Del på facebook

Pladsanvisning

Hvordan får jeg mit barn passet (0-6 år) ?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til dagpasning.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn fra 26 uger til og med 3. klasse. 

Læs mere om pasningsgarantien og BRK's visitationsregler. 

Hvordan får jeg mit barn passet (SFO) ?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til SFO eller ved den digitale indskrivning til skole.
SFO er for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn til og med 3. klasse.    
Der kan kun indmeldes i SFO for minimum én måned ad gangen.
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler.

Hvordan udmelder/ændrer jeg mit barns opskrivning?

Ændring af ønske til dagtilbud eller udmeldelse af dagtilbud sker via digital pladsanvisning
 
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

SFO
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.
 
Dagpleje
Barnet er, som udgangspunkt, automatisk udmeldt af dagplejen ved udgangen af måneden, før barnet bliver 3 år.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler.
 
Udmeldelse ved flytning fra kommunen
Ved flytning fra et dagtilbud i kommunen til et dagtilbud i en anden kommune skal forældrene udmelde barnet af dagtilbuddet i fraflytningskommunen i forhold til gældende retningslinjer.

Hvis forældrene ikke får udmeldt deres barn rettidigt fra dagtilbuddet i kommunen og de får tildelt en plads i dagtilbud i tilflytterkommunen, opstår der en situation, hvor forældrene har en plads både i fra- og tilflytningskommunen og deraf følgende dobbelt egenbetaling.

I denne situation er det forældrene, der selv skal afholde udgifterne til pladsen i fraflytningskommunen indtil opsigelsesperioden er udløbet.
 
Har man evt. fripladstilskud i kommunen, ophører tilskuddet fra flyttedatoen. Kontakt evt. tilflytterkommunen for at søge om fripladstilskud i opsigelsesperioden.
Det er altid bopælskommunen som bevilger økonomisk fripladstilskud.

Hvad koster en plads i et dagtilbud ?

Takstblad for kommunale dagtilbud - pr. 1. januar 2018
Takstblad for de private dagtilbud 2018

Kan jeg få søskendetilskud ?

Til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, ydes der søskenderabat.
Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 pct. rabat af betalingen for øvrige pladser.
Der ydes også søskendetilskud til børn i privat pasning med tilskud efter § 80 i Dagtilbudsloven.

Økonomisk friplads ?

Hvis jeres samlede indkomst er under 539.800 kr., kan I søge om økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud og SFO via digital pladsanvisning.

Se fripladsskala 2018
 
Notat fra KL: Information om regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud

I følge lovgivningen skal indkomsten, som vi beregner jeres tilskud efter (beregningsgrundlaget), tjekkes hver måned med oplysninger fra Indkomstregistret hos SKAT (jeres faktiske indkomst). 
Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle måned. Har du modtaget for meget eller for lidt i fripladstilskud får du enten en ekstra regning eller penge tilbage.
Husk at sende en ny ansøgning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.

 
Når du har fået tilbudt en plads til dit barn, kan du søge om økonomisk fripladstilskud på digital pladsanvisning
En ansøgning er først gennemført, når du har modtaget en kvittering under fanen "post" på digital pladsanvisning.

Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, ydes der et fradrag på kr. 7.000 for hvert barn udover det første.

Er du enlig får du et fradrag i indkomstgrundlaget på 60.801 kr. pr. år (2018).

Fripladstilskuddet får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.
 
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer, som har betydning for retten til fripladstilskud.
 
Selvstændige
Du må højst afskrive 2% på bygninger og 10% på inventar/driftsmidler ud fra regnskabet.
Afskrivninger ud over de nævnte procenter, nedskrivninger, straksfradrag og eventuel overførsel af underskud fra tidligere år skal lægges til den personlige indkomst.

Privat pasningsordning
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning efter § 80 i Dagtilbudsloven.
 
Ved flytning fra kommunen
Fripladstilskuddet ophører altid pr. flyttedatoen og der kan ansøges på ny i den nye tilflytningskommune.

 

Genberegning af økonomisk friplads
Orientering om genberegninger af økonomisk friplads.
Se fripladsskala (2017)
Se fripladsskala (2018)

Information about economic free place grant

As a parent in Denmark you have to pay for child care. It could be a daycare institution or after school care. In Bornholms Regionskommune there are 12 months of parent payments every year. The current charges for the different child-care offers can be found at this link.         

 

Financial grant

Parents with incomes below a certain limit may apply for an extra grant to finance a child-care offer. This is what we call an economic free place grant. (Økonomisk friplads tilskud)
 

Worth knowing about economic free place grant

Applications for grants should be received digitally to Center for Børn og Familie – Pladsanvisningen (The Office Assigning Day-Care) on the last weekday of the month in order that a grant may be provided for the subsequent month. Link for digital application.
 

The size of the grant is not fixed. It is appropriated on the basis of the family's total income. You may see that the grant is changing from month to month if there are changes in your income. The changes may result in a refund or an additional charge. Pladsanvisningen will be informed about changes in your income from SKAT - the Danish tax authorities.

In this connection a letter will be sent in your e-box. It is very important that you read your digital mail.

In the event of permanent changes in your income, you should apply again. If you are in doubt, it is a good idea to contact The Office Assigning Day-Care.

The final regulation of the economic free place grant takes place at the end of each year.

 

How to apply

When your child has been assigned in a day-care offer, you may apply for a economic free place grant digitally via www.brk.dk or www.borger.dk. You can also contact the Borgercentret (Citizen Service Centre) in person. Here you may receive assistance for your application.

If you do not have NemID, please send a mail with relevant information CPR-no. of the applicant and CPR-no. of the child and information about the family's total income before tax to Sikkerpost@brk.dk

 

If you need assistance, you are always welcome to contact:

Center for Børn og Familie
Pladsanvisningen

Ullasvej 23
3700 Rønne

Phone: 56 92 42 00 9:00 – 11:30

In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Landemærket 26

3700 Rønne

56 92 00 00
In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Kildestræde 20

3730 Nexø

56 92 00 00
In person: Wednesday 9:00 – 16:00

 

Indskrivning til børnehaveklasse

Indskrivning til Børnehaveklasse 2018/2019
Børnehaveklassen er obligatorisk. Børn skal derfor som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
 
I starten af januar bliver der automatisk udsendt information til alle børn, født i 2012 (2011) som kan starte i børnehaveklasse. Alle skal give kommunen besked om skoleønsket via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.
 
Digital indskrivning - Hvordan ?

Indskrivningen foregår digitalt i perioden d. 8. januar 2018 - 2. februar 2018.
www.brk.dk - på forsiden er en boks: "Skoleindskrivning 2018/2019". Du skal logge på med Nem-ID.

Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.
På sidste skærmbillede trykker du "godkend", hvorefter du får en kvittering.
Nem-ID kan bestilles på www.nemid.nu

Besked om den endelige skoleplacering
Primo april 2018 kan du igen logge på www.brk.dk - på forsiden "Skoleindskrivning 2018/2019" med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.
 
Privatskole
Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på www.brk.dk med Nem-ID - "skoleindskrivning 2018/2019" og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om jeres skolevalg.
 
Udsættelse af skolestart
Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter forældrenes og børnehavens anmodning, godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden.
Hvis du ønsker dit barns skolestart skal udsættes, så klik på bjælken nedenfor "Udsat skolestart" og se hvad du så skal gøre.
 
Loven giver også mulighed for at børn der inden 1. oktober fylder 5 år kan optages, hvis det antages at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Pladsanvisningen.
Skoleindskrivning til andre klasser end børnehaveklasse skal ske til den ønskede skole.
 
Fælles forældremyndig - Enige om skolevalg
Forældre skal være enige om skolevalg og skolefritidsordning.

SFO (skolefritidsordning)
Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen.
Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO den 1. august 2018.
Skal dit barn ikke benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven den 31. juli 2018. 

Hvis barnet skal udmeldes inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Udsat skolestart

Indskrivningen til børnehaveklasse og SFO foretages digitalt.
 
Hvis man ønsker at udsætte sit barns skolegang, skal man også logge på www.brk.dk med Nem-ID - skoleindskrivning 2018/2019 og udfylde felterne om udsættelse af skolegang, så kommunen får besked om ønsket.
(Indskrivningen åbner den 8. januar 2018).
 
Børnehaven skal, i samarbejde med forældrene, indsende en begrundet ansøgning om udsat skolestart til Center for Skole.

Følgende vurderinger skal sendes med ansøgningen:

  • Overgangsvurdering og dialogprofil fra Hjernen og Hjertet
  • Evaluering fra Inklusions og ressource teamet i Center for Børn og Familie
  • TRAS

 
Ansøgningen behandles af skolechefen, der træffer afgørelsen.

Det kan anbefales, at I drøfter en evt. usikkerhed om skoleparathed med barnets faste pædagoger i daginstitutionen. Er der herefter stadig en usikkerhed, er der mulighed for at kontakte PPR og Sundhedsplejen, der kan foretage en vurdering af barnets udvikling.

Tilskud til privat børnepasning

BRK yder tilskud til privat pasningsordning, gældende for børn i aldersgruppen 0 til 3 år.
Du kan selv ansætte en person til at passe dit barn/dine børn. Du træffer selv aftale med en børnepasser og på den måde, bliver du arbejdsgiver for denne person med alt hvad dette indebærer.
 
Nogle forældre vælger samme private børnepasser – en ordning, der på nogle felter kan sammenlignes med den kommunale dagpleje.
Ansøgningen om tilskud skal indsendes til kommunen.
Kommunen skal godkende ordningen og vil føre løbende tilsyn.
 
Det er muligt at få dækket op til 75 % af den reelle udgift til den private pasningsordning, dog maksimalt 5.144 kr. pr. måned for fuldtidspasning.
 
For at få udbetalt tilskud skal der hver måned indsendes en lønspecifikation.
I udgifterne til den private pasningsordning indgår løn, ATP, feriepenge, lovpligtig arbejdsskade samt erhvervssygdomsforsikring. Evt. kost og logi.
Ved deltidspasning, vil tilskuddet forholdsvis nedsættes.
 
Du kan ikke få tilskud til at passe egne børn.
 
Økonomisk fripladstilskud kan ikke opnås til denne ordning.

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler til ordningen.
Er der større søskende i dagtilbud som udløser søskendetilskuddet, bliver søskendetilskuddet udbetalt sammen med tilskuddet til privat pasningsordning.

Tilskuddet til privat børnepasning bliver indsat på din NEM-konto.
 
Hos Pladsanvisningen kan du få oplyst hvor på Bornholm der findes Selvstændige Børnepassere
 
Se flere kriterier for privat pasningsordninger
Ansøgning om tilskud til privat børnepasning
Samtaleskema mellem forældre og børnepasser
Lønspecifikation

Tilskud til pasning af eget barn fra 1. januar 2019

OBS:
Det er fortsat muligt at søge om tilskud til pasning af egne børn. Vi skal dog gøre opmærksom på, at puljen er brugt for 2019, og at du i første omgang vil modtage et afslag på din ansøgning.

Din ansøgning vil blive behandlet, efter ansøgningsdato, i tilfælde af tilbageløbsmidler til puljen.

Du kan som forælder i Bornholms Regionskommune modtage tilskud til at passe dit eget barn i en begrænset periode, jf. dagtilbudslovens § 86.
Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart.

Der er afsat en pulje og der bevilges tilskud efter "først til mølle-princippet".
 
Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn.

Tilskud til pasning af eget barn i 2019 udgør
5.221 kr. pr. måned for børn under 3 år og
3.421 kr. pr. måned for børn fra 3 år og til skolestart.

Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptivforældre, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og ønsker at modtage tilskuddet.
 
Betingelser for tilskuddet:

  • Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (Krav om tilstrækkelige danskkundskaber gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang, de efter EU-retten er berettiget til ydelsen).
  • Ansøgeren må ikke samtidig modtage overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
  • Ansøgeren må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik
  • Ansøgeren har opholdt sig her i 'riget' i 7 ud af de seneste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne. (Krav om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang, de efter EU-retten er berettiget til ydelsen).
  • Ansøgeren skal have bopæl i Bornholms Regionskommune. Tilskuddet bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en anden kommune.

 

I hvor lang tid kan jeg få tilskud til pasning af eget barn?

Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og op til maksimalt 1 år.

Tilskuddet gives for én samlet periode. Du kan således ikke afbryde ordningen og fortsætte den på et senere tidspunkt. Skal du forlænge perioden, skal det således ske i umiddelbar forlængelse af den igangværende periode og op til maksimalt 1 år.

Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelser efter dagtilbudslovens § 2 stk. 2. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode.

Der kan masimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand  kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Hvornår kan jeg få udbetalt tilskud?

Tilskuddet udbetales bagud.

Hvis ansøgeren har arbejde eller modtager en form for overførselsindkomst (for eksempel barselsdagpenge, førtidspension, SU eller kontanthjælp), kan udbetaling af tilskud først ske, når lønudbetaling, indtægt fra selvstændig virksomhed eller udbetaling af overførselsindkomst er standset.

Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige visitationsregler.

Hvordan beskattes tilskuddet?

Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag.

Afbrydelse/Ophør af tilskuddet.

Hvis du ønsker at afbryde tilskudsperioden før tid, skal du kontakte Pladsanvisningen på mail: Dagtilbud@brk.dk eller tlf. 56 92 42 00.

Ved afbrydelse/ophør skal du opskrive dit barn via digital pladsanvisning, hvis du har brug for kommunalt dagtilbud. Vær opmærksom på, at du skal søge 3 måneder før, du skal bruge pladsen (pasningsgaranti).

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en privat passer eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Opskrivning og indmeldelse i privat daginstitution ?

Du skal kontakte den private institution for indmeldelse/opskrivning.

Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver NemID. 

Digital Pladsanvisning

Kontakt

Pladsanvisningens adresse: Ullasvej 23, 1.th, 3700 Rønne

Mail: dagtilbud@brk.dk

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger skal du benytte sikker mail:
sikkerpost@brk.dk (Kan kun benyttes, hvis afsender har certifikat til at sende sikker mail).

Pladsanvisningen har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00