Del på facebook

Folkeoplysende foreninger

​​Folkeoplysende foreninger har mulighed for at ansøge om en række forskellige tilskud til foreningernes aktiviteter. Herunder finder du links til de forskellige tilskud, som du kan ansøge om.

​Foreningstilskud

Foreningstilskuddet et en samlet betegnelse for ansøgning om medlemstilskud og lokaletilskud.

Ansøgningsfrist d. 1. april 

Ansøg om foreningstilskud (Skrivbar pdf dokument, som åbner i nyt vindue.)

Leder-, lærer- og instruktøruddannelse

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til uddannelse af ledere, lærere og instruktører. Tilskuddet kan kun ydes til kurser og uddannelser, som har til formål at opkvalificere ledere og undervisere i foreningen. Er du i tvivl om, hvorvidt et konkret kursus er støtteberettiget, kan du kontakte sekretariatet for Kultur og Fritid før kursusdeltagelsen.

Tilskud ydes efter følgende regler:

  • ​Tilskud ydes med maks. 440 kr. til kursusgebyr pr. deltager ved kursusvirksomhed etableret på Bornholm.

  • Ved kurser udenfor Bornholm ydes tilskud på maks. 880 kr. til kurser øst for Storebælt samt i udlandet og 1.100 kr. vest for Storebælt – pr. deltager. Tilskud ydes til kursusgebyr og rejseudgifter.

  • Ved kurser i udlandet skal Kultur og Fritid godkende kurset på forhånd, så det sikres, at det lever op til de krav som stilles til folkeoplysende foreninger.

  • Der ydes tilskud til foreningens udgifter til relevante kurser og uddannelser for instruktører og ledere. Kursusbeskrivelse skal kunne forevises på forlangende.

  • Oplysning om evt. tilskud fra anden side og dokumentation for udgifterne skal kunne forevises på forlangende.

  • Foreningens kasserer attesterer ansøgningen.

Ansøgninger indsendes og udbetales én gang årligt – pr. 15. januar det efterfølgende år for kursets gennemførelse.

Ansøgningsfrist d. 15. januar 

Ansøg om tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (åbner i nyt vindue)

Lokaletilskud

Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ridehaller betragtes som almindelige lokaler.

Der ydes tilskud med 65% af driftsudgifterne, dog maks. 65% af 131,22 kr. pr. time i 2017. Timesatsen reguleres for 2018 og fremover med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til regionskommunen.

Der ydes ikke lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år.

Ansøgningsfrist d. 1. april 

Hent blanket under Foreningstilskud ovenfor

Medlemstilskud

Medlemstilskud ydes til alle folkeoplysende foreningens medlemmer under 25 år på opgørelsesdatoen. Medlemstilskud ydes til aktivitetsmedlemmer. Det forstås som en person, der har betalt kontingent og deltaget i en aktivitet i mindst tre måneder i året.

Et barn betragtes som selvstændigt medlem fra det år, det fylder 5 år, eller når det kan deltage alene i en aktivitet, som foreningen tilbyder med foreningens instruktør/ leder. Medlemmer under 5 år er også berettiget til medlemstilskud.

På baggrund af antal indkomne ansøgninger og årets budget, fastsættes et tilskud pr. medlem. Tilskuddet i 2016 var 121 kr.

Ansøgningsfrist den 1. april

Hent blanket under Foreningstilskud ovenfor

Rejsetilskud

Idrætsforeninger kan søge om rejsetilskud via Idrættens Rejsefond, mens øvrige foreninger - f.eks. skakklubber, spejdere og lignende - kan søge om rejsetilskud hos kommunen. Kommunen yder rejsetilskud til ikke-idrætslige folkeoplysende foreninger efter følgende regler:

  • Tilskud ydes til rejser for medlemmer under 25 år til stævne, turnerings- og lejrvirksomhed i det øvrige land (ikke uddannelse)
  • Tilskud fra anden side (herunder deltagernes egenbetaling) skal modregnes i rejseudgifterne
  • Tilskud kan maks. udgøre 50 procent af foreningens udgifter - og maks. 1.000 kroner pr. deltager

Det er foreningernes udgifter til rejserne, der kan søges tilskud til. Medlemmers egenbetaling til rejserne er ikke tilskudsberettiget.

Tilskuddene fordeles én gang hvert år i forhold til antallet af indkomne ansøgninger. Er der f.eks. søgt om tilskud på 100.000 kroner af en pulje på 25.000 kroner, vil foreningerne få 25 procent af rejseudgifterne dækket.

Ansøgningsfristen er 15. januar 
 
Rekvirer ansøgningsskema hos Idræt og Folkeoplysning på mail: foreninger@brk.dk

Start- og udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget har en pulje, som kan søges af alle godkendte folkeoplysende foreninger, der ønsker at iværksætte nye aktiviteter, ideer eller tiltag.

Puljen kan også søges af foreninger med start- og udviklingsprojekter, som retter sig mod at blive folkeoplysende.

Projekter, hvor der er tale om udvikling og med børn og unge i fokus vil blive prioriteret højest.

Der er ikke fastsat nogen ansøgningsfrist. Det kræver kun en skriftlig ansøgning for at søge om tilskud fra puljen. I ansøgningen beskrives projektet og et budget vedlægges.

Senest et år efter tildeling af et eventuelt tilskud skal foreningen fremsende regnskabet og en kort evaluering af projektet.

Folkeoplysningsudvalget vil løbende behandle de indkomne ansøgninger.

Ansøgninger kan fremsendes til Idræt og Folkeoplysning, Torneværksvej 1, 3700 Rønne, pr. email til foreninger@brk.dk eller ved online ansøgning. (Link åbner i nyt vindue)

Ansøg Start- og udviklingspuljen

Tilskudsregler

Folkeoplysningsudvalget på Bornholm har udarbejdet detaljerede regler for tilskud og anvisning af lokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger.

Tilskudsregler for folkeoplysende forening (PDF, åbner i nyt vindue)

Foreningstilskud

Her finder du hjælp til ansøgning om foreningstilskud:

Tilskudsberettigede udgifter (PDF)

Tjekliste for kasserer (PDF)

Tjekliste for revisor (PDF)