Malede børnehænder

Heldagsskolen

Heldagsskolen er et skoletilbud underlagt folkeskoleloven til elever med adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer, autisme, ADHD og elever med tilknytningsforstyrrelser.
 
Heldagsskolen har eksisteret siden 1993 og er en af Bornholms Regionskommunes to specialskoler.
På Heldagsskolen er vi ca. 58 elever og ca. 28 pædagogisk personale, der er ligeligt delt mellem pædagoger og lærere.

Heldagsskolen er opdelt i selvstyrende teams, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt og ligeværdigt sammen om at skabe den bedst mulige skoledag for hver enkelt elev. De enkelte teams danner selv undervisningsgrupper á ca. 5-7 elever ud fra både faglige og sociale forudsætninger, og der er oftest en pædagog og lærer tilstede.

Eleverne går i skole fra kl. 8.00 - 15.30 hver dag. I dette tidsrum ligger både fagdelt undervisning, understøttende undervisning, lektiecafe samt fritidstilbud.

Skolen er åben for pasning for alle skolens elever i skolens vinterferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie.

 

Kontorets åbningstid er:

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.30

fredag kl. 7.30 - 14.30 

Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie
Telefon 56 92 36 00
Ean.nr. 5798009976635
 

Skolens værdier

Heldagsskolen følger Bornholms Regionskommunes værdigrundlag som er:

Tillid:

Tillid er en afgørende forudsætning for et positivt samspil mennesker imellem.

Respekt:

Respekten for det hele menneske og respekten for menneskers forskellighed.

Åbenhed:

Åbenhed er en forudsætning for menneskelig tryghed og har betydning for vores dialog, lydhørhed og informationsniveau.

Engagement og ansvarlighed:

Vi arbejder på tværs mod et fælles mål. Vi deler viden og erfaring. Vi er fleksible og vi er ambitiøse.

Skolens mål

 • At fremme elevens psykiske, emotionelle og sociale udvikling ved at styrke elevens stærke sider for derved at skabe et højt selvværd hos eleven, ved at eleven i et trygt miljø bringes i udfordrende situationer for derigennem at øge selvforståelse og tillid, gennem aktiviteter og overskuelige konsekvenser
 • At skabe en hverdag hvor den enkelte elev i gruppen tilgodeses. Ved at hverdagen bygges op om tydelige normer, regler og struktur for derved at lære eleverne handlingsstrategier
 • At give eleven undervisning som er realistisk i forhold til den enkeltes funktionsniveau eller at motivere en skoletræt elev til et skoleforløb, ved at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og formåen
 • At samarbejdet mellem hjemmet og skolen bygger på en gensidig forståelse og respekt for hinandens kompetencer
 • At vise respekt for elevens fortid, nærmere som en forklaring og ikke som en undskyldning

Skole-hjem samarbejde

Skolens vigtigste samarbejdspartner er elevens familie.

Samarbejdet indebærer:

 • Daglig telefonisk kontakt de første tre uger - eleven lytter med
 • Altid telefonisk kontakt om positive/negative oplevelser
 • Kontakt via kontaktbog
 • Forældremøder
 • Temaaftener
 • Statusmøder
 • Samtalerækker
 • Møde med lærer om fagligt standpunkt

En gang om året udarbejder der en handleplan, der indeholder en generel beskrivelse af eleven og det pædagogiske miljø eleven tilbydes. Den indeholder også en beskrivelse af elevens sociale kompetencer, elevplan med trinmål, kognitive færdigheder samt fysiske færdigheder og mål for disse.

Der bliver afholdt skole-hjem samtale med familien, eleven og de involverede lærere i efteråret. Her bliver elevplanen med trinmålene gennemgået og muligheder i hvert fag forelægges. Endeligt vil nye mål planlægges.

I foråret afholdes et statusmøde, hvor den gennemarbejdede handleplan forelægges eleven og familien af kontaktpersonerne.

Visitering

Alle elever på Heldagsskolen visiteres af Regionskommunens visitationsvirksomhed.

 • Når eleven er visiteret til Heldagsskolen, vurderes det i hvilket team eleven matches bedst. Heldagsskolen kan hente informationer til dette arbejde gennem PPR og den afgivende skole, endvidere kan der indkaldes til et møde med forældrene, hvor disses forventninger og skolens muligheder drøftes
 • Når den endelige placering af eleven er besluttet, indkaldes forældre og elev til et møde på skolen, hvor primær og sekundær kontaktperson samt teamets leder deltager. På dette møde fortæller eleven og forældrene om de vanskeligheder eleven har, og skolen fortæller om hverdagen, og der afstemmes forventninger til elevens skolegang på Heldagsskolen
 • Elevens kontaktperson på Heldagsskolen tager dernæst kontakt til den afgivende skole for at etablere et møde, hvor den viden den afgivende skole har om eleven og familien overleveres. Elevens forældre kan inviteres til dette møde

En gang om året indkaldes alle nye forældre til et generelt informationsmøde omkring skolen. Dette møde afholdes af skolens ledelse.

Revisitering:

Hvert forår udarbejder skolen en statusudtalelse på den enkelte elev. Her vurderes også elevens udslusningspotentiale. I denne beskrivelse beskrives endvidere Heldagsskolens vurdering af elevens kørselsbehov.

I april-maj-juni afholder skolen et statusmøde med forældre og elev, hvor både udslusningspotentiale og kørselsbehov drøftes. Referat af disse drøftelser skrives ind i statusudtalelsen.

I september-oktober-november deltager PPR i teammøder, hvor alle elever gennemgås med henblik på en revisitering, herunder en evt. udslusning.

I november afholdes et internt møde mellem ledelse og PPR, hvor mulige udslusningselever drøftes.

Mht. til de elever, som skolen og PPR i enighed vurderer, bør fortsætte på Heldagsskolen det kommende skoleår, udsender Heldagsskolens leder en beslutning herom til forældrene.

I november-december afholdes yderligere møder omkring udslusning med forældre til elever, der indstilles til udslusning.

I december-januar sender skole og PPR indstillinger/anbefalinger med forældrepåtegninger til visitationen vedr. de elever, der vurderes at kunne indgå i overvejelser om udslusning i forbindelse med det kommende skoleår. Disse elever indgår i den centrale visitation vedr. specialskoletilbud i februar måned. Forældrene modtager svar om visitationens beslutning senest ultimo marts måned.

Skolens ledelse

Skoleleder og leder af team 2:

Gert Andersen

Tlf. 56 92 36 02

gert.andersen@brk.dk

Teamleder og leder af team 1:

Per Miller Lund

Tlf. 56 92 36 07

per.lund@brk.dk

Skolebestyrelse

Formand Søren Sandberg, Kuregårdsvej 6, 3782 Klemensker

Jan Pedersen, Bossevejen 8, 3720 Åkirkeby

Louise Ingemann Klausen, Louisenhøj 29, 3700 Rønne

Næstformand Heidi Irene Andersen, Borgmester Nielsensvej 41, 3700 Rønne

Pernille B. Finnedal, Kirkegade 5, 3770 Allinge

Medarbejderrepræsentant Dorte Kofod, Østerled 40, 3720 Åkirkeby

Medarbejderrepræsentant Christina F. Mogensen, Vestermarievej 18, 3700 Rønne

På skolebestyrelsesmøderne deltager også:

Skoleleder Gert Andersen (sekretær)

Teamleder Per Miller Lund (referent)

 

Mere information

Kan læses på Skoleporten

Skoleporten