Billede af Rønne Havn fra Galløkken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2021

Budget 2021

Budgetproces
Budgetprocessen for budget 2021 blev forelagt kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Dermed er vejen for processen frem mod et vedtaget budget 2020 lagt. I boksen "Tidsplan" her på siden, kan du se de enkelte skridt frem mod budgetvedtagelsen. 

Se sagen fra Kommunalbestyrelsen her.

Budgettet
Den 5. maj 2020 blev det meldt ud, at Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet i Folketinget har indgået en aftale om et nyt udligningssystem.

Aftalen betyder, at BRK umiddelbart står med en ubalance i budget 2021 på 5,4 mio. kr. i underskud. Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 15 mio. kr. i budgetprocessen. Det betyder ikke, at alle de fremlagte forslag vil blive vedtaget. 

Dialog og høring 
I løbet af processen inddrages kommunens HovedMEDudvalg samt centrenes MED-udvalg. Derudover inddrages eksterne parter.

I tidsplanen kan du se hvornår, forslag til budgettet sendes til kommentering hos de høringsberettigede parter og offentliggøres på hjemmesiden. Det sker to gange undervejs i processen. 

Find materiale til høringsperioden fra den 25. juni til den 12. august her samt de indkomne kommentarer og høringssvar.

Sådan lægges budgettet - fra budgetoverslagsår til budget

Når der skal lægges budget for det kommende år, startes der ikke på helt bar bund, men tages afsat i tidligere budgetlæggelser.
Sammen med vedtagelsen af budget 2020 blev der også lagt budget for de efterfølgende tre år, kaldet budgetoverslagsårene (BO2021-23).

Dermed føres konsekvenserne af tidligere befolkningsprognose, vedtagne flerårige besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag fra budget 2020 videre i overslagsårene.

Det samme gøres med optagne lån, afdrag på lån, renter mv. samt evt. flerårig kassefinansiering af anlæg.

Dermed danner BO2021 basisbudgettet for 2021. BO2021 viste ved vedtagelsen af budget 2020 et underskud på 53 mio. kr.

I løbet af foråret 2020 tilpasses basisbudgettet for 2021 blandt andet som følge af forventet befolkningsudvikling. Andre tekniske korrektioner og ændrede forventninger til tilskud og udligning lægges til basisbudgettet. Til budget 2021 ændres forventningerne til tilskud og udligning som følge af den nye udligningsordning.

Med udgangspunkt i tilrettet basisbudget for 2021 og ubalancen på 5,4 mio. kr. heri samt øvrige ønsker for råderum til nye tiltag besluttes sparerammer til det kommende års budget. Der er i maj besluttet en spareramme på 15 mio.kr.

Senere tilrettes udgangspunktet igen som følge af blandt andet økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der kan påvirke indtægtssiden og dermed balancen både den ene og den anden vej samt eventuelle tilskud som følge af andre aftaler.

Det senest tilrettede budget for 2021 danner nyt udgangspunkt for den videre budgetproces og forhandlinger om det kommende års budget.

Balancen/ubalancen, der tages udgangspunkt i til forhandlingerne, er forholdet mellem forventede udgifter og indtægter før de politisk besluttede besparelser og opprioriteringer for det/de kommende år.

Det tilrettede basisbudget 2021 sammenlagt med politiske forslag til besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag, herunder også hvor meget, der skal finansieres af kassen, udgør budgetforslaget til budget 2021 (BF2021).

Budgetforslaget vedtages efter 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. Budgettet skal være vedtaget senest den 15. oktober.

Tidsplan

Herunder findes tidsplan for hovedaktiviteterne i budgetproces 2021.

• 11. maj Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget godkender budgetproces og fastsætter sparerammen
• 28. maj Kommunalbestyrelsen orienteres om budgetprocessen for 2021
• Juni: Fagudvalgene behandler mål for 2021
• Juni: Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen ventes klar
• 23. juni: Budgetmøde for kommunalbestyrelsen
• 25. juni - 12. august: Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring
• 12. august: Frist for eksterne parter til at indsende ansøgninger, der skal indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser vedr. budget 2021
• 13. august: Samlede høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen
• 27.-28. august: Budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen
• 8. -21. september:
Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne sendes i høring.
• 9.+17 september:
1. behandling af budgettet
• 30. sept. + 8. okt.:
2. behandling af budgettet

Billede til dialog

Dialog og høring

Spareforslag og andre forslag til budgettet sendes i høring fra den 25. juni til den 12. august.

Forslag fra budgetforhandlingerne sendes i høring fra den 8. - 21. september.