Klippeløkken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Råstofindvinding Råstofplan for Bornholm

Råstofplan for Bornholm

Råstofplan for Bornholm
Bornholm er en ø med mange og forskelligartede værdier. For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af det bornholmske samfund samt en fornuftig anvendelse af det bornholmske areal, har Bornholms Regionskommune en række planer og strategier, som fastlægger rammerne for forskellige aktiviteter og arealanvendelser, samt opsætter nogle mål for den udvikling, som politikerne søger at opnå. Én af disse planer er råstofplanen, som igennem arealudlæg skal være med til at sikre stabil og lokal råstofforsyning til bygge- og anlægssektoren. Råstofplanen fastlægger bl.a. rammerne for kommunalbestyrelsens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm ligesom den igennem arealudlæg sikrer at der også i fremtiden vil være mulighed for en lokal forsyning med råstoffer. Herved bidrager råstofplanen til at sikre en bæredygtig samfundsudvikling med mulighed for vækst.

Revision af Råstofplan for Bornholm
I henhold til råstofloven har Bornholms Regionskommune ansvaret for at gennemføre en kortlægning af indvindingsegnede råstofforekomster og med baggrund i denne, at udarbejde en overordnet plan for den fremtidige råstofindvinding. Lovgrundlaget for råstofplanen er fastlagt i råstoflovens §§ 5, 5a og 6a.
Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for revision.

Planproces
Til brug for vurderingen af behovet for en revision, udarbejdede Center for Teknik og Miljø en redegørelse og et debatoplæg, som efter vedtagelse af kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2015 var i offentlig høring på regionskommunens hjemmeside i perioden fra 26. juni til den 21. august 2015. Der indkom ingen høringssvar i denne periode. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 8. oktober 2015, med baggrund i redegørelsen og debatoplægget, at revidere råstofplanen med udgangspunkt i de forhold, som var beskrevet i det offentliggjorte materiale. Resultatet er Råstofplanen 2016, som 24. maj 2017 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Råstofplanen kan læses som digital version i højre kolonne.

Hvad er der sket?
Fokus i denne planrevision har primært ligget på at skabe overensstemmelse imellem råstofplanen og de faktiske forhold, samt at digitalisere råstofplanen. Der har således i den forløbne periode være arbejdet målrettet med afgrænsning og miljøvurdering af områder, hvor der i dag foregår råstofindvinding udenfor udlagte indvindingsområder. Dette har resulteret i et udlæggelse af 3 nye råstofindvindingsområder, hvor der allerede foregår eller tidligere har foregået erhvervsmæssig råstofindvinding. Vi håber derved at skabe bedre muligheder for, at Bornholms erhvervsliv kan udnytte råstofferne uden væsentlig påvirkning af det omgivende miljø. Nogle af de nye oplysninger, som er fremkommet under planarbejdet, har samtidig givet grundlag for at justere afgrænsningen af 3 råstofinteresseområder, da det har vist sig, at der ligger en værdifuld råstofressource, som kan være med til at sikre den fremtidige forsyningssikkerhed på Bornholm. Det er samtidig vores ønske, at en veldefineret råstofplan med klare rammer og retningslinjer for de udpegede områder, skal være med til at skabe en større sikkerhed i befolkningen omkring, hvor der kan forventes at blive meddelt tilladelse til råstofindvinding og hvor der ikke kan, samt hvilke øvrige muligheder og begrænsninger råstofplanens arealudlæg medfører. Endelig håber vi, at digitaliseringen på området vil gøre det lettere for råstofindvindere, borgere og andre interessenter at holde sig orienteret om det arbejde, der bliver gjort for at skabe balance imellem benyttelse og beskyttelse af de bornholmske råstofressourcer og de arealer hvor udnyttelsen kan finde sted.

Center for Teknik og Miljø

Råstofplanen for Bornholm 2016-2028

Råstofplan 2016 - 2028