Del på facebook

Folkeskoler på Bornholm

På Bornholm har vi seks dejlige folkeskoler fordelt over hele øen, to specialskoler og en spændende ungdomsskole.

Bornholms Regionskommune har seks almene folkeskoler: Aavangsskolen og Søndermarksskolen i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Svartingedal Skole i Hasle.

Hertil kommer specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken samt
10. klasseskolen og Dybdalsskolen, der begge er afdelinger under Ungdomsskolen.

folkeskolerne på Bornhoplm.PNG
Download vores præsentation af Folkeskolerne på Bornholm

På denne side finder du kort over skolernes placering og skoledistrikternes omfang.

På dette interaktive kort kan du indtaste din adresse og se, hvilket skoledistrikt du hører til.

Du kan finde mere information på de enkelte skolers hjemmeside.

Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Du kan læse om indskrivning til børnehaveklasse på Pladsanvisningen under punktet "Indskrivning til børnehaveklasse".

Selvom der er lang tid til det nye skoleår starter, så inviterer de bornholmske folkeskoler allerede nu forældre til kommende skolebørn inden for til et ”kig”. Se informationsfolderen, der byder de kommende 0. klasseelever velkommen i den bornholmske folkeskole.

Udsat undervisningspligt

Hvis du overvejer at søge om udsat undervisningspligt for dit barn, skal du henvende dig i dit barns børnehus. Børnehuset vil herefter henvende sig til Inklusions- og ressourceteamet for en drøftelse af, hvilke pædagogiske overvejelser der måtte være i forhold til en eventuel udsættelse af undervisningspligten for dit barn. Hvis der efter den faglige drøftelse fortsat er et ønske om udsættelse af undervisningspligten, skal du udfylde følgende blanketter:Hvornår skal jeg søge?
Der er ikke åbnet for ansøgning om udsat undervisningspligt for skoleåret 2023/2024. 

Det er dig som forælder, der skal udfylde ansøgningen om udsat undervisningspligt.  Når du har udfyldt ansøgningen med de nødvendige oplysninger, vil ansøgningen automatisk blive sendt videre til dit barns børnehus. Børnehuset vil så udfylde den resterende del af ansøgningen, og blandt andet se på formålet med udsættelsen af undervisningspligten, de pædagogiske tiltag, der har været iværksat, barnets styrker og udfordringer samt pædagogiske aktiviteter i det kommende år, hvis barnet får bevilget udsættelse af undervisningspligten. Børnehuset sender den endelige ansøgning til Center for Skole, Administration og rådgivning.

Hvornår får jeg svar?
Alle ansøgninger om udsættelse af undervisningspligt vil blive behandlet i et tværfagligt forum. Det er herefter skolechefen, der træffer den endelige afgørelse.

Du kan forvente svar på ansøgningen om udsættelse af undervisningspligten senest fem hverdage efter ansøgningen har været behandlet i det tværfaglige forum. 

Skal dit barn i skolefritidsordning?

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

Hvis du vil læse om de fælles mål og indhold i SFO kan du finde det på følgende link: Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.


Dispensation til skolefritidsordning efter 3. klasse

Har dit barn behov for at forsætte i skolefritidsordning efter 3. klasse kan du søge om dispensation  til optagelse i skolefritidsordning på 4. klassetrin eller derover. Forudsætningen for at få bevilget dispensation er, at ansøgningen skal være begrundet i barnets udvikling. 

Pladsanvisningen i Bornholms Regionskommune vil opkræve betaling for pladsen i skolefritidsordningen i henhold til regionskommunes gældende takster. 


Skal dit barn flytte eller skifte skole?

Hvis dit barn skal skifte skole så skal du bruge løsningen "Anmodning om skoleskift" i følgende tilfælde:

  1. I flytter til Bornholm og dit barn skal indmeldes i en bornholmsk folkeskole
  2. Hvis dit barn går på en privat-, fri- eller folkeskole på Bornholm og ønsker at skifte til en anden folkeskole på Bornholm.

Ved flytning fra en skole på Bornholm til en skole i det øvrige land eller udlandet, skal flytningen meddeles til barnets nuværende og kommende skole. I dette tilfælde kan du ikke bruge denne løsning.

Har du spørgsmål vedr. dit barns skoleskift eller hvilket skoledistrikt, dit barn hører til, kan du kontakte Center for Skole, Administration og rådgivning. Det er også muligt at indtaste dit barns adresse på det interaktive kort for at se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.   

Er du fritaget for Nem-id og skal dit barn skifte skole, bedes du kontakte Center for Skole, Administration og rådgivning på telefon: 56 92 00 00. 

Kan dit barn få skolebuskort?

Elever, der er indskrevet i en folkeskole på Bornholm og som opfylder nedenstående afstandskriterier er kørselsberettigede:
 
0. - 3. klasse 2,5 km.
4. - 6. klasse 6,0 km.
7. - 9. klasse 7,0 km.
10. klasse 9,0 km.
 
Hvis dit barn er kørselsberettiget skal skolen sørge for udstedelse af skolebuskort.
Har du spørgsmål om skolebuskørsel kan du rette henvendelse til skolens kontor. 
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn?

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, har du som forælder ansvaret for, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Center for Skole fører tilsyn med hjemmeundervisningen for at sikre, at undervisningen lever op til kravene, der stilles i folkeskoleloven, idet det er afgørende, at hjemmeundervisningen, ud fra en helhedsvurdering, giver barnet de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis barnet havde gået i folkeskole. 

Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af de obligatoriske fagområder, som kan opdeles i humanistiske, naturvidenskabelige og praksis-musiske fag. Det anses således som et minimumskrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres. Dette følger af bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9a, punkt 1. som beskriver den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag. 

Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v, at du tilkendegiver, at du ønsker at hjemmeundervise dit barn til Center for Skole, Administration og rådgivning inden undervisningen påbegyndes. Du vil herefter blive indkaldt til et forventningsafklarende møde med skolelederen i det skoledistrikt, hvor barnet har bopæl. Først efter dette møde vil du modtage en endelig godkendelse af hjemmeundervisningen. 

Tilkendegivelse af hjemmeundervisning

Hvad er Åben Skole?

Åben Skole er en del af Folkeskolereformen fra 2014, og handler om samarbejdet mellem folkeskoler og museer, naturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv mv.

Skoletjenesten Bornholm understøtter og arbejder for at styrke og udvikle læringsmulighederne på de bornholmske museer og kulturinstitutioner i et samspil med de bornholmske lærere og elever. 

Inddragelse af eksterne læringsmiljøer eksempelvis NaturBornholm, Bornholms Museum, BOFA, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Teater, Kulturskolen og Middelaldercenteret m.fl. i skolernes faglige undervisning, er med til at opfylde folkeskolens formål, idet de bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med kultur, kunst, historie og naturens ressourcer, og er dermed med til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling

Skoletjenesten Bornholm hjælper desuden med til at udvikle samarbejder mellem erhverv og skoler gennem eksempelvis Naturvidenskabsfestivalen i uge 39, Grøn Dannelse - Bright Green Island  i børnehøjde, at besøge arbejdspladser m.m. der giver eleverne indsigt.

Kontakten mellem folkeskoler, kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv kan foregå ved at kontakte koordinator for Skoletjenesten Bornholm, Ulla Didriksen på tlf: 20 33 59 23 eller ved at skrive til Ulla.Didriksen@brk.dk.

Du kan også kontakte skolerne for lokale samarbejder.


Kongeskærskolen 0. til 9.kl. (Allinge)
Kontakt skoleleder Kasper Winstrup Johansen
Kasper.Johansen@brk.dk eller mobil 60 10 10 35

Svartingedal Skole 0. til 7. kl. (Hasle)
Kontakt skoleleder Helle Krakau Holm
Helle.Krakau.Holm@brk.dk eller tlf. 56 92 33 09
 
Specialskolen Kildebakken (Tejn)
Kontakt skoleleder Lise Dandanell
Lise.Dandanell@brk.dk eller mobil 30 18 22 63
 
Heldagsskolen (Østermarie)
Kontakt skoleleder Mette Fabricius Nielsen
Mette.Fabricius.Nielsen@brk.dk eller mobil 51 33 42 98
 
Hans Rømer Skolen 0. til 9. kl. (Åkirkeby)
Kontakt skoleleder Pernille Rigstad
Pernille.Rigsstad@brk.dk eller mobil 30 30 80 31

 
Paradisbakkeskolen 0. til 9. kl. og modtagelsesklasser (Nexø)
Kontakt skoleleder Pia Laub Tofte
Pia.Laub.Tofte@brk.dk eller mobil 30 18 20 49
 
Aavangsskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Thomas Mogensen
Thomas.Mogensen@brk.dk eller mobil 30 18 20 07

Søndermarksskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Tina Duermin Johansen
Tina.Duermin.Johansen@brk.dk eller mobil  30 18 23 91
 
10. klasseskolen (Rønne)
Kontakt ungdomsskoleleder Groa Vinterberg Nissen
Groa.Vinterberg.Nissen@brk.dk eller mobil 30 18 17 43


Har dit barn brug for særlig kørsel?

Bornholms Regionskommune skal sørge for kørsel til og fra skole af syge og invaliderede elever. 

Hvis dit barn er indskrevet i den bornholmske folkeskole eller Ungdomsskolen på Bornholm, kan du søge om behovsvurderet kørsel til og fra skole, hvis dit barn kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis det køres til og fra skole. 

Forudsætningen for at få bevilget behovsvurderet kørsel er, at dit barn ikke er i stand til at transportere sig selv, benytte offentlig bustransport eller skolebus til og fra skole.

Er der tvivl om, hvorvidt barnet på grund af sygdom eller lignende selv kan transportere sig til og fra skole, kan skolen forlange en lægeerklæring.


Vil du vide mere om målsætninger og politikker?

Vil du læse om de vedtagne politikker om børn, unge og inklusion eller om beredskabsplaner mod seksuelle overgreb, overgange i barnets liv m.v. finder du mere på linket: Til vores samarbejdspartnere.

Du kan finde skolepolitikken, læsemålsætning, matematikmålsætning, it-strategien på skoleområdet m.v. under politikker.

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018

Godkendt valg til skolebestyrelse 

Godkendt valg til Hans Rømer Skolen

Godkendt valg til Ungdomsskolen


Digital Post

Center for Skole,

Administration og rådgivning

Ullasvej 15, 2. sal

3700 Rønne

Tlf.: 56 92 00 00 

Har du overordnede spørgsmål til folkeskolen på Bornholm er du meget velkommen til at kontakte Center for Skole

Skoler mod mobning

Her kan du finde mere, hvis du er bekymret for mobning i folkeskolen 

Definition af mobning

Procedure i tilfælde af mobning

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan 2015-2020 (PDF)

Skolerne på Bornholm

Klik på nedenstående link for at se et kort over skolerne og skoledistrikterne

Interaktivt kort over skoledistrikter og skoler på Bornholm