Retssal

Grundlisteudvalg og Grundlisten

​Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.
 
Næste optagelse på grundlisten finder sted i marts 2015 og gælder for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2019.
 

Bemærk

Fristen for at søge optagelse på grundlisten udløb den 15. februar 2015.
Næste optagelse sker i 2019. 
 
 

​Grundlisteudvalget

Det er Grundlisteudvalget der udtager personerne til grundilsten, hvoraf præsidenten for Østre Landsret kan udpege personer til at deltage som nævning og domsmand.

Udvalget består af følgende personer for valgperioden 1. januar 2014 - 31. december 2017:

 • Verner Landin (formand)
 • Jacob Lund
 • Bettina Haagensen
 • Anne Margrethe Roesen
 • Birgitte Kjøller Pedersen

Hvordan udtages en person til grundlisten?

Grundlisteudvalget udtager det nødvendige antal personer ud fra de modtagne ansøgninger og indstillinger.

Ved udtagelse til grundlisten skal grundlisteudvalget sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere, og at de udtagne personer udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af regionskommunens befolkning.

Grundlisteudvalget tager hensyn til følgende ved udtagelsen:

Egnethed
Personerne skal være egnede til at være lægdommere. Læs mere under "Hvem kan blive nævning og domsmand".

Repræsentativt
Personerne skal udgøre en repræsentation af de forskellige aldersklasser af mænd og kvinder, og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i regionskommunen.

Hvordan udarbejdes nævninge- og domsmandslisten?

Når landsrettens præsident modtager grundlisten, udarbejder pågældende nævninge- og domsmandslisten.

Byrettens nævninge- og domsmandsliste dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisten indenfor retskredsen.

Landsrettens nævninge- og domsmandsliste dannes for hver landsretsnævningekreds ved lodtrækning blandt de personer der herefter er tilbage på grundlisten inden for landsretsnævningekredsen.

Der skal udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere i regionskommunen efter Danmarks Statistiks seneste offentliggørelse af indbyggertal før udtagelsen i marts 2015.

Læs mere om nævninge- og domsmandslisten her (domstol.dk)

Hvem kan blive nævning og domsmand?

Reglerne om hvem der kan blive nævning og domsmand findes i retsplejeloven. Det er følger af retsplejeloven, at personer der udtages til grundlisten:

 • skal være uberygtede
 • skal have valgret til Folketinget
 • ikk må være 70 år inden udløbet af den periode, hvor de er udtaget til grundlisten
 • ikke må lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter
 • skal have tilstrækkelig kendskab til det danske sprog
 • ikke må være minister, advokat, advokatfuldmægtig eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
 • ikke må være sognefoged eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Læs mere i vejledningen til domsmænd og nævninge (domstol.dk)