Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde

§ 18 midler - frivilligt socialt arbejde

 

Her kan du læse mere om muligheden for at få støtte til frivillige sociale indsatser

Formålet med § 18-puljen er, med respekt for det frivilliges egenart og styrke, at støtte og fremme det frivillige sociale engagement.

Målet er med støtte og samarbejde, at være med til at skabe forudsætninger for fastholdelse og udvikling af frivillige sociale aktiviteter lokalt på Bornholm.

Yderligere information om retningslinjer og ansøgningsskema kontakt frivillighedskoordinator Birgitte Eybye på tlf. 56 92 60 56 eller mail Birgitte.Eybye@brk.dk

Økonomisk tilskud til foreninger kan også søges gennem pulljer og fonde.

Få et login til Puljeguiden af konsulent Niels C. Andersen på mail Niels.Chresten.Andersen@brk.dk eller telefon 56 92 13 03.

Hvem kan søge?

Der bliver givet støtte til grupper af frivillige, frivillige sociale foreninger og organisationer, herunder landsorganisationer, der yder en aktiverende og forebyggende indsats på Bornholm.

Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig tildeles støtte efter servicelovens § 18 til samme formål. Læs evt. mere her på kommunens hjemmeside om folkeoplysende foreninger

Hvordan søger jeg?

Til ansøgningen skal du bruge foreningens CVR-nummer og vedtægter samt regnskab, der indsendes elektronisk til post@brk.dk sammen med ansøgningen.

En frivillig forening eller gruppe af frivillige skal have CVR-nummer, hvis den vil søge offentlige tilskud. Læs mere på Erhvervstyrelsens hjemmeside om hvordan en forening eller gruppe af frivillige får et CVR-nummer.

Ansøgning om midler til frivilligt social arbejde.

Hvordan laver jeg regnskabet?

Du skal indsende et regnskab for de bevilligede midler senest 31. marts det følgende år.

Regnskab med posteringer for anvendelse af de tildelte § 18 midler, skal være opstillet så det klart fremgår at det bevilgede beløb udelukkende anvendes til de ansøgte aktiviteter, aktiviteter hvis formål ikke samtidig må være dækket af midler tildelt via folkeoplysningsloven

Beløb under kr. 100.000 skal foreningens regnskab underskrives af en valgt revisor

  1. valgt revisor en anden person end kasseren og
  2. kan være et bestyrelsesmedlem som ikke sidder i bestyrelsen
  3. og regnskabet godkendes/ underskrives af valgt revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. eller som minimum godkendes regnskabet på generalforsamlingen og underskrives af bestyrelsen og generalforsamlingsdirigenten

Beløb over  kr. 100.000 godkendes af en statsautoriseret eller registreret revisor

Regnskabet skal indsendes elektronisk til post@brk.dk 

Vi brugte ikke det fulde beløb 

Hvis du har fået bevilget penge, og ikke har fået brugt dem i samme år, skal ubrugte midler skal være returneret senest den 31. marts til Bornholms Regionskommune på bankkonto nr. 4720 000 1 006 053. Husk at mærke overførslen med '§ 18'.

Hvornår kan jeg søge?

I september holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med foreningerne. Derefter bliver ansøgningsfristerne annonceret i ugeaviser og her på kommunens hjemmeside, ligesom Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle valg af temaer og prioriteringer for tildeling af midlerne vil blive annonceret.

Hvad er retningslinjerne?

§ 18-midler er tilskud til frivillige sociale foreninger eller grupper. Social- og sundhedsudvalget har på baggrund af dialogmøde og hørningssvar i 2016, besluttet at opdatere og tilpasse retningslinjerne for tildeling af § 18-midler til de aktuelle behov i foreningslivet og i Bornholms Regionskommunen. Fra 2018 overgår § 79 midlerne til § 18, og  pensionistforeninger søger herefter tilskud på lige fod med øvrige frivillige sociale foreninger og grupper gennem serviceloven § 18.

Her kan du læse og udskrive de nye retningslinjer for § 18-midler eller tryk her for at læse en Pixi udgave af retningslinjerne. 

Søg puljer og fonde

 

§ 18 ansøgningsskema

Til ansøgningen skal du bruge foreningens CVR-nummer og vedtægter samt årsregnskab.

 

Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde

Ansøgningsfrister 2018

Forårspuljen - onsdag d. 16. maj med udbetaling i juni

Efterårspuljen - onsdag d. 14. november med udbetaling januar 2019

Børneattester

Frivillige organisationer, foreninger og grupper er ifølge loven forpligtet til at indhente børneattester.

Læs mere om indhentning af børneattester.