Miljøtilladelser dyrehold
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Landbrug og Fødevarer Miljøtilladelser dyrehold

Miljøtilladelser dyrehold

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug, kræver det kontakt til kommunen inden påbegyndelse.
 
Den 1. januar 2007 trådte lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug i kraft. Som har opdelt husdyrbrugene i 4 kategorier og det er størrelsen af din produktion, der afgør, hvilke regler der gælder for dig og hvordan du skal ansøge. 
 
Husdyrbrug med 3-15 DE (dyreenheder)
Skal anmeldes til kommunen
En anmeldelse skal ikke i offentlig høring.
Husk at der skal medsendes en erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet
 
Vi gør opmærksom på at der er særlige regler for mink.
 
Pelsdyr
Der gælder særlige regler for pelsdyrfarme, da de reguleres efter pelsdyrbekendtgørelsen der er en branchebekendtgørelse.
Opbevaring og anvendelse af gødning sker efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Ved pelsdyrfarme fra 3 - 25 DE kræver det en tilladelse over 25 DE kræves en miljøgodkendelse.
 
Husdyrbrug fra 15-75 DE (§10)
Kræver en tilladelse fra kommunen.
Der skal udfyldes en ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion ansøgningen sendes herefter til Bornholms kommune.
Kommunen vurderer herefter om der kan gives tilladelse til det ansøgte, og forslaget til §10-tilladelsen sendes i 6 ugers nabohøring.
Offentliggørelse af afgørelse i 4 uger.
 
Husdyrbrug fra 75-250 DE (§11)
Kræver en miljøgodkendelse fra kommunen.
 
Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages.
Ansøgningsskema til miljøgodkendelser og relevante oplysninger angående reglerne på landbrugsområdet kan findes på linket husdyrgodkendelse i højre spalte.
 
Sagsbehandling:
 • Forslag til miljøgodkendelse sendes i høring hos ansøger, konsulent, naboer i 3 uger.
 • Herefter behandling af eventuelle bemærkninger.
 • Offentliggørelse af afgørelse i 4 uger.

Bemærk, at kommunen opkræver brugerbetaling som bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser.
Der afregnes direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på sagen.

Brugerbetalingen er fastsat til 80 % af det opgjorte timeforbrug. Taksten er 302,95 kr. pr. time i 2014.
 
Når sagsbehandlingstiden er afsluttet, vil kommunen opkræve brugerbetaling.
 
Husdyrbrug større end 250 DE (§12)
Kræver en miljøgodkendelse fra kommunen.
Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages.
Ansøgningsskema til miljøgodkendelser og relevante oplysninger angående reglerne på landbrugsområdet kan findes på linket husdyrgodkendelse i højre spalte.
 
Vær opmærksom på at grænsen for hvornår der skal meddeles miljøgodkendelse efter § 12 er væsentlig anderledes for svin og fjerkræ
 • 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer
 • 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger
 • 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns eller
 • 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg). 

Sagsbehandling:

 • Forudgående inddragelse af offentligheden på min. 2 uger
 • Forslag til miljøgodkendelsen sendes i høring hos ansøger, konsulent, naboer i 6 uger.
 • Herefter behandling af eventuelle bemærkninger
 • Offentliggørelse af afgørelse i 4 uger.

Bemærk, at kommunen opkræver brugerbetaling som bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser.

Der afregnes direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på sagen.
Brugerbetalingen er fastsat til 80 % af det opgjorte timeforbrug. Taksten er 302,95 kr. pr. time i 2014.
Når sagsbehandlingstiden er afsluttet, vil kommunen opkræve brugerbetaling.
 
Anmeldeordninger for husdyrbrug
Visse typer af ændringer på husdyrbrug er fritaget for godkendelsespligt og kræver kun en anmeldelse til kommunen.
 
Der findes seks typer anmeldelser:
 • Halmlade, maskinhal, kornsilo og malkeanlæg
 • Opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer
 • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
 • Udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav
 • Skift i dyretype i eksisterende staldanlæg
 • Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
 • Der skal indsendes en anmeldelse af det planlagte projekt til kommunen.

Derefter vurderer kommunen:

 • Om projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendom.
 • Hvis det er byggeri er det planlagt beliggende sammenhængende med øvrige bygninger på ejendommen.
 • Om det planlagte projekt kan påvirke naboer væsentligt.
 • At projektet ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø og landskab. 

Naboer skal høres i sagen og har en frist på 2 uger til at udtale sig.
Afgørelsen offentliggøres herefter i 4 uger.
 
Meddelte miljøgodkendelser
Har du brug for at se miljøgodkendelser (§11 og §12), som er meddelte, kan du henvende dig til Center for Natur, Miljø og Fritid. 

Husdyrgodkendelse

Her kan du finde link til  stedet hvor du opretter ansøgning om §11- og §12- miljøgodkendelser

Husdyrgodkendelse.dk

Forhåndsanmeldelse

Du kan anvende denne formular, når du vil foretage forhåndsanmeldelse (bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr. 604 af 15. juli 2002 med senere ændringer.) samt foretage ansøgning om forhåndsvurdering (miljøstøtteloven / forbedringsloven / straksafskrivningsloven).

Foretag forhåndsanmeldelse