Klimatilpasning -Søbæk
Del på facebook

Nexø

Klimatilpasning Nexø

I 2015-2016 har Bonholms Forsyning og kommunen sammen gennemført en klimatilpasning i Nexø, primært for at sikre strømforsyningen ved Gl Rønnevej der forsyner store dele af Nexø by.
   
Beregninger viste, at der både var behov for at tilbageholde vand kommende fra markerne nord for transformerstationen og for at kunne tilbageholde vand umiddelbart syd for bygningen til strømforsyningen, hvor den rørlagte del af Søbæk slutter og bækken løber i en åben grøft umiddelbart vest og syd om Bright Park Bornholms bygninger. 

Bassinet nord for vejen kunne kun få en begrænset udstrækning  på grund af terrænfald, placering af fjernvarmeledninger, skiffer i undergrunder og den eksisterende indløbsbrønds dybde.  For at optimere bassinet, og overholde vejlovens krav til afgrænsning af bassiner dybere end 2 m, blev valgt at hæve terrænet langs bassinets øst og sydlige side. Derved er bassinvolumenet øget betragteligt og risikoen for oversvømmelse tilsvarende reduceret.  Store dele af den opgravede jord er anvendt til en jordvold der kan sikre dele af bebyggelsen i den sydvestlige del af Nexø. Jordvoldene er lavet så brede at de kan benyttes som en rekreativ stiforbindelse i overgangen mellem Nexø by og det åbne land.

Bassinet syd for transformerstationen er lavet som et langstrakt bassin der følger grøften hvor Søbæk primært løber.  Når bækken løber halvvejs fuld løber vandet ud i bassinet og er med til at tage kraften af vandet og derved mindske risikoen for, at grøften eroderes eller løber over sine bredder. Bassin og grøft udgør tilsammen ét stort forsinkelsesbassin der kan aflaste det videre rørnet i Nexø by ved kraftigt regn eller større mængder smeltevand fra de højere liggende arealer.

Med de gennemførte tiltag skulle strømforsyningen i Nexø fremadrettet være ganske godt sikret.

Arbejdet er udført af entreprenørfirmaet OK-Entreprise