foto af vandfald
Del på facebook

Familieplejeteamet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Familieplejeteamet er forankret i udførerdelen i Center for Familie- og Voksenindsatser.

Teamet er bindeled mellem plejefamilier og Myndighed og har derudover et tværprofessionelt samarbejde med øvrige afdelinger i Center for Familie- og Voksenindsatser. Teamet holder sig løbende orienteret på nyeste forskning og politiske tiltag.

Er du pleje- eller aflastningsfamilie, eller har du lyst til og overskud til at byde et ekstra barn velkommen i din familie, og du søger mere viden om, hvad det kræver, kan du se mere på denne side.

Informationsmøde

Bornholms Regionskommune inviterer alle interesserede, der kan tænke sig at høremere om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, til et uforpligtende informationsmøde 26. september 2024​, kl. 16:30-18:30. 

Plakat til infomød​e.

​Hvem er vi?

Familieplejeteamet har mange års erfaring inden for familieplejeområdet eller inden for børneområdet med indsatser for børn og unge i udsatte positioner. ​

Formålet med Familieplejeteamet er at sikre, at kvaliteten af indsatser i plejefamilier, hvor bornholmske børn og unge er anbragt eller er i aflastning, er til barnets og den unges bedste.

Samarbejdet mellem Familieplejeteamet og plejeforældrene skal opleves gensigt; ligeværdigt, inddragende og respektfuldt, hvilket bidraget til barnets og den unges trivsel og udvikling.

Familieplejeteamet er en del af Center for Familie- og Voksenindsatser. Vi har et tæt samarbejde og og er en del af den relationelle​ og tværfaglige koordinerende indsats på børne- og ungeområdet. 

Familieplejeteamet har til huse på Ullasvej 23, Rønne.

Hvilke opgaver har vi? 

  • Rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier
  • Match imellem barn og plejefamilie i samarbejde sagsbehandler
  • Akutte indsatser
  • Tæt støttet opstartsforløb, efteruddannelse og netværksdannende aktiviteter for plejefamilier
  • Råd og vejledningsopgaver til pleje- og aflastningsfamilier
  • Udarbejdelse af 2 statusrapporter årligt med afsæt i ICS
  • Godkendelse af netværksplejefamilier
  • Tæt samarbejde med Socialtilsyn Hovedstaden

Hvad vil det sige at være pleje- eller aflastningsfamilie?

En plejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre eller har brug for aflastning en weekend eller to. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det er blandt andet det, en pleje- eller aflastningsfamilie kan tilbyde.

De børn, der bliver anbragt i familiepleje har ofte oplevet mange svigt og levet under meget belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

Andre børn kan have brug for aflastning fra eget hjem, for at få nye oplevelser eller et pusterum fra eget hjem, eller det kan være børn med fysiske og psykiske udfordringer, hvor forældrene har brug for et pusterum, så de kan lade batterierne op til igen at tage sig af sit barn.

Som regel er der formuleret et eller flere mål med anbringelsen eller aflastningen, det kan fx være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Men det betyder ikke, at plejefamilien skal kunne påtage sig alle opgaverne selv. Opholdet i plejefamilien kan være koblet med alt lige fra psykologhjælp og fysioterapi til behandling på et ambulatorium. Plejefamiliens opgave er først og fremmest at fungere som en tryg base.

For mange plejefamilier er drivkraften et stort ønske om at gøre en forskel for et udsat barn. Mange fortæller om glæden ved at se et barn komme i trivsel og udvikle sig.

En del børn har brug for at komme i en familie, som både består af en kvinde og en mand - typisk fordi de savner en mandlig rollemodel. Men det er ikke alle børn, der har det behov, og en plejefamilie kan godt bestå af en enlig eller et par med samme køn.

Hjertefamilier: Små liv søger st​ore hjerter. Kampagne fra Social- og Bolig​styrelsen.

Rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier

Alle plejefamilier skal have en formel godkendelse og gennemføre en kort grunduddannelse, før de kan få et barn i pleje.

Det er Socialtilsynet, der godkender pleje- og aflastningsfamilier (herefter benævnt plejefamilier).

Hvis du/I ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal du/I kontakte Socialtilsynet.

Pleje- og aflastningsfamiliers efteruddannelse og supervision

Jf. barnets lov skal den anbringende kommune tilbyde efteruddannelsen til alle plejefamilier som har anbragte børn og unge. Efteruddannelsen skal have et samlet omfang af to kursusdage.

Bornholms Regionskommune ønsker at tilbyde den lovpligtige efteruddannelse til både aflastnings- og fuldtidsplejefamilier, uagtet at der blot er krav om at plejefamilier med fuldtidsanbringelser skal deltage i efteruddannelse. Vi finder det vigtigt, at alle plejefamilier tilbydes ny viden og får mulighed for at høre og dele meninger.

I Bornholms Regionskommune ønsker vi at tilbyde efteruddannelse, som findes relevant af øens plejefamilier – derfor er alle plejefamilier meget velkomne til at indsende ønsker omkring konkrete temaer.

Vores efteruddannelse afvikles i samarbejde med både eksterne og interne fagfolk. Afviklingen kan være tilrettelagt så der blot er deltagelse af plejefamilier, men også hvor der deltager andre fagpersoner som kunne have interesse i samme tema og hvor det vil kunne give mening at de deltagende kan komplimentere og sparre med hinanden omkring temaet.

TSOP - Tæt støttet opstartsforløb 

Med baggrunden i den ændrede lovgivning – Mere kvalitet i plejefamilier – der trådte i kraft 1. juli 2019, skal kommuner sikre, at plejefamilier, når de får et nyt plejebarn fuldtidsanbragt hos sig, får en intensiv støtte.

Den intensive støtte skal være iværksat inden for det første halve år barnet er anbragt og gælder alle typer af plejefamilier uanset erfaring.

Socialstyrelsen har udviklet et fleksibelt koncept (TSOP), som kommunerne kan vælge at bruge, når de skal sikre, at plejefamilier modtager en sådan intensiv støtte i starten af en anbringelse. Formålet er at sikre at anbringelsen kommer godt fra start og at sammenbrud i anbringelsen forebygges.

Familieplejeteamet i Center for Familie- og Voksenindsatser benytter dette koncept til at opfylde gældende lovgivning. Udgangspunktet er at alle ny anbringelser skal have et forløb svarende til tre undervisningsdage.

Yderligere oplysninger https://rise.articulate.com/share/jSBMV7JLS7HJNi41dGoeiiJIzOVJsaOS#/

Aflønning og vilkår

Tilknytningsforhold
Som pleje- eller aflastningsfamilie (herefter benævnt plejefamilie) er du ikke ansat i kommunen.

Du indgår et kontraktforhold, hvor du aflønnes med honorar/vederlag.

Honorering
Bornholms Regionskommune honorerer i henhold til ​gennemsnitsmodellen. Se mere i Honorering af plejefamilier i Bornholms Regionskommune ved gennemsnitsmodellen samt i Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Kost og logi
Når et barn/en ung er anbragt eller i aflastning ydes plejefamilien kost og logi.

Taksterne er afhængig af barnets alder og følger KL's ta​ksttabel.

Tøj- og lommepenge 
Plejefamilier får tøj- og lommepenge i henhold til Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser.

Når den unge er fyldt 15 år, er det som udgangspunkt den unge selv, der modtager tøj- og lommepenge.

Taksterne for tøj- og lommepenge er afhængig af barnets alder og følger KL's takstta​bel.

Plejefamilier fortæller

Socialstyrelsen har lagt nogle film ud om det at være plejefamilie. 

Love og regler m.m.

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Barnet​s lov (gældende pr. 1. januar 2024)​

Bekendtgørelse af lov om so​cialtilsyn

Bekendtgørelse om plejefamilier​

 

Kontakt

Familieplejeteamet
Ullasvej 23
3700 Rønne

Kontakttidspunkter
Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8-16
Fredag
kl. 8-13

Leder
Iben Olsen
Iben.Olsen@brk.dk
Telefon: 56 92 41 33
Mobil: 51 59 07 53

Besøg os på Facebook

Informationsmøder

Bornholms Regionskommune inviterer alle interesserede, der kan tænke sig at høre mere om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, til et uforpligtende informationsmøde.

26. september 2024, kl. 16:30-18:30

Snorrebakken 66, mødelokale 1, 3700 Rønne

Her vil man møde:

Iben Olsen, leder Familieplejeteamet Bornholms Regionskommune

Socialtilsyn Hovedstaden

Familieplejekonsulenterne Bornholms Regionskommune

Myndighed, Bornholms Regionskommune

Repræsentanter fra nuværende bornholmske plejefamilier

Tilmelding via mail til: iben.olsen@brk.dk

PUP

Informationsmøde om PUP

tirsdag den 5. december 2023, kl. 10.00-11.00.

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne
Lokale 1.176

Invitation til informationsmøde

Folder om PUP

Kontakt leder Iben Olsen, hvis I vil høre mere: iben.olsen@brk.dk

Besøg os på Facebook

Iben Olsen

Leder af Familieplejeteamet.

Michala S. Carlsen

Familieplejekonsulent

Billede af Annette Nielsen

Annette Nielsen

Familieplejekonsulent

Ninni Vesth

Familieplejekonsulent

Helle Gregersen

Familieplejekonsulent

Beate Møller Nielsen

Socialrådgiver