overnatning
Del på facebook

Overnatninger

 

Den 1. januar 2020 trådte et nyt Bygningsreglement i kraft. Bygningsreglementet 2018 samt en tilhørende Vejledning om Drift, fastsætter bl.a. krav til midlertidig overnatning for visse typer af bygninger.
Beredskabsstyrelsen har desuden valgt at videreføre de Driftsmæssige Forskrifter i hele 2020. De Driftsmæssige Forskrifter finder anvendelse i de samme typer af bygninger, og beskriver ligeledes reglerne for midlertidig overnatning.

Det betyder at der ved gennemførelse af midlertidige overnatning i 2020 reelt foreligger 2 muligheder, én mulighed hvor der skal ske meddelelse eller én anden hvor der skal ansøges. Begge muligheder kan vælges frit af ansøger.

Fra 1. januar 2021 er det forventningen, at midlertidig overnatning udelukkende vil kunne gennemføres ved overholdelse af bygningsreglementets regler.

 

Meddelelsesvejen


Iht. Bygningsreglement 2018 § 6h, stk 2 kan andre bygningsafsnit end anvendelseskategori 5, anvendes til midlertidig overnatning, når dette sker iht. Bygningsreglement 2018 § 152 a Sidstnævnte bestemmelse angiver således hvilke forhold, der skal sikres forinden den midlertidige overnatning kan foregå. Det fremgår bl.a. herunder, at overnatningen skal meddeles til kommunalbestyrelsen 2 uger før første overnatningsdøgn. Du skal med andre ord, ikke have en tilladelse til midlertidig overnatning, da det forudsættes at forhold i § 152 a er sikret og opfyldt.

Meddelelse om overnatning skal ske via byogogmiljoe.dk

Du skal vælge ”Start nyt projekt” og så logge ind med dit NemID.

Når du er logget ind får du nye muligheder.

 • Start med at give dit projekt et navn, eksempelvis overnatning den 11. juni 2021
 • Vælg adressen der skal overnattes
 • Tilknyt kontaktpersoner
 • Under ”Ansøgninger” skal du vælge den type der hedder ” Midlertidig overnatning eller arrangement”
 • Så beskriver du overnatningen og vedhæfter de nødvendige tegninger og dokumentation

HUSK at du skal trykke på indsend til sidst, da det ellers kun er et kladdeprojekt og hvor det kun er dig der kan se det!!

Spørgsmål omkring midlertidig overnatning iht. Bygningsreglement 2018 kan rettes til Bornholms Regionskommune telefon nr. 56 92 21 00

Link til Bygningsreglementet kapitel 5

Link til vejledninger
Bilag 11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning
Kapitel 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (side 31ff)

 

Ansøgningsvejen


Iht. kapitel 11 i Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige Forskrifter kan bygninger underlagt brandtilsyn, der ikke er indrettet som hotel mv., anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra beredskabet i hvert enkelt tilfælde. For at beredskabet kan tillade at der foretages midlertidig overnatning, skal bestemmelserne anført i kapitel 11 overholdes. Der kan således ansøges om tilladelse til midlertidig overnatning hos dit beredskab. Ansøgningen skal indsendes til beredskabet senest 14 dage før første overnatningsdøgn. Ansøgningen skal indeholde informationer om:

 • Tidspunkt for overnatning og antal dage
 • Hvor der overnattes
 • Hvor mange der overnatter
 • Kontaktperson under overnatningen
 • Der er fast vågen vagt under overnatning (krav ved >150 personer)
 • Belægningsplan for overnatningslokaler >75 m2

Ansøgning om tilladelse sendes til Bornholms Brandvæsen på mail :
brandvaesen@brk.dk?subject=Midlertidig overnatning

Såfremt ansøgningsvejen anvendes må midlertidig overnatning ikke ske før tilladelse fra beredskabet foreligger.

Spørgsmål omkring midlertidig overnatning iht. Driftsmæssige Forskrifter kan rettes til beredskabet på 56 92 21 00

Link til Driftsmæssige Forskrifter

Ansøgningsvejen, særlige regler for overnatning i flere lokaler

Ud over anden skiltning som følge af driftsmæssige forskrifter og anden lovgivning, kræver Bornholms Brandvæsen, at der i hvert lokale med overnattende ophænges kopi af evakueringsinstruksen, og skilt der angiver det maksimale tilladte antal overnattende i lokalet.

Der skal som minimum et sted på lokaliteten ophænges en kopi af tilladelsen sammen med de øvrige krævede kopier.

Såfremt et eller flere lokaler er over 75 m2 skal der i de pågældende lokaler ophænges kopi af den godkendte belægningsplan.

Ansøgningsvejen, særlige regler for lokaler over 75 m2

Ud over anden skiltning som følge af driftsmæssige forskrifter og anden lovgivning, kræver Bornholms Brandvæsen, at der i hvert lokale med overnattende ophænges kopi belægningsplan, evakueringsinstruksen, og skilt der angiver det maksimale tilladte antal overnattende i lokalet.

Der skal som minimum et sted på lokaliteten ophænges en kopi af tilladelsen sammen med de øvrige krævede kopier.

Ansøgningsvejen, tolkning af punkterne i kapitel 11

Punkt 11.3

Med baggrund i de i punkt 11.3 omtalte redningsåbninger og hvornår de er godkendte af Bornholms Brandvæsen, er en redningsåbning et vindue eller lignende med en højde på mindst 0,6 meter, en bredde på mindst 0,5 meter og hvor summen af højden og bredden er mindst 1,5 meter. Såfremt der er dør direkte til det fri, bortfalder kravet om redningsåbninger.

Punkt 11.4

Med baggrund i reglerne i punkt 11.4 skal der i alle lokaler der anvendes til overnatning opsættes mindst et håndsprøjtebatteri 2 * 10 liter eller en trykvandslukker på 9 liter og ellers således at der maksimalt er 25 meter til nærmeste slukningsmiddel. Såfremt der i lokalet er installeret slangevinder, således at der maksimalt er 25 meter til den nærmeste, bortfalder kravet om håndsprøjtebatterier.

Punkt 11.6

Med baggrund i reglerne i punkt 11.6 skal der opsættes en røgalarm pr 75 m2, dog mindst 2 stk. i lokaler over 50 m2. Røgalarmerne skal være jævnt fordelt over hele lokalet, både i vandret og lodret plan. Røgalarmer kan enten udføres som et fast røgalarmanlæg efter bygningsreglementet eller som løse røgalarmer med batterier. Såfremt de udføres som løse alarmer med batteri, skal hver enkelt røgalarm afprøves inden overnatningen påbegyndes.

Punkt 11.7

Med baggrund i reglerne i punkt 11.7 fastsættes det, at overnatningen skal ske efter en belægningsplan godkendt af redningsberedskabet. I den forbindelse kan fastsættes nogle mål og størrelser, der er gode udgangspunkter for at at tegne belægningsplanen. En person fylder med bagage cirka 0,8 * 2,5 meter i plads til at sove på. Ud over plads til at sove på, skal der afsættes plads til gangarealer, døråbninger mm. I runde tal, kan det forventes at en person optager cirka 3 m2 alt inkl.

Større områder - eksempelvis i en hal - skal opdeles i en række mindre områder med mindst 1,3 meters fri afstand i mellem. Den fri brede afhænger af det antal personer, der forventes at skulle bruge den pågældende gang, således at der skal være en centimeter fri gangbredde pr. person.

Punkt 11.8

Med baggrund i reglerne i punkt 11.8 fastsættes at den vågne vagt skal løse følgende opgaver:

 • Rundering mindst en gang i timen.
 • Påse at forbud mod åben ild overholdes.
 • Lukke døre - ingen kiler i døre.
 • Påse overholdelse af belægningsplan.
 • Påse frie og rydelige flugtveje.
 • Varsle, alarmere og påbegynde evakuering i en eventuel nødsituation.

Vågne vagter kan løse andre opgaver for arrangementet, såfremt det ikke hindrer udførelsen af ovenstående opgaver. Såfremt arrangementet strækker sig over flere overnatninger, skal der føres driftsjournal med angivelse af kontrol af ovenstående.

Bornholms Brandvæsen lægger som grund for den sikkerhedsmæssige vurdering af, om der i andre tilfælde kræves vågen vagt følgende:

 • Deltagernes alder
 • Deltagerantallet
 • Arrangements art og risici

Hvis der er børn under tolv år, personer der typisk ikke er selvhjulpne i en nødsituation, hvis der er flere end 50 overnattende eller det eksempelvis er et festivallignende arrangement vil det oftest medføre at vurderingen falder ud til at der kræves vågen vagt.