Del på facebook

Olietanke

​På Bornholm er registreret ca. 5000 olietanke.
Heraf er størstedelen fyringsolietanke ved private boliger.​

Forureningsrisiko

Gennemtærede olietanke er hvert år årsag til forureninger. Forureningerne er ofte omfattende og kræver kostbare undersøgelser og oprensninger. Hvis tanken er lovlig, vil Oliebranchens forsikringsordninger normalt dække, men hvis tanken er for gammel, er det husejeren selv, der står med det økonomiske ansvar.
 
For ståltanke < 6000 l gælder som hovedregel:
- Overjordiske/indendørs tanke må højst være 30 år gamle.
- Nedgravede tanke må højst være 40 år gamle.
- Tanke med ukendt alder er ikke lovlige.
 
Anmeldelse af etablering og sløjfning
Hvis tanken er ulovlig, skal den fjernes eller sløjfes. 
Opsætning af olietanke må kun udføres af autoriserede fagfolk.
 
Hvis du får en ny olie- eller dieseltank eller sløjfer den gamle, skal dette meddeles til Teknik & Miljø. For nedgravede tanke kan dette kun ske skriftligt.
 
Vi foretrækker, at du indsender skemaerne elektronisk. Bemærk, at du kan vedhæfte indscannede eller affotograferede dokumenter, som f.eks. tankattest.
 
NB: Hvis du planlægger at fjerne en nedgravet olietank, skal du altid kontakte kommunen, inden arbejdet gennemføres. Teknik & Miljø vil i mange tilfælde ønske at undersøge området for olieforurening, inden der fyldes op med jord.
 
Registrering
Vi har ikke altid modtaget meddelelse om sløjfning af gamle tanke. Dette gælder især, hvis sløjfning er sket inden kommunesammenlægningen i 2003.
Du bør derfor kontrollere, at kommunen har de korrekte oplysninger. Dette kan f.eks. gøres via kommunens kortside, hvor du kan se hvad vi har registreret om din olietank.
 

Det er tankens ejer, som er ansvarlig for, at kommunen har fået oplysningerne. Det skal desuden påpeges, at registrering af gamle tanke kan have negativ indflydelse på ejendommens værdi, og også af denne grund er det vigtigt, at informationerne er opdaterede.
 
Rettelser bedes indmeldt til Jackie Nielsen på tlf. 56 92 20 83 eller jackie.munch.nielsen@brk.dk

Tæthedsprøvning

Store olietanke (> 6000 l) har ikke en forældelsesfrist, men skal til gengæld tæthedsprøves og efterses hvert tiende år. Tæthedsprøveningen skal udføres af godkendte fagfolk og omfatte nogle bestemte procedurer for at være lovlig. I forbindelse med tæthedsprøvningen udformes en godkendelsesattest af firmaet.

Plastolietanke

For plastolietanke gælder særlige opstillingsregler.  Kontakt evt. VVS-firma for nærmere oplysning. I lighed med andre olietanke er det kun autorisede fagfolk, der må foretage opsætningen.
Plasttanke på over 2.500 l må kun etableres med Beredskabsstyrelsens tilladelse.
 
Det har vist sig, at plastolietanke af mærket Titan, produceret i perioden 2002-04 meget ofte har fejl, der gør, at de pludselig bliver utætte. Hvis du er ejer af en sådan tank, anbefaler vi, at den straks bliver udskiftet. Dette kan gøres uden udgift for ejer ved henvendelse til firmaet. Kontakt evt. Teknik & Miljø for vejledning.
 

Hvis der går hul på din olietank

Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112.
 

Forsikringsordning for villaolietanke

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifter i forbindelse med jordforureninger ved olieudslip.
Tankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning, hvis du får leveret fyringsolie fra olieleverandører, der er tilknyttet Oliebranchens Fællesrepræsentation.

Forsikringen dækker normalt oprydninger ved jordforureninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Forsikringsbetingelserne kan ses Topdanmarks hjemmeside.

Olietankforsikringen bortfalder 6 måneder efter, at en olietank er sløjfet.
Forsikringen dækker kun udgifter i forbindelse med jordforureninger. Skader på bygningsdele dækkes evt. af egen husforsikring – spørg dit forsikringsselskab.
 
 

Lovgivning og vejledninger

Olietanke er omfattet af reglerne i olietanksbekendtgørelsen (BEK nr 1611 af 10/12/2015).