Allinge Havn
Del på facebook

Jordforurening

​​​Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden.
 
Uanset kilden, kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet. Efter regler fastsat af miljøministeriet er det Bornholms Regionskommunes opgave at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforureninger. Derfor kortlægger kommunen de arealer, som man enten forventer eller ved er forurenede og tager stilling til, om der skal udføres afværgehandlinger, såsom oprensning. Andre steder i Danmark er det regionerne, der står for denne opgave.
 
Der er mange kortlagte grunde, og i det opfølgende arbejde er det derfor nødvendigt at prioritere, sådan at de mest miljø- eller sundhedsskadelige problemer løses først.
 

Kortlægning af forurenede grunde

I henhold til Jordforureningsloven kortlægges der på to niveauer:
Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller det er konstateret, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Kortlægningen udgør grundlaget for kommunens overblik over truslerne fra forureninger. Det er samtidigt offentligt tilgængelige informationer, som bl.a. har betydning i forbindelse med ejendomshandler.

Strategier og planer

Bornholms Regionskommune udarbejder hvert år planer for kortlægning af jordforurening, undersøgelser og afværgetiltag.
I mange år har grundvandsområder haft særlig fokus. I kommende år vil grundvandet stadig være prioriteret højt, men grunde med beboelse og områder med natur og overfladevandsinteresser vil blive opprioriteret.
 
Især grunde med beboelse, hvor der er fare for indeklimaet, eller hvor det er uafklaret om der er fare for påvirkning af indeklimaet vil blive højt prioriteret.
 
Regionskommunen har i 2013 udsendt:
 
Dette er en en oversigt over de prioriterede undersøgelses- og afværgeprojekter, som kommunen planlægger at gennemføre på jordforureningsområdet i 2014 og de kommende år.
 
Planen er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 3. februar 2014.
 
Én gang om året udformes en skriftlig rapport om det tidligere års aktiviteter på jordforureningsområdet. Denne sendes til Miljøstyrelsen som udgiver en samlet rapport for hele landet.
Aktuel rapport for Bornholms Regionskommune kan ses her:
Årlig rapport om aktiviteter

Nuancering af V2-kortlagte ejendomme

Bornholms Regionskommune er i gang med at nuancere alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder den daglige brug af hus og have.
 
De følgende vil især have interesse i en nuancering:
• Borgere, der bor på en forurenet grund.
• Borgere, der ønsker at købe, sælge eller belåne en forurenet boliggrund.
• Ejendomsmæglere, advokater og realkreditinstitutter, der skal vurdere de økonomiske konsekvenser for en bolig, der ligger på en forurenet grund.
 
Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2):
• F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have.
• F1: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd.
• F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller som skal undersøges nærmere.

Nuanceringssystemet benyttes kun for de boliggrunde, hvor tekniske undersøgelser viser, at der er en forurening. Din ejendom bliver derfor kun nuanceret, hvis den er kortlagt på vidensniveau 2.

Hvis du ejer en boliggrund, der er kortlagt på vidensniveau 2, og som endnu ikke er nuanceret, kan du bede Bornholms Regionskommune om at nuancere den.

Nuanceringen omfatter ikke boliggrunde, der er kortlagt på vidensniveau 1, erhvervsgrunde eller andre grunde uden bolig.
 
En uddybende beskrivelse og eksempler på de tre forureningskategorier kan ses i dette dokument:
Beskrivelse af nuanceringskategorier

Råd og vejledning til borgere på forurenede grunde

Indeklima i boliger på forurenede grunde
Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper og bevæger sig op igennem jorden og ind i boligen. Stofferne påvirker indeklimaet og kan dermed også påvirke menneskers sundhed.
 
Forurenet boliggrund
Du kan anvende de følgende forholdsregler, hvis din grund er forurenet med tungmetaller og/eller tjære. Derved kan du mindske eller eventuelt helt undgå kontakt med den forurenede jord. Det er specielt de helt små børn, som kan være udsatte, fordi de graver i jorden og ofte undersøger ting ved at putte dem i munden.
 
Generelle forholdsregler
For at mindske kontakten til den forurenede jord bør du undgå eller begrænse følgende mest muligt:

• At få jord i munden
• Direkte hudkontakt med jorden
• At det støver fra jorden
 
Børns leg
Små børn bør ikke grave i den forurenede jord pga. muligheden for hudkontakt og deres tendens til at putte ting i munden.
Læg fast bund i sandkassen, og udskift sandet én gang om året.
Ønsker du et graveområde til børnene, bør du udskifte den forurenede jord og erstatte den med ren jord ned til 1/2 meters dybde. Desuden bør du afgrænse arealet med et hegn eller lignende.
 
Nyttehaven
Generelt bør du ikke spise grøntsager, der er dyrket i forurenet jord. Ønsker du at dyrke grøntsager, bør dette ske i ren jord. Dette kan blandt andet sikres ved, at jorden udskiftes ned til 1/2 meters dybde. Grøntsager kan også dyrkes i ren jord i potter, kummer, plantesække eller højbede - evt. med et afgrænsende underlag (f.eks. fibertex).
 
Haven
Du kan mindske kontakten til forurenet jord ved en fornuftig indretning af haven. Hvor jorden er bar, kan du eksempelvis så græs, udlægge barkflis, sand, grus, etablere plantedække eller lægge fliser. Det bør sikres, at jorden konstant er tildækket, og at huller i græsset eftersås.
 
Indendørs
Undgå at slæbe jord med indendørs, f.eks. ved at tømme og rengøre fodtøj og bukseopslag m.v. udenfor. Sørg desuden for omhyggelig håndvask efter udeophold. Voksne bør sikre små børns hygiejne.
 
Bortskaffelse af jord
Hvis du skal fjerne jord fra din ejendom, f.eks. i forbindelse med byggeri, skal du tage kontakt til kommunen, der anviser, hvor den forurenede jord skal hen. Yderligere oplysninger ses på denne hjemmeside under jordflytning.
 

Værditabsordningen for boliggrunde

Er du boligejer, kan du - hvis du opfylder visse krav - med værditabsordningen få igangsat en indsats imod forureningen hurtigere end ellers. Det vil koste dig en egenbetaling på 15.000 - 40.000 kr., som skal betales, når et eventuelt afværgeprojekt sættes i gang.
 
Staten afsætter penge til værditabsordningen på finansloven. Pengene administreres af Økonomistyrelsen, som betaler alle øvrige udgifter forbundet med afværgeprojektet. Kommunen udfører arbejdet.
 
Udførlig vejledning om ordningen kan ses i dette link:

Værditabsordningen


Offentlig adgang til jordforureningsoplysninger

Lokaliseringen af kortlagte ejendomme kan ses på under geografiske kort hos Bornholms Regionskommune under arealinformation.
Kommunen indberetter alle kortlægninger til Danmarks Miljøportals jordforureningsdatabase, DKjord. Herfra sendes oplysninger til Miljøportalens kortservice, Danmarks Areal Information, og til SKAT, Tingbogen og Miljøstyrelsen.
 
Erklæringer om jordforurening kan hentes af alle via Danmarks Areal Information
 
Ved besvarelse af de kommunale ejendomsoplysningsskemaer gives altid oplysninger om jordforurening.
 
Områdeklassificering kan ligeledes ses både på kommunens og Miljøportalens kortservice.
 
Registrering af lettere forurenet jord kan ikke ses i offentligt tilgængelige kort. Der oplyses om lettere forurening i ejendomsoplysningsskemaer ifbm. salg af ejendom og ved behandling af byggesager.

Lettere forurenet jord og områdeklassificering

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, hvis koncentrationen fra de forurenende stoffer overskrider nogle lovgivningsbestemte grænseværdier, det såkaldte afskæringskriterium.
 
Hvis der er forurenet under dette niveau, kan området registreres som lettere forurenet. Miljøministeriets bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord af 27. maj 2010 fastsætter grænseværdierne for dette.
 
Her bestemmes også, hvornår jorden kan anses for at være ren. Det betyder, at der ikke vurderes at være helbredsrisiko selv ved en livslang kontakt med jorden.
 
Områdeklassificering som lettere forurenet
Gamle byområder anses som udgangspunkt for at være lettere forurenet, med mindre jordprøver dokumenterer andet. Det samme gælder jord fra offentlige vejarealer. Placeringen af de områdeklassificerede arealer kan se på kommunens web-gis og på Miljøportalen. Ønskes uddybning fremgår det af denne rapport:
Områdeklassificering som lettere forurenet, Bornholm 2009

Lovgivningsmæssige konsekvenser
Jord fra lettere forurenede områder er omfattet af reglerne for jordflytning, se dette link.
 
Rådgivning til ejere af lettere forurenede ejendomme
På ejendomme, der er betegnet som lettere forurenet, vil der ikke blive gennemført offentligt finansierede afværgeforanstaltninger overfor forureningen hverken efter værditabsordningen eller den offentlige prioriterede indsats. Der gives alene rådgivning.
 

Der er ikke lovgivningsbestemte begrænsninger for, hvordan jorden må bruges, men det tilrådes at begrænse den direkte kontakt med jorden mest muligt omfang og at undgå indtagelse af jordpartikler.


Ekstra indsats mod jordforurening på børneinstitutioner

Bornholms Regionskommune har prioriteret en indsats for at sikre, at børn i børneinstitutioner ikke bliver påvirket af eventuel jordforurening. Den særlige indsats skal ses i lyset af, at børn i 0-6 års alderen er mere udsatte og følsomme over for jordforurening end voksne.

Bornholms Regionskommune gennemførte i 2008 en indsats rettet mod jordforurening på 13 udvalgte børneinstitutioner i kommunen. Der blev ikke konstateret forurenet jord over afskæringskriteriet ved screeningsundersøgelsen, og derfor var det ikke nødvendigt at fjerne jord. Kommunen har rådgivet børneinstitutionerne i, hvordan de skal forholde sig, der hvor der er fundet jord, der er lettere forurenet.Anmeld akut forurening

Ring 112, hvis du opdager akut forurening.

Ring 114, hvis situationen er forholdsvis under kontrol.

Læs mere om akut forurening her.