Efterårshimmel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Tal og fakta Regionskommunens roller og opgaver

Regionskommunens roller og opgaver

Bornholms Regionskommune er den eneste af sin slags i Danmark. Regionskommunen løser både regionale og kommunale opgaver.

Du kan læse meget mere om hvilke roller regionskommunen har, når du møder den i forskellige sammenhænge. Du kan også få et overblik over de mange og mange forskellige opgaver regionskommunen løser for det bornholmske samfund.

​Kommunens forskellige roller

I mødet med borgerne optræder Bornholms Regionskommune i tre væsensforskellige roller:
 

Planlæggerrollen: Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den samfundsmæssige udvikling af øen, herunder fastlægge hvilke rammevilkår der skal gælde for udviklingen, og hvilken retning udviklingen skal tage.

Servicerollen: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde serviceydelser, fx i form af børnepasning, skoler og ældrepleje, og stille infrastruktur til rådighed for borgerne og erhvervslivet, fx i form af veje, kloakker og havne.

 

Myndighedsrollen: Endelig skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse på en række myndighedsområder, fx i børnesager, byggesager og miljøsager.

Den kommunale opgaveportefølje

Som de andre 97 kommuner i Danmark har Bornholms Regionskommune siden 1. januar 2007 varetaget følgende opgaver:
 • Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar
 • Børnepasning
 • Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Specialundervisning for voksne
 • Ældrepleje
 • Sundhedsområdet: Forebyggelse, pleje og genoptræning der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygeplejen, den kommunale tandpleje, specialtandplejen og socialpsykiatri
 • Aktivering og beskæftigelsesprojekter for ledige
 • Integrationsindsatsen og sprogundervisning af indvandrere
 • Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre
 • Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab
 • Natur, miljø og planlægning: Blandt andet konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver, udarbejdelse af kommuneplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner og vandforsyningsplaner
 • Lokal erhvervsservice og turismefremme
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber
 • Det lokale vejnet
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

Den regionale opgaveportefølje

Ud over de almindelige kommunale opgaver løser Bornholms Regionskommune som den eneste kommune i landet visse regionale opgaver (derfor betegnelsen ’regionskommune’ i stedet for ’kommune’):
 • Udarbejdelse af regional udviklingsplan
 • Oprettelse og sekretariatsbetjening af regionalt vækstforum
 • Regional turismefremmeindsats
 • Ansvar for at oprette trafikselskaber (blandt andet ansvar for almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, køreplaner, koordinering og planlægning, privatbanerne og individuel handicapkørsel)
 • Kortlægning og planlægning af råstofindvinding
 • Indsatsen mod jordforurening
 • Visse opgaver efter miljømålsloven
 • Drift af undervisningsinstitutioner med specialunder-visning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre)
De øvrige regionale opgaver – fx sygehuse og voksen-undervisning – varetages for regionskommunens vedkommende af Region Hovedstaden.

Kommunalfuldmagten

Listen over regionskommunens opgaver er ikke fuldstændig – og bliver det aldrig. I erkendelse af at det ikke er muligt at lovfæste en udtømmende liste over kommunale opgaver, findes der et begreb som kaldes kommunalfuldmagten.
 
Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver.
 
Den nærmere afgrænsning af, hvorvidt en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har mulighed for at varetage en bestemt opgave, er ofte en kompliceret øvelse. Det skyldes, at kommunalfuldmagtsreglerne består af en række upræcise regler, der ofte overlapper hinanden.
 
Disse regler indebærer bl.a., at de opgaver, som kommunen ønsker at varetage eller støtte, skal være af en vis nytte for kommunens indbyggere, at kommunen ikke må varetage opgaver, der er henlagt til andre myndigheder, og at der ikke må ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen.
 
Et klassisk eksempel på opgaver, som kommuner kan varetage efter kommunalfuldmagtsreglerne, er f.eks. tiltag inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet.
 
Det antages også, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne må ”producere” til eget brug, f.eks. i form af vaskeridrift. I øvrigt er udgangspunktet efter kommunal-fuldmagtsreglerne, at der gælder et forbud mod kommunal erhvervsvirksomhed (handel, håndværk, produktion af varer og serviceydelser mv.).
 
Hvis en kommunal opgavevaretagelse er reguleret i den skrevne lovgivning (love, bekendtgørelser), skal opgavevaretagelsen ikke også vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagtsreglerne viger således for den skrevne lovgivning.