Del på facebook

Grundvandssænkning

​I forbindelse med råstofindvinding vil man ofte ønske at sænke grundvandsstanden i området, så afgravning og transport kan ske i tør tilstand.
 
Oppumpningen vil skabe en lokal sænkning i grundvandet, en såkaldt sænkningstragt, som kan påvirke grundvandsspejlet op til 500 m fra graveområdet.
 
Effekten kan være, at nærliggende brønde eller vådområder bliver tørlagt, eller at grundvandets kvalitet forringes. Systematisk sænkning af grundvandsstand må derfor kun ske med skriftlig tilladelse fra kommunen.

​Ansøgning og tilladelser 

Ansøgning om grundvandssænkning behandles efter § 26 i Vandforsyningsloven.
 
Derudover skal der søges tilladelse til udledning af vand, og naboejendomme, der bliver påvirket af det afledte vand, skal være indforstået med påvirkningen.
 
Ansøgning sendes til Teknik & Miljø. I ansøgningen angives oppumpningens formål, hvilken kote grundvandsspejlet ønskes sænket til, hvor meget vand, der forventes afpumpet, og hvor vandet ledes hen.
 

Tilladelse til grundvandsænkning

Teknik & Miljø vurderer, hvor stor påvirkning den ønskede grundvandssænkning vil give i området, og tager  stilling til om dette er acceptabelt.
 
Sænkningstragtens udbredelse afhænger af det materiale, jorden består af. Såfremt der ikke er pejledata, der kan give andre oplysninger, benyttes følgende standardværdier:
 
Materiale   /  Sænkningstragts udbredelse
Granit, 50-75 m

Ler, 50-150 m

Sand, 200-400 m  
 
Grus, 250-500 m
Ved brydning af granit vil grundvandssænkningen således have en meget lokal karakter, mens man i grusgrave er nødt til at inddrage et ganske stort område i sin vurdering.
 
Hvis omstændighederne nødvendiggør en mere præcis beregning af sænkningstragtens forløb benyttes paradigmer udgivet af Miljøstyrelsen.
 
På selve graveområdet kan sænkningstragten bevirke en dybere iltning af grundvandet, hvilket i nogle tilfælde nedsætter drikkevandets kvalitet. Ved behandlingen af ansøgningen skal denne risiko vurderes og sættes i forhold til vandindvindingsinteresserne i området. Af denne grund gives der kun tilladelse til mindre grundvandsænkninger i OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser).
 
Det skal bemærkes, at tilladelse efter Vandforsyningsloven kun er nødvendig, såfremt der reelt er tale om et grundvandsmagasin. I områder med lav vandgennemtrængelighed, f.eks. ved granitbrud, kan man komme ud for, at der opstår et sekundært vandmagasin, som primært er regnvandsfødet og ikke har væsentlig hydrologisk forbindelse til det dybere liggende grundvand eller søer og åer i området. I dette tilfælde kan afledning af vand ske uden særlig tilladelse.
 

Ansøgning skal dog altid indgives, og det er Natur og Miljø, der foretager vurderingen af, om der kan forventes påvirkning af andre vandinteressenter.
 

Udledningstilladelse

Når større vandmængder ønskes flyttet, skal der altid søges om udledningstilladelse. Ansøgningen behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, og det skal sikres, at der ikke sker uønskede påvirkninger af søer og åer, samt af naboejendomme.
 
Tilladelse til udledning kan om nødvendigt fastsætte vilkår om etablering af sandfang eller forsinkelsesbassiner.