Del på facebook

Andre skadedyr

​​Her finder du oplysninger hvilke regler, der er i forbindelse andre skadedyr
 
På Skadedyrslaboratoriet  kan du finde oplysninger om forskellige skadedyr.

Benyt linket i den grå boks i højre side, hvis du har spørgsmål om regulering af skadevoldende vildt.

Hvepse og bier

Skal du have hjælp til at fjerne skadedyr som et hvepsebo, skal du kontakte et skadedyrsbekæmpelses firma, der udbyder denne services.

Regionskommunen betaler ikke for fjernelse af hvepsebo mv.

Vilde kaniner

De vilde kaniner ses især i sommerhusområderne her på Bornholm.

Vilde kaniner er ikke defineret som et skadedyr, og derfor kan Bornholms Regionskommune ikke bekæmpe dem.

Naturstyrelsen har følgende råd, hvis kaniner graver huller under sommerhuset og andre steder på grunden.
Prøv at lægge grankogler vædet med dieselolie i hullerne. Det kan nogle gange holde kaninerne på afstand, da de ikke kan lide lugten.

Hvis kaninerne anretter skade på ejendommen, kan man få tilladelse til at bekæmpe dem ved henvendelse til Naturstyrelsen.

Måger

På grund af det store fiskeri i Østersøen i 1970erne og 1980erne, har der udviklet sig en betydelig mågebestand ved Bornholm, især nær fiskerihavnene.

Fiskeriets voldsomme nedgang de seneste år har medført at mågerne har svært ved at finde føde nær havnene. Derfor er mange måger "blevet byboere", dvs de har slået sig ned i centrale bydele, hvor der er muligheder for at finde føde, f.eks. i åbne affaldsstativer, fra smidt affald i gader og fra gavmilde borgere og turister, der fodrer mågerne og derved kommer tæt på de smukke, store fugle.

Denne udvikling medfører gener, for fodgængere, for spisende gæster på udendørs serveringssteder og for beboere, der f eks har mågereder på tage. Mågernes størrelse og deres aggressivitet ved "spisebordet" forskrækker mange, og der er enkelte eksempler på folk, der er blevet angrebet af måger, f.eks. hvis man uforvaret er kommet nær en rede eller sidder på en åben plads med en for mågerne fristende bid mad.

Regionskommunen får ofte henvendelser om disse gener og anmodning om "at gøre noget".

Måger er fredede, og må derfor ikke skræmmes eller skydes uden særlig tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen. Ansøgninger om tilladelse til at fjerne eller skræmme måger ved skydning kan på Bornholm ske til Naturstyrelsen.
Men denne løsning er ikke let. Regionskommunen, Natur & Miljø, har i maj-juni 2004, efter tilladelse, foretaget forsøg med sådan skydning tidligt om morgenen på Store Torv i Rønne; her er anvendt kraftigt luftgevær. Men kun få måger har kunnet rammes og det ser ikke ud til, at bestanden i området har ladet sig skræmme.

Derimod har en efterfølgende sikring af de åbne affaldsstativer på torvet, foretaget af Vej & Park, med låg medført, at fødemulighederne her er blevet mindre, og det hjælper. Regionskommunen vil først og fremmest ad den vej fortsætte sin indsats for at mindske mågernes fødemuligheder på offentlige arealer i byerne.

Men alle kan bidrage til at løse problemet:

  • Lad være med at fodre måger i byområder
  • Sørg for at dine egne affaldsbeholdere og evt. andre affaldsoplag er "mågesikre"
  • Ad den vej kan problemet med generende måger i byerne bedst mindskes i det lange løb. 

Råger

Naturstyrelsen har indgået en aftale med Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid om at, der i videst muligt omfang IKKE foretages regulering af den Bornholmske rågebestand på kommunale arealer i 2012.

Beslutning er taget på grund rågebestandes kraftige tilbagegang.
Ønsker borgerne stadig at der skal foretages regulering på de kommunale arealer, vil Teknik & Miljø forlange en veldokumenteret begrundelse for reguleringen.

Ansøgningen skal sendes til Naturstyrelsen.

 

Dræbersnegle 

Dræbersnegle er også kendt som Iberisk skovsnegl, Den stammer fra den Iberiske halvø (Spanien, Portugal), hvor den ikke er et skadedyr. Den er formodentlig blevet spredt ved transport af planter.

En kønsmoden snegl lægger ca. 400 æg i løbet af sit liv. De lægges i klumper på 20 - 30 stk. i hulrum i jorden, under blade eller i kompost- og affaldsbunker. Æggene er mælkehvide, kugleformede og har en diameter på 3- 4 mm og udklækkes efter 1 - 2 uger.

Varme, tørre somre reducerer antallet af snegle.

Den iberiske skovsnegl søger føde i fugtige områder, den tiltrækkes af bløde planter med stærke dufte som f.eks. krydderurter, løg og tagetes.

Hvordan undgår man sneglen?
Bearbejd køkkenhaven, hold jorden løs,fjern planterester.

Brug lukkede kompostbeholdere, da evt. æg vil gå til ved en god varmeudvikling.

Hvordan slipper man af med sneglen?
Indsamling og aflivning af snegle foregår bedst sidst på aftenen eller tidligt om morgenen.

Undgå at bruge gift, da det vil gå ud over andre dyr, bl.a. frøer og tudser, som æder snegleæg og dermed er med til at reducere bestanden af snegle.

Mere viden kan hentes på følgende hjemmesider; Miljøstyrelsen. havenyt og bionyt.

 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Henvendelse vedrørende skadevoldende vildt
(Virksomhed)

Henvendelse vedrørende skadevoldende vildt
(Borger)

 

DP-small.png