Indgang til botilbuddet Stenbanen
Del på facebook

Stenbanen

​​​​Velkommen til Stenbanen.

Botilbuddet Stenbanen er et kommunalt døgntilbud i Rønne for borgere over 18 år med varig og betydeligt nedsat funktionsevne, Downs syndrom, Føtalt alkoholsyndrom, psykiske udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser, mv. 

Stenbanen består af 25 boliger i længerevarende botilbud, herunder 2 specialpladser til borgere med erhvervet hjerneskade og derudover 4 pladser til midlertidige ophold (Kollegiet).

Stenbanen har eksisteret siden d. 1. marts 2009 og er siden udbygget med flere pladser, både længerevarende og midlertidige.


 Test

Målgruppe

Målgruppen for Stenbanen er borgere over 18 år, der kan deles op i to grupper. Den ene gruppe består af borgere med erhvervet hjerneskade, der har et stort behov for pædagogisk støtte, samt et højt plejebehov. Den anden gruppe består af borgere med varig og betydeligt nedsat funktionsevne, herudover flere med autismespektrumforstyrrelser. Denne gruppe har brug for socialpædagogisk støtte (efter Lov om social service § 85), praktisk vejledning og støtte i hverdagen.

Borgerne bor i egen lejlighed og er en del af et overskueligt fællesskab. Størstedelen af beboerne er delvist selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De fleste er i beskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejligheder og køber selv ind.

Lejlighederne

Bofællesskabet består af 25 længerevarende boliger fordelt på 5 grupper. 
 • Gruppe 1 består af 4 lejligheder.
 • Gruppe 2 består af 5 lejligheder. 
 • Gruppe 3 består af 6 lejligheder. 
 • Gruppe 4 består af 8 lejligheder. 
 • Gruppe 5 består af 2 lejligheder. 
Kollegiet består af 4 midlertidige lejligheder.

Hver lejlighed har eget bad, køkken, stue og soveværelse. Fire af grupperne, samt Kollegiet, har fælleskøkken og alle grupperne har et fælles opholdsrum. Hver lejlighed har en udendørs terrasse, Kollegiet har en svalegang med mulighed for ophold og der er fælles grønne arealer.

Udover boligerne er der en administrationsbygning, hvor der findes kontorer, møderum for personalet, samt personaletoiletter og -bad.

Beboerne har mulighed for at låne et lokale i administrationsbygningen til afholdelse af fødselsdage og lignende.


Kollegiet

Kollegiet består af fire boliger til midlertidige ophold for borgere over 18 år med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser. Kollegiet er et midlertidigt botilbud, som vil sikre at borgerne tilbydes afklaring om fremtidig boligform (efter Lov om social service § 107). Det vil sige afklaring i forhold til, om der er tale om fremtidig visitering til støttebehov i egen bolig eller et længerevarende botilbud.

Stenbanen tilbyder, gennem Kollegiet, at der arbejdes på at understøtte, afklare og udvikle allerede erhvervede kompetencer, og støtte op om borgerens sociale netværk. Det kan fx være støtte og vejledning i forhold til forsørgelsesgrundlag, klubtilbud, beskæftigelsestilbud, fritidstilbud, pårørende, mv. 

Målet er at afklare mængden af pædagogisk støtte, som skal til for at borgeren kan udvikle og vedligeholde sine kompetencer til at kunne bo i egen bolig, eller om et længerevarende botilbud skal på tale. Borgerne er delvist selvhjulpne i dagligdagen, færdes selv i nærmiljøet, og med støtte og vejledning holder de selv den midlertidige bolig ren, køber ind og står for madlavning.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. En typisk hverdag starter med at beboeren spiser i fælleskøkkenet i den respektive gruppe, for derefter at tage på arbejde. Når beboeren kommer fra arbejde, er der mulighed for forskellige aktiviteter på, og udenfor, botilbuddet. 

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor alt det praktiske ordnes med støtte fra personalet. Her gøres rent i lejligheden, vaskes tøj, handles ind, her ligger fysioterapeutbesøg, tandlægebesøg mv. Det kan være svært for beboerne at magte disse ting efter en arbejdsdag og derfor er der sat en dag af til dette.

Aftenerne går med madlavning og spisning i fællesstuerne. Flere grupper benytter nogle dage om ugen Vennepunktet, hvor der er fællesspisning. Der er efter aftensmaden tilbud om aftengåtur, spil og lignende.

Traditioner på Stenbanen:
 • Havedag - afholdes i maj/juni måned. Her hjælper alle til med at plante nye planter i krukkerne, fjerne ukrudt, vande planter mv. Der er fælles kagebord og der afsluttes med fælles grill og hygge.
 • Loppemarked - afholdes i maj/juni måned. Her har beboerne mulighed for at opstille en bod på de grønne fællesarealer, hvor der sælges ud af kreative produkter, samt loppeting. Der er personale til stede på dagen for at støtte op om beboerne.
 • Sankt Hans aften – fællesgrill, for dem der har lyst samt fælles tur til Nørre Kås for at se Sankt Hans bål.
 • Sommerfest - afholdes i juni/september. Her bliver slået telt op, der er eftermiddagshygge med kage, den årlige fodboldkamp – beboere mod personale, fællesspisning, musik og kongespil.
 • Halloweenfest - afholdes i oktober. Her bliver der pyntet op i administrationsbygningen og der er fællesspisning og hygge.
 • Nytårsaften – her mødes dem, der har lyst, i administrationsbygningen og lytter til Dronningens nytårstale. Efterfølgende er der bestilt 3-retters middag udefra, som nydes i fællesskab ved de oppyntede borde.

Støtten

Kommunens mål for området er at støtte den enkelte beboer med at lykkes i eget liv på egne præmisser. Dette betyder i praksis, at der ydes støtte og hjælp til selvhjælp i alle livets forhold.

Beboerne på Stenbanen støttes med udgangspunkt i en beskrivelse af hver borgers funktionsevne og funktionsevnenedsættelse (beskrivelsen kaldes også VUM+, som står for VoksenUdredningsMetoden). Beskrivelsen er udarbejdet af borgeren og det pædagogiske personale. 

VUM+ beskrivelsen danner grundlaget for en Handleplan efter Lov om social service § 141. Handleplanen bliver udarbejdet i samarbejde mellem borger, sagsbehandler og kontaktperson (pædagogisk personale) og ender ud i 2-3 mål. Herefter udarbejder det pædagogiske personale på Stenbanen, i samarbejde med borgeren, 2-3 delmål, der bliver skrevet ind i Cura (dokumentationssystemet). I Cura beskrives også den praktiske vejledning, støtte, samt selve arbejdet med målene.

Kollegiet arbejder ydermere med en ADL Taxonomi, som tydeliggør hvor der skal sættes en indsats ind på ADL-områderne (Almindelig Daglig Levevis). Dette for at kortlægge beboernes støttebehov, så der kan arbejdes for at beboerne lever så selvstændigt som muligt.

På Stenbanen arbejder personalet ud fra tilgange såsom KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). KRAP bygger på erfaringsbaserede redskabsmodeller, som den professionelle kan anvende, gerne i samarbejde med borgeren, til at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Ydermere arbejdes med strukturpædagogik, relationspædagogik, neuropædagogik, samt sansemotorisk arbejde. 

Personalet

Personalet består af socialpædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, og omsorgsmedhjælpere. 

Personalet får løbende supervision – dette sker gruppevis.

Der samarbejdes tæt med flere parter, fx Oligofreniteamet, fysioterapi, beboernes aktivitetstilbud/flexjob, egen læge mv.

Hvordan kommer man til at bo på Stenbanen?

Man skal have en bevilling fra kommunen - det kaldes også for en visitation - for at få en bolig på Stenbanen. Det er sagsbehandlerne i Center for Familie- og Voksenindsatser​, der afgør, hvem der kan blive visiteret. Visitation sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov, og der udarbejdes handleplan som beskriver formål, indsats og forventet varighed. Handleplanen følges løbende op for at sikre, at indsatsen opfylder sit formål.
 
Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på en bolig. Det er muligt at blive skrevet på venteliste. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få en bolig på Stenbanen, kan du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk.  

Boligerne er bygget som almennyttige boliger. Udlejer er Bornholms Regionskommune, Teknik og miljø.

Tilsynsrapporter​

Læs her Socialtilsynets seneste tilsynsrapport fra Stenbanen.

Læs her Styrelsen for Patientsikkerheds seneste tilsynsrapport fra Stenbanen.​


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png

Kontakt

Stenbanen
Stenbanen 54
3700 Rønne
Tlf. 56 92 63 20

Leder af Stenbanen:

Gunvor Poulsen

Tlf: 5692 7852