Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til nyt plangrundlag for store dele af Allinge

Forslag til nyt plangrundlag for store dele af Allinge

​Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2020 at offentliggøre et forslag til et nyt plangrundlag for store dele af Allinge. Forslaget består af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan nr. 96 for bevaring og videreudvikling af Allinge.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 er udarbejdet bl.a. for at kunne overføre en del af kommuneplanens rammeområde fra Sandvig til Allinge i henhold til det historiske skel mellem de to byer. Også udbredelsen af centerområdet er reduceret i henhold til en politisk beslutning tilbage i oktober 2014. Derudover er foretaget en række konsekvensrettelser af det foreliggende forslag i kommuneplanens rammeområder for Allinge. I henhold til planloven har der været indkaldt forslag og idéer ultimo 2019, forud for justering af centerafgræsningen, og i februar 2020 har den ændrede centerafgræsning været drøftet med den lokale erhvervsforening, 3770Erhverv.

Kommunalbestyrelsen igangsatte i marts 2016 arbejdet med at opdatere plangrundlagene for en række historiske bymiljøer og fiskerlejer omfattet af ældre bevaringsplaner, heriblandt Allinge. Lokalplanforslag 096 vil således skulle erstatte den gældende bevaringsplan, Lokalplan nr. 00-01 Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn fra 1986, for så vidt angår Allinge. En følgegruppe med repræsentanter for Allinge-Sandvig Borgerforening har fulgt lokalplanprocessen dele af indholdet har været præsenteret på to offentlige møder.

Afgrænsningen af lokalplanforslaget var som udgangspunkt den gældende bevaringsplans afgrænsning. Den er dog udvidet til bl.a. også at omfatte ejendommene i Rosengade, en række villaer langs Vestergade ved indkørslen til byen, statslånshusene langs Birkebakken samt et mellemliggende ældre blandet bolig- og erhvervsområde, samt den tidligere stationsbygning. Endelig indgår også et boligområde der, med det foreliggende forslag til kommuneplantillæg, overføres fra Sandvig til Allinge.

Lokalplanområdet er som helhed vurderet til at være af middel til høj bevaringsværdi. Bymiljøets grundlæggende strukturer er velbevarede og med planforslaget lægges op til en fremadrettet indsats, der på sigt kan løfte det historiske bymiljøs kvaliteter samtidigt med, at der gives mulighed for videreudvikling af byen som både helårsby og som en god ramme om turismen og Folkemødet.

Bevaringsområdet foreslås inddelt i 10 delområder, der primært er begrundet i forskelle i bevaringsværdi og anvendelse. Bemærk, at der med i henhold til en politisk konceptændring vedtaget i april 2019 vil gælde en mere lempelig sagsbehandling for byggeansøgninger i delområderne B1-3, når forslaget vedtages.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge er primært lavet som digitale planforslag.

Sagsfremstilling og politisk beslutning kan ses via dette link

Link til kommuneplanforslag

Link til lokalplanforslag

Lokalplanforslag 096 Allinge.pdf
Forslag Kommunalplan Allinge 2013.pdf

 

Høringssvar

Hvis du ønsker at sende en indsigelse eller bemærkninger til et af planforslagene vil vi opfordre til, at du benytter den orange knap øverst th "din kommentar" på siden, hvor du læser.  Klik på et af de to links herover for at læse forslagene. (Har du problemer med at få adgang, så prøv at kopiere linket og sætte det i adressefeltet i din browser.)

Det er fortsat muligt at sende høringssvar pr. post, mrk. Lokalplan 096/kommuneplantillæg 37 til: 

Bornholms Regionskommune
Erhverv, Byg og Sekretariat, Plan
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Husk at afsendernavn og -adresse tydeligt skal fremgå af høringssvaret.

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikkeudnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.


Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.