Vandløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Landbrug og Fødevarer Vandløbsbræmmer

Vandløbsbræmmer

​Hvor skal der være bræmmer

Bestemmelsen om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer gælder for alle vandløb og søer, der ligger i landzone, og som er naturlige eller højt målsatte i regionplanen.
 
Et vandløb er naturligt, når det eksisterer fra naturens hånd, selvom det er reguleret, uddybet, udrettet eller omlagt. Er du i tvivl, kontakt Bornholms Regionskommune for yderligere information.
 
Højt målsatte vandløb er vandløb, der er målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde (A) eller fiskevand (B). Højt målsatte søer er søer målsat med skærpede krav (A) eller basismålsætning (B).
 

Hvor skal der ikke være bræmmer

Bræmmebestemmelsen gælder ikke for de vandløb og søer, som ikke er omfattet af vandløbsloven, hertil hører:
 
"enkeltmandsvandløb", dvs. vandløb, der med eventuelle tilhørende søer fra udspring til udløb i havet udelukkende løber på én ejendom, og
 
"enkeltmandssøer", dvs. søer uden til og afløb, som udelukkende er beliggende på én ejendom - uanset søens størrelse.
 
Rørlagte strækninger af vandløb er ikke omfattet af bræmmebestemmelsen. 
 
Isolerede søer under 100 m² er ikke omfattet af bræmmebestemmelsen.
 

Hvorfra beregnes bræmmebredden

2 meter bræmmen langs vandløb og søer regnes fra vandløbets eller søens øverste kant,

Hvad må man i bræmmen

Bræmmearealet må ikke pløjes, harves eller dyrkes. Enge og marker med vedvarende græs må gå helt ud til vandkanten. Regionskommunen kan dog påbyde ejeren at opsætte hegn samt at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette.
 
Høslæt i bræmmen er tilladt. Høslæt skal dog ske under hensyntagen til formålet med bræmmebestemmelsen, dvs. at det skal foregå på en måde, som ikke indebærer risiko for udskridning af bræmme eller bred.
 
Der må ikke foretages beplantning i bræmmen. Bornholms Regisonskommune må dog foretage beplantning i 2 meter bræmmen i offentlige vandløb, for at begrænse grødevæksten i vandløbet.
 
Det er ikke tilladt at opstille nye hegn langs vandløb og søer indenfor 2 meter bræmmen.
 
Det er ikke tilladt at foretage terrænregulering indenfor 2 meter bræmmen.

Hvorfor bræmmer

Bræmmer langs vandløb sikrer stabile vandløbskanter, hvorved brinkerosionen mindskes. Herudover forhindrer bræmmer at regnvand fører jord og gødning direkte til vandløbet, herved begrænses udvaskningen af næringsstoffer. Udskylning af sand og jord til vandløbet forringer livsbetingelserne for fisk og smådyr i vandløbene. Vandløbets evne til at lede vand væk forringes ligeledes ved tilførsel af sand og jord, hvorved hyppige oprensninger kan være nødvendige for at sikre vandføringsevnen. Oprensning af vandløb skal begrænses mest muligt, eftersom det er omkostningsfuldt og vandløbsfaunaen påvirkes negativt.
 
Bræmmer er således til gavn for miljøet i vandløb, søer og fjorde. Herudover fungerer bræmmer som levesteder og spredningsveje for insekter, fugle og dyr.
 

Tilsyn og håndhævelse

Tilsyn med overholdelsen af bræmmebestemmelserne påhviler Bornholms Regionskommune. Overtrædelse af bræmmebestemmelserne er omfattet af straffebestemmelserne i vandløbslovens § 85. stk.1, nr.1. En overtrædelse af bræmmebredden kan medføre politianmeldelse og indberetning til plantedirektoratet. Indberetning til plantedirektoratet kan medføre en nedsættelse af hektarstøtten.
 
Få mere information om bræmmer fra Naturstyrelsen.
 
For yderligere information kontakt Bornholms Regionskommune.