Billede af Rønne Havn fra Galløkken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2021

Budget 2021

Samlet budget for 2021

Budgetresultatet er i hovedtræk:

o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2021.

o Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.

o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.

o Den langfristede gæld nedbringes med 7,1 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 39,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 32,5 mio. kr.

o Kommunens kassebeholdning øges med 6,0 mio. kr.

 

Budgettet for 2021 kan findes samlet herunder.

Budgettet består af to bind. I bind 1 er beskrevet de generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger er beskrivelsen af budgetresultatet, herunder skatteprocent, gæld og likviditet, fordelingen af udgifter og indtægter og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser m.m.   
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2021, herunder vedtagne forslag til budgettet.

Budget 2021 - Bind 1.pdf

Budget 2021 - Bind 2.pdf

Budget 2021 i tal.pdf

Budget 2021 takster.pdf

 

Dialog og høring i budgetprocessen

Find materiale til høringsperioden fra den 25. juni til den 12. august her samt de indkomne kommentarer og høringssvar.

 

Sådan lægges budgettet - fra budgetoverslagsår til budget

Når der skal lægges budget for det kommende år, startes der ikke på helt bar bund, men tages afsat i tidligere budgetlæggelser.
Sammen med vedtagelsen af budget 2020 blev der også lagt budget for de efterfølgende tre år, kaldet budgetoverslagsårene (BO2021-23).

Dermed føres konsekvenserne af tidligere befolkningsprognose, vedtagne flerårige besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag fra budget 2020 videre i overslagsårene.

Det samme gøres med optagne lån, afdrag på lån, renter mv. samt evt. flerårig kassefinansiering af anlæg.

Dermed danner BO2021 basisbudgettet for 2021. BO2021 viste ved vedtagelsen af budget 2020 et underskud på 53 mio. kr.

I løbet af foråret 2020 tilpasses basisbudgettet for 2021 blandt andet som følge af forventet befolkningsudvikling. Andre tekniske korrektioner og ændrede forventninger til tilskud og udligning lægges til basisbudgettet. Til budget 2021 ændres forventningerne til tilskud og udligning som følge af den nye udligningsordning.

Med udgangspunkt i tilrettet basisbudget for 2021 og ubalancen på 5,4 mio. kr. heri samt øvrige ønsker for råderum til nye tiltag besluttes sparerammer til det kommende års budget. Der er i maj besluttet en spareramme på 15 mio.kr.

Senere tilrettes udgangspunktet igen som følge af blandt andet økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der kan påvirke indtægtssiden og dermed balancen både den ene og den anden vej samt eventuelle tilskud som følge af andre aftaler.

Det senest tilrettede budget for 2021 danner nyt udgangspunkt for den videre budgetproces og forhandlinger om det kommende års budget.

Balancen/ubalancen, der tages udgangspunkt i til forhandlingerne, er forholdet mellem forventede udgifter og indtægter før de politisk besluttede besparelser og opprioriteringer for det/de kommende år.

Det tilrettede basisbudget 2021 sammenlagt med politiske forslag til besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag, herunder også hvor meget, der skal finansieres af kassen, udgør budgetforslaget til budget 2021 (BF2021).

Budgetforslaget vedtages efter 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. Budgettet skal være vedtaget senest den 15. oktober.

Billede til dialog

Dialog og høring

Som en del af budgetprocessen sendes forslag til budgetændringer i høring. Det sker to gange i løbet af processen.

Find høringsmateriale samt høringssvar fra budgetprocessen