mennesker ved skrivebord
Del på facebook

På job med handicap

Nogle mennesker med handicap kan passe et almindeligt arbejde ved hjælp af nogle få hjælpemidler eller nogle timers hjælp om ugen fra en personlig assistent. Nogle må skifte fag, fordi deres hidtidige arbejde ikke er foreneligt med deres handicap. Andre arbejder på nedsat tid eller i fleksjob.

På denne side kan du læse om disse forskellige muligheder.

Du kan læse mere om handicappedes vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.bmhandicap.dk.

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.
Læs mere om hjælpemidler her
 

Revalidering

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk støtte, der bidrager til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er Jobcentret i kommunen, der træffer afgørelse om at yde hjælp til revalidering. Kommunen kan give støtte til uddannelse, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning eller oplæring på en virksomhed eller til at etablere selvstændig virksomhed.

Forud for revalideringsforløbet fastlægger revalidenden (modtageren) og den kommunale sagsbehandler en erhvervsplan. Planen fastlægger de elementer, der indgår i revalideringsforløbet, og en tidsplan, som normalt ikke kan overstige 5 år.

Revalidender modtager en forsørgelsesydelse, som svarer til niveauet for højeste arbejdsløshedsdagpenge, hvis de er over 25 år, forsørger egne børn i hjemmet eller tidligere har haft arbejdsindtægter. Personer under 25 år modtager det halve. Hvis revalideringen består i ansættelse hos en arbejdsgiver, kan der gives tilskud til revalidendens løn.

I revalideringsperioden kan revalidenden få dækket udgifter, der knytter sig til revalideringen. Det drejer sig om udgifter til bøger, kurser, kursusmaterialer, personlig assistance og udgifter, der er begrundet i en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er også mulighed for at få hjælp til transport.

Du kan finde flere oplysninger om revalidering på Borger.dk (https://www.borger.dk/Sider/Revalidering.aspx)
Hvis du vil søge om revalidering, skal du henvende dig til Jobcenter Bornholm, Landemærket 26, 3700 Rønne, E-mail: Jobcenter@brk.dk, telefon 70 25 10 10.

 

Mentor

En mentorordning betyder, at en medarbejder på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution frikøbes til at varetage en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære en person, hvis det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage. Mentorfunktionen kan også varetages af eksterne konsulenter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller kommunen indgår aftale med, eller den kan varetages af ansatte i kommunen.  Der skal være tale om en oplæring, der ligger ud over, hvad man normalt kan forvente af virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

Der vil kunne oprettes mentorordninger til personer, der ansættes i ordinær beskæftigelse, løntilskudsjob, fleksjob eller er under revalidering.

Hvis du vil søge om mentorordning, skal du henvende dig til Jobcenter Bornholm, Landemærket 26, 3700 Rønne, E-mail: Jobcenter@brk.dk, telefon 70 25 10 10.

 

Personlig assistent for handicappede i erhverv

 

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende med et syns-, høre- eller bevægelseshandicap har mulighed for at få personlig assistance i form af tolkebistand eller hjælp til de praktiske arbejdsfunktioner.

Den personlige assistent må alene løse opgaver af rent praktisk art for den handicappede, eksempelvis kopiere på en kopimaskine, hvor kørestolsbrugeren ikke kan nå, eller løfte ting ned fra bogreoler. Den personlige assistent må altså ikke overtage den handicappedes arbejdsopgaver.

Den personlige assistent ansættes i samme virksomhed som den handicappede eller i den handicappedes egen virksomhed. Arbejdsgiveren får et tilskud til udgifterne til den personlige assistent. Assistenten kan normalt maksimalt bevilges i 20 timer om ugen.

Personlig assistance kan også bevilges til ansatte i skåne- eller fleksjob, det vil sige job, som arbejdsgiveren modtager et løntilskud til.

Hvis du vil søge om personlig assistance, skal du henvende dig til Jobcenter Bornholm, Landemærket 26, 3700 Rønne, E-mail: Jobcenter@brk.dk, telefon 70 25 10 10.

 

Fleksjob

Hvis en persons arbejdsevne er så nedsat, at personen ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, er der mulighed for at få oprettet et såkaldt fleksjob. I fleksjob er der mulighed for at tage hensyn til den ansattes nedsatte arbejdsevne og særlige behov. Disse hensyn kan for eksempel være, at den ansatte i løbet af arbejdsdagen har mulighed for hvilepauser, at den ansatte arbejder langsommere end de øvrige medarbejdere, eller at den ansatte arbejder på nedsat tid, men får fuld løn.

Fleksjob er en ordning, som først kommer på tale, når alle forsøg på at opnå beskæftigelse på normale vilkår samt revalidering er udtømt. Arbejdsevnen kan være nedsat af både fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Private såvel som offentlige virksomheder kan oprette fleksjob. Det er muligt at oprette et fleksjob på en arbejdsplads, hvor man i forvejen er ansat, men kommunen skal godkende fleksjobbet. Med udgangspunkt i overenskomsten på det pågældende område aftaler arbejdsgiveren, den ansatte samt de faglige organisationer, hvilken løn personen i fleksjob skal have. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen til den ansatte og modtager et løntilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen.

Hvis du vil søge om eller høre mere om fleksjob, skal du henvende dig til Jobcenter Bornholm, Landemærket 26, 3700 Rønne, E-mail: Jobcenter@brk.dk, telefon 70 25 10 10.

 

Job med løntilskud

 

Hvis du modtager førtidspension, har du mulighed for at få etableret et løntilskudsjob. Dette svarer til det, der tidligere blev kaldt skånejob.

Der er alene tale om et tilbud - hvis du ikke ønsker et løntilskudsjob, vil du fortsat modtage din førtidspension.

Job med løntilskud til pensionister kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud alt efter din arbejdsevne. Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren. Hvis du er medlem af en fagforening, kan denne blive inddraget i forhandlingen.

Hvis du vil søge om job med løntilskud, skal du henvende dig til Jobcenter Bornholm, Landemærket 26, 3700 Rønne, E-mail: Jobcenter@brk.dk, telefon 70 25 10 10.