Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Vandråd på Bornholm

Vandråd på Bornholm

Vandråd Bornholm
Bornholms Regionskommune har oprettet et vandråd som optakt til udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammer for vandområdeplanerne 2021-2027. 

Vandrådet består af repræsentanter fra 9 organisationer og foreninger. Kommunen vil være sekretær for vandrådet. I boksen til højre er der en oversigt over hvordan vandrådet er sammensat. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Natur- og Miljøudvalget kan også være tilstede ved møderne.

På landsplan er der oprettet i alt 23 vandråd - et for hvert hovedvandopland. Information om vandrådsarbejdet og baggrundmateriale finder du på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Møder
Vandrådet afholder sit første møde den 9. januar 2020.

Vandrådet eksisterer for en kort periode mens arbejdet med tredje generation vandplaner foregår. Kommunen forventer, at vandrådsarbejdet afsluttes juni 2020, så forslaget til indsatsprogrammet kan nå at komme under politisk behandling. Kommunen skal senest den 22. september 2020, indsende forslag til indsatsprogrammer til Miljø- og Fødevareministeriet.   

På denne side vil du finde referater fra vandrådets møder samt andet relevant materiale i den blå boksen.

Opgaven
Hver kommune i et hovedvandopland er blevet bedt om at komme med forslag til vandløbsindsatser som optakt til vandområdeplanerne 2021-2027. Vandrådet har til opgave at rådgive kommunen i dette arbejde. Vandrådet har dermed mulighed for at påvirke valget af hvilke vandløb, der skal forbedres og hvordan. Der kan f.eks. være tale om at fjerne spærringer, udlægge sten og grus i vandløbsbunden, ændre profil eller genåbne rørlagte strækninger. Se virkemiddelkataloget.

Indsatserne planlægges, så de forbedrer de fysiske forhold i vandløbene med henblik på at opnå god økologisk tilstand. Den fysiske indsats skal kunne gennemføres omkostningseffektivt. I tillæg til indsatserne inden for den økonomiske ramme, er der også muligt at angive øvrige indsatser, hvis der lokalt er andre omkostningseffektive forslag til opfyldelse til miljømålet.

Bornholm har fået en økonomiske ramme på 7.370.000 kr. til brug for indsatser til minimum 57 km vandløb. Der er i alt 190 km vandløb på Bornholm, som er i risiko for manglende målopfyldelse. I hovedvandopland Bornholm skal der fjernes minimum 1 spærring/rørlægning.

Lovgivning
Baggrunden for vandrådet og arbejdet med vandområdeplan 2021-2027 er lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd.

 

Miljø- og Fødevarestyrelsen har udarbejdet et IT-værktøj, som skal anvendes i forbindelse med vandrådsarbejdet og kommunens indberetninger.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid