, fødte og døde) over en periode på 12 år.

Befolkningsprognoserne tager dels udgangspunkt i hvordan bevægelserne har været i forgangne år, dels i udviklingen i nybyggeriet på øen.

Boligbyggeprogrammet er dermed også et af de håndtag, der kan skrues på i forhold til prognosen. Det er således en indbygget mekanisme i prognosemodellen, at en nybygget bolig altid tilflyttes. Med andre ord skaber nybyggeri i prognosesammenhæng automatisk tilflytning. Det vil på den måde også have indflydelse hvilke typer boliger der bygges, idet fx parcelhuse typisk tilflyttes af børnefamilier osv.

Udviklingen gennem de seneste tre år har givet udfordringer i forhold til at forudsige fremtiden, idet der ikke tidligere har været år, der har været så positive som de er pt. Prognoseårene har således ikke været i stand til at følge med i fx stigningen i tilflyttere.

Umiddelbart er dette positivt, men da befolkningsprognosen blandt andet benyttes til budgettildeling, vil udsving af større karakter betyde, at budgetterne i værste fald ikke passer til de krævede aktiviteter.

Ny model

Befolkningsprognosen har hidtil anvendt det der hedder en afvandringsbestemt model, der har taget udgangspunkt alene i Bornholms egne til- og fraflytningstal, sammen med den forventede fødselsbalance. COWI, der er regionskommunens leverandør af befolkningsprognosesystem gennem mange år, har udviklet en ny model, der også medtager udviklingen i omverdenen. Oplandsmodellen tager således udgangspunkt i hvordan udviklingen har været i de områder af landet, hvor vi normalt modtager tilflyttere fra.

Som et eksempel kan nævnes, at ca. 1/3 af tilflytterne til Bornholm kommer fra Københavns kommune. Hvis befolkningsudviklingen i København fortsætter med at stige, vil Bornholm qua ”vores” andel af de der fraflytter København, få flere tilflyttere.

Prognoserne for København viser fx at byen ikke kan følge med i boligbyggeriet i forhold til tilflytningen, hvilket betyder stigende boligpriser og flere, der ikke vil have mulighed for at etablere sig i kommunen. Effekten af dette regnes således ind i den nye model.

Forventninger til befolkningsudviklingen 2018-30

Prognosen forudser en samlet fremgang i indbyggertallet på ca. 380 personer - fra i 39.635 til 40.017 indbyggere i 2030. Der forventes en svag befolkningsfremgang, hvilket adskiller sig markant fra de foregående prognoseperioder.

Hvilke forudsætninger bygger prognosen på?

Der er mange forhold, som spiller ind på prognosens resultater: fødsler, dødsfald, til- og fraflytninger, forventet levealder, økonomisk udvikling globalt, nationalt og lokalt samt meget andet.

Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen. Det kan fx undersøges, hvad det vil få af indflydelse, hvis fødselstallet stiger, folk lever længere eller hvis flere flytter til eller fra kommunen.

For befolkningsprognosen for 2018-30 har kommunalbestyrelsen besluttet at tage udgangspunkt i et scenarie, som bygger på følgende forudsætninger:
- Flyttemønstre 2018 baseret på 2015-2017
- Fødsler 2014-2017
- Dødsfald 2011-2016 (2017 er udeladt da niveau var meget højt)
- Flygtninge: 2018: 50, 2019+: 25 om året
- Boligprogram øget i årene 2023+ så der bygges ca. 60 nye boliger om året
- Fremskrivning med brug af oplandsmodel for mellemkommunale flytninger

Bornholmerdata

Bornholmerdata er stedet hvor data fra Bornholm præsenteres.

Du kan både finde information om befolkningsudvikling, udviklingen på boligmarkedet og resultaterne fra bornholmerpanelundersøgelser og kvalitative analyser.

God læselyst!

Gå til bornholmerdata