Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budgetproces 2022

Budgetproces 2022

​Herunder er beskrevet processen frem mod budget 2022.

Dagsordner og referater fra de enkelte dele af processen i de politiske udvalg findes via 

"Dagsordner og referater"

Processen frem mod budget 2022

8. april: Vedtagelse af budgetproces og spareramme for 2022. Behandlet på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 8. april som punkt 8.

Den første budgetbalance for 2022 er beregnet. Her besluttedes processen samt den spareramme (40 mio. kr.), som udvalgene skal udarbejde spareforslag for ud.

8. april: Befolkningsprognose - behandlet på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 8. april som punkt 10.

6. maj: Tilpasning af budgettet til befolkningsprognosen (demografikorrektion). Behandlet på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. maj som punkt 6.

Maj-juni: Spareforslag og pejlemærker for 2022.
Fagudvalgene beslutter de spareforslag, der skal oversendes til den videre budgetproces. 
Fagudvalgene arbejder samtidig med pejlemærker for det kommende år. . Pejlemærkerne er udtryk for de vigtigste områder, opgaver, muligheder eller udfordringer, som de nuværende udvalg vil anbefale, at der tages fat på i den kommende valgperiode.

Marts-juni: Andre forslag til budget 2022.
Fagudvalgene behandler sager med opprioriteringsforslag og anlægsforslag, der sammen med spareforslag vil indgå i budgetmaterialet.

Juni: Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (se boks her på siden).

23. juni: Kommunalbestyrelsen holder budgetmøde.

28. juni: Budgetmaterialet sendes i høring og til kommentering.

13. august: Frist for indsendelse af høringssvar.

13. august: Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger, som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2022. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør.

1.-2. september: Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar.

14. september: Nye og ændrede forslag til budget 2022 sendes i høring og til kommentering - se mere i bokse her på siden.

15.+23. september: 1. behandling af budgetforslaget. Behandlet i Kommunalbestyrelsen den 23. september som 

27. september: Frist for høringssvar til nye og ændrede forslag.

6.+14. oktober: 2. behandling af budgettet.


Befolkningsprognose og demografiens betydning for budgettet

Som en del af budgetarbejdet udarbejdes hvert år en befolkningsprognose. Befolkningsprognosen fortæller noget om hvor mange indbyggere, der forventes at være på Bornholm samt aldersfordelingen af disse.

Kommunalbestyrelsen satte i 2018 et ambitiøst mål for befolkningsudviklingen med en vision om 42.000 bornholmere i 2028. At blive 42.000 indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år. Grundene til at gå efter at blive en større befolkning er flere:

• for at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning,

• For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen,

• For at kunne opretholde servicetilbud eller tilbyde en bedre service handler det om, at vi skal være flere til at betale. Dermed er investering i udvikling, der sikrer flere tilflyttere, en god investering, også i den borgerrettede service.

Udviklingen i befolkningen
2020 blev på mange måder et skelsættende år, da befolkningstallet voksede for første gang siden 2002. Udviklingen blev dermed mere positiv end den tidligere prognoses forudsigelse. Med en stigning på 68 personer er der et stykke vej før visionen er inden for rækkevidde, men at vende udviklingen er et stort skridt i den rigtige retning. De positive konsekvenser af flere tilflyttere og et stigende befolkningstal er, at det bliver muligt at gennemføre det generationsskifte på arbejdsmarkedet, der har været en bekymring i mange år. Samtidig vil tilflytning af fx børnefamilier sikre, at Bornholm også er et levende samfund i mange år fremover.

Corona-pandemien har allerede haft mange konsekvenser, også for hvordan vi flytter internt i landet. Drømmen om adgang til natur, mere og renere luft får mere plads, når øvrige tilbud lukkes ned. Det store spørgsmål i arbejdet med årets befolkningsprognose har været tolkningen af den positive udvikling: I hvor høj grad er den betinget af pandemien, og er det en vedvarende eller en midlertidig trend?

Den nuværende prognose er baseret på de foregående år og forudsiger fortsat befolkningstilvækst. Under de nuværende forhold forventes befolkningen at være på godt 40.500 personer i 2033.

 

Budgettilpasninger som følge af befolkningsprognosen
Når der foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning, er det et udtryk for et aktivt valg om, at serviceniveauet skal fortsætte på et uændret niveau, uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder.

Befolkningsprognosen 2022-2033 danner grundlag for beregningen af demografikorrektionen til budget 2022 – 2025.

Den forventede befolkningsudvikling de kommende fire år betyder samlet set, at de forventede udgifter til de 0-5 årige og til de 75+ årige stiger, mens udgifterne til de 6-16 årige og 67-74 årige falder.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal øges med 4,2 mio. kr. i 2022, 4,8 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 14,9 mio. kr. i 2025.

Befolkningsprognosens benyttes - ud over til budgettilretninger - også til øvrig planlægning af den kommunale service, boligudvikling og en række andre forhold.

Det langsigtede sigte i at blive flere borgere
Det er et langt sejt træk at blive flere borgere. Flere borgere betyder flere skatteindtægter og flere driftsudgifter. For 2022 forventes samlet en forbedring af økonomien på 3,6 mio. kr. på denne post.

Men da en del af tilskuddet også gives, hvor der er befolkningstilbagegang vil der også være nogle kortsigtede virkninger i negativ retning. Da der har været en mindre befolkningstilbagegang i de seneste år end tidligere og en lille befolkningstilvækst sidste år, betyder det mindre i tilskud og udligning på de parametre, som ser på befolkningstilbagegang. Samlet forventes en forværring af økonomien i 2022 med 27,5 mio. kr., som følge af dette. Men flere borgere kan generere flere arbejdspladser, der igen kan tiltrække flere tilflyttere og på den måde kan den gode udvikling forstærkes.

Nye og ændrede forslag samt bemærkninger og høringssvar hertil

Socialdemokratiet og Venstre indgik den 2. september 2021 forlig for budget 2022.

Alle forslag til budget 2022 har tidligere været sendt i høring og til kommentering.

Af nedenstående oversigt fremgår de forslag, der indgår i budgetforliget. Forslag, som er nye eller ændrede i forhold til det tidligere materiale er markeret med gult. 

Nedenfor findes også beskrivelser af alle de nye og ændrede forslag.

Budgetforligstekst (PDF)

Oversigt over emner i budgetforliget (PDF)

Beskrivelser af nye og ændrede forslag (PDF)

Høringssvar og bemærkninger til nye og ændrede forslag

Høringssvar og bemærkninger til budgetmaterialet

Perioden for at indgive høringssvar og komme med bemærkninger til budget 2022 er nu afsluttet.

Der er modtaget høringssvar fra høringsberettigede parter og indkommet bemækrninger fra MEDudvalg i kommunens centre samt HovedMED.  

En række råd, foreninger og bestyrelser har ligeledes benyttet muligheden for at kommentere på de fremsendte forslag.

Høringssvar og bemærkninger til budget 2022

opdateret 16-08-2021

Høring af budgetmateriale 2022

Spareforslag, anlægsforslag og udvidelsesforslag er sendt i høring råd og udvalg samt til kommentering i MED-systemet.

Materialet består af oversigt over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag.

Oversigt spareforslag
Samlede spareforslag

Spareforslag opdelt på udvalg
Social- og Sundhedsudvalgets spareforslag

Børne- og Skoleudvalgets spareforslag

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets spareforslag

Natur- og Miljøudvalgets spareforslag

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets spareforslag

Udvidelses- og anlægsforslag
Oversigt udvidelsesforslag
Samlede udvidelsesforslag
Oversigt anlægsforslag
Samlede anlægsforslag

NB! Vær opmærksom på at skemaet vedr. kulturhus er blevet udskiftet (2/7-2021) med tre separate skemaer, der beskriver finansieringen af de tre forskellige scenarier.

Bemærkninger sendes til oep-budget@brk.dk senest den 13. august kl. 12.00. Bemærkningerne indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Prognose for befolkningsudviklingen

Forventet udvikling frem mod 2033. Læs i boks her på siden om betydningen af befolkningsudviklingen.

Høring af budget 2022

Budgetmateralet sendes i høring fra den 28. juni 2021 til den 13. august. Høringssvar skal være indsendt til oep-budget@brk.dk senest kl. 12.00 den 13. august.

Nye og ændrede forslag til budget 2022 som følge af budgetforhandlingerne den 1.-2. september sendes i hørng og til kommentering fra den 14. september og frem til den 27. september.