Del på facebook

Forurenet jord

​Anmeldelse

I følge Jordforureningsloven må jord, der er, eller kan være forurenet, først flyttes bort fra en ejendom, efter at der er sket anmeldelse til kommunen.

Jordflytningsbekendtgørelse fastlægger nogle områder, hvor man altid skal foretage anmeldelse:

- Kortlagte ejendomme

- Ejendomme, der er områdeklassificeret som lettere forurenet

- Offentlig vej

- Modtageanlæg for forurenet jord

Desuden skal man indgive anmeldelse, når forurening er konstateret eller må formodes.

Kommunens registreringer af kortlagte og områdeklassificerede ejendomme ses på nedenstående kort. Adresser og matrikler kan fremsøges.

Kort til PC

Kort til iPad og tablet

Anmeldelse sker elektronisk via www.jordweb.dk. Der er udførlig vejledning på webstedet. I tvivlstilfælde kontaktes Teknik & Miljø.

Private bygherrer kan oprette sig i jordweb, men normal procedure er at lade entreprenøren eller transportfirmaet foretage anmeldelsen på vegne af bygherren.

Anvisning

Der skal foretages en standardjordprøve for hver 30 tons jord, der ønskes flyttet. Jorden skal analyseres på et godkendt laboratorium og vedhæftes anmeldelsen.

På baggrund af analyseresultaterne og kriterierne i Jordflytnings-bekendtgørelsen vurderer kommunen jordens forureningsgrad og anviser jordpartiet til enten genanvendelse, depot for lettere forurenet jord eller depot for svært forurenet jord.

Svært forurenet jord kan kun anvises til BOFA. Lettere forurenet jord kan med tilladelse genanvendes, hvis dette kan ske på en miljømæssigt forsvarlig måde

Flytning af jord inden for samme ejendom

Anmeldelse skal ske, hvis der sker flytning af jord fra en kortlagt del af ejendommen til en ikke-kortlagt.
Flytning af jord inden for et kortlagt område er ikke omfattet af jordflytningsreglerne, men Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser gælder stadig, dvs. at jorden ikke må flyttes eller håndteres på en måde, der medfører yderligere forurening.
 
Kontakt altid kommunen, hvis du vil lave jordarbejde på en kortlagt ejendom. På baggrund af forholdene og arbejdets art vil kommunen så vurdere, om der er behov for at lave en jordhåndteringsplan, inden arbejdet gennemføres.

Jordflytningsgebyr

Under udarbejdelse (dec. 2021)

 

Genanvendelse af lettere forurenet jord

Lettere forurenet jord kan afleveres til BOFA, men der er også i vid udstrækning mulighed for at genanvende jorden til bygge- og anlægsarbejder.
 
Anvendelsen sker i henhold til reglerne i:
 
 
Som det fremgår, skal projektet altid anmeldes til kommunen. Jorden kan i nogle tilfælde anvendes uden yderligere tilladelse, mens der i andre tilfælde kræves en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
 
Anvendelse uden særlig tilladelse
Hvis jorden kun er forurenet med stofferne nævnt i bekendtgørelsens bilag 6 (tungmetaller og andre grundstoffer, men ikke olie og tjære, se link til tabel), kan den uden særlig tilladelse anvendes til disse bygge- og anlægsarbejder:
 
 - Etablering af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmninger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, anlæg på søterritoriet, opfyldning i gulve og under fundamenter.
 
De følgende grundvilkår skal altid være overholdt:
 - Afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 30 m
- Restprodukter og jord skal anbringes over højeste grundvandsspejl
- Udlagt jord skal afgrænses med markeringsnet.
 
I forhold til hver enkelt anvendelse er der endvidere særlige vilkår.
   Veje:                 Fast belægning. h maks. 1 m. 
   Stier:                 Fast belægning.  h maks. 0,3 m.
   Pladser:             Fast belægning.  h maks. 1 m. 
   Ledningsgrave:  Fast belægning. 
   Ramper:             Fast belægning.  h maks. 4 m. Mindst 15 promilles fald.
 
Fundamenter og gulve:
Jord må ikke kunne give anledning til indeklimaproblemer. h maks. 1 m under bygninger.
 
Støjvolde:
Kommunal støjkortlægning, der viser behov for støjdæmpning, eller i forbindelse med vilkår i miljøgodkendelse af listevirksomheder. h maks. 5 m. Fast belægning. Endvidere krav til voldens indretning.

Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser, eller mindst 1 m ren jord.
 
Dispensation
Kommunen kan dispensere mht. kategoriseringen. Der kan ikke dispenseres mht. anvendelsen, dvs. at forurenet jord må ikke anvendes til andet end det nævnte uden særlig tilladelse.
 
Anvendelse med tilladelse
Hvis jorden indeholder stoffer af en art eller mængde udover de nævnte i bekendtgørelse, eller man ønsker jorden anvendt til andre formål, kan brugen af jorden kun ske med kommunens skriftlige tilladelse.
 
Ansøgning sendes til Teknik & Miljø, som behandler sagen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §19.
 
Der skal være tale om et reelt genanvendelsesformål og om en helt uproblematisk miljøbelastning, der ikke kræver vedligeholdelseskrævende miljøbeskyttende foranstaltninger. Miljøbelastningen skal være kendt og af begrænset varighed. Der gennemføres en miljørisikovurdering inden tilladelsens gives. Denne kan gennemføres på mange niveauer alt efter forureningsgrad, mængde og områdets sårbarhed.
 
Anvendelsen medfører normalt, at området kortlægges efter jordforureningsloven.