Pladsanvisning

Pladsanvisning

​Hvordan får jeg mit barn passet (0-6 år) ?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til dagpasning.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn fra 26 uger til og med 3. klasse. 

Læs mere om pasningsgarantien og BRK's visitationsregler.

Hvordan får jeg mit barn passet (SFO) ?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til SFO eller ved den digitale indskrivning til skole.
SFO er for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn til og med 3. klasse.    
Der kan kun indmeldes i SFO for minimum én måned ad gangen.
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler her

Hvordan udmelder/ændrer jeg mit barns opskrivning?

Ændring af ønske til dagtilbud eller udmeldelse af dagtilbud sker via digital pladsanvisning
 
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler her
 
Udmeldelse ved flytning fra kommunen
Ved flytning fra et dagtilbud i kommunen til et dagtilbud i en anden kommune skal forældrene udmelde barnet af dagtilbuddet i fraflytningskommunen i forhold til gældende retningslinjer.

Hvis forældrene ikke får udmeldt deres barn rettidigt fra dagtilbuddet i kommunen og de får tildelt en plads i dagtilbud i tilflytterkommunen, opstår der en situation, hvor forældrene har en plads både i fra- og tilflytningskommunen og deraf følgende dobbelt egenbetaling.

I denne situation er det forældrene, der selv skal afholde udgifterne til pladsen i fraflytningskommunen indtil opsigelsesperioden er udløbet.
 
Har man evt. fripladstilskud i kommunen, ophører tilskuddet fra flyttedatoen. Kontakt evt. tilflytterkommunen for at søge om fripladstilskud i opsigelsesperioden.
Det er altid bopælskommunen som bevilger økonomisk fripladstilskud.

Hvad koster en plads i et dagtilbud ?

Takstblad for kommunale dagtilbud 2017

Takstblad for de private dagtilbud 2017

 

Kan jeg få søskendetilskud ?

Til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, ydes der søskenderabat.
Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 pct. rabat af betalingen for øvrige pladser.
Der ydes også søskendetilskud til børn i privat pasning med tilskud efter § 80 i Dagtilbudsloven.

Hvornår kan jeg få økonomisk friplads ?

Hvis jeres samlede indkomst er under 528.200 kr., kan I søge om økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud og SFO.

Se fripladsskala 2017
 
Notat fra KL: Information om regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud

Fra 1. januar 2016 skal indkomsten, som vi beregner jeres tilskud efter (beregningsgrundlaget), tjekkes hver måned med oplysninger fra Indkomstregistret hos SKAT. Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle måned. Har du modtaget for meget eller for lidt i fripladstilskud får du enten en ekstra regning eller penge tilbage. Husk at sende en ny ansøgning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.

Hvis du allerede modtager økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016. Du skal ikke søge på nye.
 
Læs mere heri Orientering om ny bekendtgørelse

Når du har fået tilbudt en plads til dit barn, kan du søge om økonomisk fripladstilskud på digital pladsanvisning
En ansøgning er først gennemført, når du har modtaget en kvittering under fanen "post" på digital pladsanvisning.

Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, ydes der et fradrag på kr. 7.000 for hvert barn udover det første.

Er du enlig får du et fradrag i indkomsten på 59.492 kr. pr. år (2017).
Fripladstilskuddet får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.
 
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer, som har betydning for retten til fripladstilskud.
 
Selvstændige
Du må højst afskrive 2% på bygninger og 10% på inventar/driftsmidler ud fra regnskabet.
Afskrivninger ud over de nævnte procenter, nedskrivninger, straksfradrag og eventuel overførsel af underskud fra tidligere år skal lægges til den personlige indkomst.

Privat pasningsordning
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning efter § 80 i Dagtilbudsloven.
 
Ved flytning fra kommunen:
Fripladstilskuddet ophører altid pr. flyttedatoen og der kan ansøges på ny i den nye tilflytningskommune.
 

Genberegning af økonomisk friplads

 

Indskrivning til børnehaveklasse

Indskrivning til Børnehaveklasse 2017/2018
Børnehaveklassen er obligatorisk. Børn skal derfor som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
 
I starten af januar bliver der automatisk udsendt information til alle børn, født i 2011 (2010) som kan starte i børnehaveklasse. Alle skal give kommunen besked om skoleønsket via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.
 
Digital indskrivning - Hvordan ?

Indskrivningen foregår digitalt i perioden d. 9. januar - 30. januar 2017.
www.brk.dk - på forsiden er en boks: "Skoleindskrivning 2017/2018". Du skal logge på med Nem-ID.
Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.
På sidste skærmbillede trykker du "godkend", hvorefter du får en kvittering.
Nem-ID kan bestilles på www.nemid.nu
Besked om den endelige skoleplacering:
Primo april 2017 kan du igen logge på www.brk.dk - på forsiden "Skoleindskrivning 2017/2018" med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.
 
Privatskole:
Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på www.brk.dk med Nem-ID - "skoleindskrivning 2017/2018" og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om jeres skolevalg.
 
Udsættelse af skolestart
Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter forældrenes og børnehavens anmodning, godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden.
Hvis du ønsker dit barns skolestart skal udsættes, så klik på bjælken nedenfor "Udsat skolestart" og se hvad du så skal gøre.
 
Loven giver også mulighed for at børn der inden 1. oktober fylder 5 år kan optages, hvis det antages at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Pladsanvisningen.
Skoleindskrivning til andre klasser end børnehaveklasse skal ske til den ønskede skole.
 
Fælles forældremyndig - Enige om skolevalg
Forældre skal være enige om skolevalg og skolefritidsordning.

Skolebørnehaven er nedlagt:
Da Kommunalbestyrelsen har valgt at nedlægge skolebørnehaven, bliver barnet i sin børnehave indtil skolestart i august.

SFO (skolefritidsordning):
Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen.
Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO fra 1. skoledag.
Skal dit barn ikke benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven til 1. skoledag. 

Hvis barnet skal udmeldes inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Udsat skolestart

Indskrivningen til børnehaveklasse og SFO foretages digitalt.
 
Hvis man ønsker at udsætte sit barns skolegang, skal man også logge på www.brk.dk med Nem-ID - skoleindskrivning 2017/2018 og udfylde felterne om udsættelse af skolegang, så kommunen får besked om ønsket.
(Indskrivningen er pt. ikke åbent).
 
Børnehaven skal, i samarbejde med forældrene, indsende en begrundet ansøgning om udsat skolestart til Center for Skole, Kultur og Fritid. Overgangsvurdering og dialogprofil fra "Hjernen og hjertet" vedhæftes ansøgningen.
 
Ansøgningen behandles af skolechefen, der træffer afgørelsen.
Det kan anbefales, at I drøfter en evt. usikkerhed om skoleparathed med barnets faste pædagoger i daginstitutionen. Er der herefter stadig en usikkerhed, er der mulighed for at kontakte PPR og Sundhedsplejen, der kan foretage en vurdering af barnets udvikling.

Den private pasningsordning

BRK yder tilskud til privat pasningsordning, gældende for børn i aldersgruppen 0 til 3 år.
Du kan selv ansætte en person til at passe dit barn/dine børn. Du træffer selv aftale med en børnepasser og på den måde, bliver du arbejdsgiver for denne person med alt hvad dette indebærer.
 
Nogle forældre vælger samme private børnepasser – en ordning, der på nogle felter kan sammenlignes med den kommunale dagpleje.
Ansøgningen om tilskud skal indsendes til kommunen.
Kommunen skal godkende ordningen og vil føre løbende tilsyn.
 
Det er muligt at få dækket op til 75 % af den reelle udgift til den private pasningsordning, dog maksimalt 4.995 kr. pr. måned for fuldtidspasning.
 
For at få udbetalt tilskud skal der hver måned indsendes en lønspecifikation.
I udgifterne til den private pasningsordning indgår løn, ATP, feriepenge, lovpligtig arbejdsskade samt erhvervssygdomsforsikring. Evt. kost og logi.
Ved deltidspasning, vil tilskuddet forholdsvis nedsættes.
 
Du kan ikke få tilskud til at passe egne børn. 
 
Økonomisk fripladstilskud kan ikke opnås til denne ordning. 

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler til ordningen.
Er der større søskende i dagtilbud som udløser søskendetilskuddet, bliver søskendetilskuddet udbetalt sammen med tilskuddet til privat pasningsordning.

Tilskuddet til privat børnepasning bliver indsat på din NEM-konto.
 
Hos Pladsanvisningen kan du få oplyst hvor på Bornholm der findes Selvstændige Børnepassere
 
Se flere kriterier for privat pasningsordninger.

Opskrivning og indmeldelse i privat daginstitution ?

Du skal kontakte den private institution for indmeldelse/opskrivning.

Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver NemID. 

Digital Pladsanvisning

Kontakt

Pladsanvisningens adresse:
Ullasvej 23, 1.th
3700, Rønne

Mail: dagtilbud@brk.dk

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger skal du benytte sikker mail:

sikkerpost@brk.dk

Pladsanvisningen har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon:
56 92 42 00.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00