Bus på landevej
Del på facebook

Transport

​​Her kan du læse om de forskellige muligheder der findes for at personer med handicap kan få hjælp til transport.

HandyBat

HandyBAT er Bornholms trafikselskabs særlige kørselsordning for personer, der ikke kan benytte de almindelige busser.
For at benytte HandyBAT skal du visiteres til ordningen. Du kan søge ved at kontakte Center for Ældre, Myndighed.

Der er flere måder at søge på:

  • Benyt digital ansøgningpå dette link eller via www.Borger.dk

  • Skriv til Center for Ældre, Myndighed, Ullasvej 17, 1, 3700 Rønne.

  • Ring til Center for Ældre, Myndighed på tlf.: 56 92 60 50 hverdage kl. 8.30-9.30.

Her kan du læse kommunens kvalitetsstandard for Individuel Handicapkørsel,
i daglig tale kaldet HandyBAT.

Du kan læse mere om ordningen på BAT's hjemmeside.

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Brug Sikker e-mail hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (kræver NemID).

Integreret brugerbefordring (IBB)

Dette er en kollektiv kørselsordning for børn og voksne, som modtager dagtilbud eller vidtgående specialundervisning, og som ikke er i stand til at transportere sig selv. For voksnes vedkommende kan der alene tilbydes kørsel med IBB mellem bopæl og dagtilbud.

Ordningen er et samarbejde mellem Center for Familie- og Voksenindsatser og BAT.

Kørslen foregår efter faste køreplaner, som lægges en gang årligt. BAT planlægger kørslen på en måde, så køretiden bliver så kort som mulig for den enkelte passager. Målet er, at man højst må sidde i vognen i 1 time. Oftest er tidspunktet for afhentning tilrettelagt efter, hvornår undervisning eller dagtilbud begynder. Det vil som regel være sådan, at de, der bor længst væk fra skolen eller dagtilbuddet, bliver hentet først, og de, der bor tættest på, bliver hentet sidst på den pågældende tur.

Det er Center for Familie- og Voksenindsatser​, der visiterer til IBB efter indstilling fra den institution, der ønskes kørsel til. Du skal derfor henvende dig til personalet på dit dagtilbud, hvis du ønsker at køre med IBB.

Da der er mange, der bruger kørselsordningen, er det desværre ikke praktisk muligt at imødekomme individuelle ønsker til afhentnings- og hjemkomsttidspunkter. Det er heller ikke muligt at benytte IBB til anden kørsel, eksempelvis kørsel til aflastningsophold.

Herunder kan du finde en håndbog om Integreret BrugerBefordring, hvor du kan finde flere detaljer om ordningen:

Håndbog for Integreret BrugerBefordring

Biler

Der kan ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, eller i væsentlig grad vanskeliggør mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel i et af nedenstående tilfælde

  • Til og fra arbejde
  • Til og fra uddannelse
  • Bilen kan i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse
Vi vurderer din ansøgning ud fra dit daglige kørselsbehov, så du skal have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse men en i øvrigt tilsvarende livssituation.

 

Særlig indretning af bil

Du kan få tilskud til nødvendig særlig indretning af bil, uanset om der ydes støtte til anskaffelse af bil hvis:
•Politiet stiller krav om det
•Helbredsforholdene i øvrigt taler for det
•Hvis det letter placering i bilen

Sagsbehandlingsfrist

Du vil få svar på din ansøgning indenfor 6 måneder.

Vil du søge
Vil du søge om støtte til køb af bil eller om særlig indretning kan du finde ansøgningsskemaet her.
 
Har du ikke mulighed for at sende ansøgningsskemaet digitalt, kan du udskrive og sende det til Center for Sundhed, Hjælpemidler, Helsevej 4, st, 3700 Rønne.
 

Hvad koster det

Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, ydes støtten som et rentefrit lån, hvor der som udgangspunkt tilbagebetales halvdelen af lånet. Den anden halvdel af lånet skal ikke tilbagebetales, men nedskrives over 6 år. Hvis du har en indtægt over en fastsat grænse (i 2012, 201.000 kr.) forhøjes tilbagebetalingen efter fastsatte regler.

Særlig indretning bevilges altid som tilskud uden egenbetaling.

Vil du vide mere

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Hjælpemidler på tlf. nr. 56 92 54 00. Der er åbent for telefoniske henvendelser mandag til fredag 9.00 - 11.00, og der er åbent for personlige henvendelser på Ullasvej 43 i Rønne mandag til fredag 11.00 - 13.00.

Ansøgninger om støtte til bil vurderes efter lov om social service § 114.

Patientbefordring

Hvis du er pensionist, og du ikke kan komme til læge/speciallæge med bus eller egen bil, kan Bornholms Kørselskontor BAT vurdere, om der kan ydes fribefordring. Du kan kontakte BAT på telefon 56 92 37 45 alle hverdage kl. 8:00-16:00.

Ved ikke akutte lægeaftaler, skal transporten bestilles senest 2 dage før aftalen. Husk ved alle henvendelser at oplyse: Navn, adresse og cpr. nr., dato og klokkeslæt for aftalen hos lægen, lægens navn og adresse, og hvis du f.eks. skal have kørestol eller rollator med, have hjælp til at komme ud til bilen osv.

Fribefordring omfatter ikke kørsel til eksempelvis fysioterapi, tandlæge, kiropraktor, naturlæge eller aflastningsophold, men alene kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge.

Befordring til og fra hospital

Skal du til og fra udenøs behandling dækker regionen befordringsudgifterne til det hospital, du er henvist til. Dette gælder også patienter, som går til regelmæssig kontrol på hospitaler ovre, eksempelvis diabetespatienter, som går til kontrol på Steno Diabetes Center.

Vælger du selv at blive behandlet på et andet hospital, dækkes kun befordringsudgifter svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen kunne have fundet sted efter visitationspraksis. Resten skal du selv betale.

Skulle du eksempelvis have været på Rigshospitalet men ønsker behandling på Odense Universitetshospital i stedet, betaler regionen kun befordringsudgifter svarende til en tur til/fra København.

Vurderer den visiterende læge at du har brug for, at en pårørende følger med dig på grund af helbredstilstanden, dækker regionen befordringsudgifterne til en ledsager.

For ansøgning samt yderligere information herom, kan du kontakte Patientrejsekontoret på Bornholms hospital på telefon 38 67 00 99 eller e-mail til  patientrejsekontoret