Del på facebook

Sprøjteadfærd

Sprøjtning af marker bør planlægges, så uheldige påvirkninger af mandskab og miljø undgås.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler bør ske i aflåst rum eller skab. Bekæmpelsesmidler må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Reglerne ses i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, BEK nr. 907 af 24/06/2016 med ændringer.
 
Sprøjtning må kun udføres af personer, som har gyldigt sprøjtebevis eller -certifikat.
Reglerne om dette ses i bekendtgørelse om undervisning af erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler, BEK nr. 969 af 28/6-2016 med ændringer. Der må kun bruges godkendte bekæmpelsesmidler.
 
Se liste på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Rester af bekæmpelsesmidler og emballage skal bortskaffes i henhold til regulativ for erhvervsaffald. Læs mere på www.bofa.dk
 
Ved vask af sprøjteudstyr, skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af sprøjterester til grundvandet. Vask og rengøring kan ske på marken, på en vaskeplads med opsamling af skyllevandet, eller på møddingsplads med opsamling af skyllevandet.
 
Videncenter for Landbrugs hjemmeside kan du finde en vejledning om god sprøjteadfærd og et byggeblad med anvisning på, hvordan en vaskeplads kan udføres.