overnatning
Del på facebook

Overnatninger

​ 

Den 1. januar 2020 trådte et nyt Bygningsreglement i kraft. Bygningsreglementet 2018 og den tilhørende Vejledning om Drift, fastsætter bl.a. krav til midlertidig overnatning for visse typer af bygninger.

Beredskabsstyrelsen har desuden valgt at videreføre de Driftsmæssige Forskrifter i hele 2020. De Driftsmæssige Forskrifter bruges i de samme typer af bygninger og beskriver også reglerne for midlertidig overnatning.

Det betyder, at der kan søges om tilladelse til midlertidige overnatninger i 2020 på to måder; enten ved at meddele det eller at ansøge.
Begge muligheder kan vælges frit.

Fra 1. januar 2021 forventer vi, at midlertidig overnatning kun vil være tilladt ved overholdelse af bygningsreglementet.

 

Jeg vil meddele midlertidig overnatning


Iht. Bygningsreglement 2018 § 6h, stk. 2 kan andre bygningsafsnit end anvendelseskategori 5, anvendes til midlertidig overnatning, når det sker iht. Bygningsreglement 2018 § 152 a.
Sidstnævnte bestemmelse beskriver hvilke forhold, der skal sikres inden den midlertidige overnatning kan foregå. Bl.a. at overnatningen skal meddeles til kommunalbestyrelsen to uger før første overnatningsdøgn. Du skal derfor ikke have en tilladelse til midlertidig overnatning, da vi antager at forhold i § 152 a er sikret og opfyldt.

Meddelelse om overnatning skal ske via byogogmiljoe.dk

Du skal vælge ”Start nyt projekt” og logge ind med dit MitID.

Når du er logget ind:

 • Start med at give dit projekt et navn, eksempelvis overnatning den 11. juni 2021
 • Vælg adressen, der skal overnattes på
 • Tilknyt kontaktpersoner
 • Under ”Ansøgninger” skal du vælge den type der hedder ” Midlertidig overnatning eller arrangement”
 • Beskriv typen af overnatning og vedhæft de nødvendige tegninger og dokumentation

HUSK at du skal trykke på indsend til sidst.

Spørgsmål om midlertidig overnatning iht. Bygningsreglement 2018 kan rettes til Bornholms Regionskommune tlf. 56 92 21 00.

Link til Bygningsreglementet kapitel 5

Links til vejledninger:
Bilag 11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning
Kapitel 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (side 31ff)

 

Jeg vil ansøge om midlertidig overnatning


Iht. kapitel 11 i Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige Forskrifter kan bygninger underlagt brandtilsyn, der ikke er indrettet som hotel mv., anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra beredskabet. Der skal dog gives tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelserne anført i kapitel 11 skal overholdes, for at beredskabet kan tillade, at der foregår midlertidig overnatning.

Du kan ansøge om tilladelse til midlertidig overnatning hos Byg.
Ansøgningen skal sendes til beredskabet senest 14 dage inden første overnatningsdøgn. Ansøgningen skal indeholde informationer om:

 • Tidspunkt for overnatning og antal dage
 • Adresse for hvor der overnattes
 • Hvor mange der overnatter
 • Kontaktperson under overnatningen
 • Der er fast vågen vagt under overnatning (krav ved >150 personer)
 • Belægningsplan for overnatningslokaler >75 m2

Ansøgning om tilladelse sendes til Byg 

Ved ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning, må overnatning ikke ske før tilladelsen fra beredskabet er givet.

Spørgsmål omkring midlertidig overnatning iht. Driftsmæssige Forskrifter kan rettes til Byg på tlf. 56 92 00 00.

Link til Driftsmæssige Forskrifter

Ansøgning - særlige regler for overnatning i flere lokaler

Ud over krav til relevant skiltning, kræver Bornholms Brandvæsen, at der i hvert lokale med overnattende gæster hænges en kopi op af evakueringsinstruksen og et skilt, der angiver det maksimale tilladte antal overnattende i lokalet.

Der skal som minimum ophænges én kopi af tilladelsen sammen med de øvrige krævede kopier på stedet for overnatning.

Hvis et eller flere lokaler er over 75 m2 skal der i de pågældende lokaler også sættes en kopi op af den godkendte belægningsplan.

Ansøgning - særlige regler for lokaler over 75 m2

Ud over krav til relevant skiltning, kræver Bornholms Brandvæsen, at der i hvert lokale med overnattende gæster sættes en kopi op af belægningsplan, evakueringsinstruksen og et skilt, der angiver det maksimale tilladte antal overnattende i lokalet.

Der skal som minimum ophænges én kopi af tilladelsen sammen med de øvrige krævede kopier på stedet for overnatning.

Ansøgning - tolkning af punkterne i kapitel 11

Punkt 11.3

Jf. punkt 11.3 om redningsåbninger. Ifølge Bornholms Brandvæsen er en redningsåbning et vindue eller lignende med en højde på mindst 0,6 meter, en bredde på mindst 0,5 meter og hvor summen af højden og bredden er mindst 1,5 meter. Hvis der er dør direkte til det fri, bortfalder kravet om redningsåbninger.

Punkt 11.4

Med baggrund i reglerne i punkt 11.4 skal der i alle lokaler der anvendes til overnatning opsættes mindst et håndsprøjtebatteri 2 * 10 liter eller en trykvandslukker på 9 liter og ellers således at der maksimalt er 25 meter til nærmeste slukningsmiddel. Såfremt der i lokalet er installeret slangevinder, således at der maksimalt er 25 meter til den nærmeste, bortfalder kravet om håndsprøjtebatterier.

Punkt 11.6

Med baggrund i reglerne i punkt 11.6 skal der opsættes en røgalarm pr 75 m2, dog mindst 2 stk. i lokaler over 50 m2. Røgalarmerne skal være jævnt fordelt over hele lokalet, både i vandret og lodret plan. Røgalarmer kan enten udføres som et fast røgalarmanlæg efter bygningsreglementet eller som løse røgalarmer med batterier. Såfremt de udføres som løse alarmer med batteri, skal hver enkelt røgalarm afprøves inden overnatningen påbegyndes.

Punkt 11.7

Med baggrund i reglerne i punkt 11.7 fastsættes det, at overnatningen skal ske efter en belægningsplan godkendt af redningsberedskabet. I den forbindelse kan fastsættes nogle mål og størrelser, der er gode udgangspunkter for at at tegne belægningsplanen. En person fylder med bagage cirka 0,8 * 2,5 meter i plads til at sove på. Ud over plads til at sove på, skal der afsættes plads til gangarealer, døråbninger mm. I runde tal, kan det forventes at en person optager cirka 3 m2 alt inkl.

Større områder - eksempelvis i en hal - skal opdeles i en række mindre områder med mindst 1,3 meters fri afstand i mellem. Den fri brede afhænger af det antal personer, der forventes at skulle bruge den pågældende gang, således at der skal være en centimeter fri gangbredde pr. person.

Punkt 11.8

Med baggrund i reglerne i punkt 11.8 fastsættes at den vågne vagt skal løse følgende opgaver:

 • Rundering mindst en gang i timen.
 • Påse at forbud mod åben ild overholdes.
 • Lukke døre - ingen kiler i døre.
 • Påse overholdelse af belægningsplan.
 • Påse frie og rydelige flugtveje.
 • Varsle, alarmere og påbegynde evakuering i en eventuel nødsituation.

Vågne vagter kan løse andre opgaver for arrangementet, såfremt det ikke hindrer udførelsen af ovenstående opgaver. Såfremt arrangementet strækker sig over flere overnatninger, skal der føres driftsjournal med angivelse af kontrol af ovenstående.

Bornholms Brandvæsen lægger som grund for den sikkerhedsmæssige vurdering af, om der i andre tilfælde kræves vågen vagt følgende:

 • Deltagernes alder
 • Deltagerantallet
 • Arrangements art og risici

Hvis der er børn under tolv år, personer der typisk ikke er selvhjulpne i en nødsituation, hvis der er flere end 50 overnattende eller det eksempelvis er et festivallignende arrangement vil det oftest medføre at vurderingen falder ud til at der kræves vågen vagt.