Del på facebook

Søer og vandløb

Der er næsten 1000 km vandløb på Bornholm. Mere end halvdelen er regulerede småvandløb og grøfter, der ofte tørrer ud om sommeren. Men flere hundrede km er ”rigtige”, funktionelle vandløb med et rigt dyreliv, og ca. 100 km vandløb har en størrelse og kvalitet, så de kan rumme en ørredbestand.

 

Revision af vandløbsregulativet for Kærby Å-Byåen


Bornholms Regionskommune er ved at revidere vandløbsregulativet for Kærby Å-Byåen. Dette sker med afsæt i, at det gamle regulativ indeholder en bestemmelse om, hvornår regulativet skal underlægges revision. Ifølge cirkulære om vandløbsloven, skal der foretages revision af vandløbsregulativer med jævne mellemrum for at justere regulativet, hvis der er sket ændringer i forudsætningerne. 

Bornholms Regionskommune har udsendt forslaget til det reviderede vandløbsregulativ i høring på kommunens hjemmeside.  

Opmåling
Kærby Å-Byåen er i forbindelse med revisionen blevet opmålt fra vandløbets udspring til udløb. Opmålingen omfatter vandløbets dimensioner: Bredde, dybde, hældning af sider/skråning, placering af dræn og tilløb, broer, skyggegivende bevoksning mm. På grundlag af vandløbets dimensioner er vandløbets vandføringsevne kontrolleret.

Interesser
Vandløb har flere funktioner og der er derfor også flere interesser tilknyttet. Vandløbenes primære formål er at sikre afledning af overfladevand, drænvand og renset spildevand. Når der udledes til vandløbene, skal det ske under hensyntagen til opretholdelse af et godt vandmiljø. Vandløbenes vedligehold har betydning i forhold til afvandingen fra oplandet. Fysiske forhold såsom slyngninger, sten og grøde har betydning for at sikre gode leveforhold for planter, smådyr og fisk. Både vandløbet og tilhørende bræmmer fungerer som levested for mange planter samt som levested, fødegrundlag og skjul for forskellige dyr. Da vandløb forbinder naturområder giver de sammenhængende natur. Vandløbene fungerer dermed som en vigtig spredningskorridor for både planter, insekter og vildt.   

Et vandløbsregulativ fastlægger de nærmere regler for vandløbets vedligeholdelse, og hvorledes de forskellige interesser afstemmes bedst muligt mellem benyttelse og beskyttelse. 

Godkendelsesprocessen

Del 1:
Regulativforslaget er i høring på Bornholms Regionskommunens hjemmeside i perioden: 3.11-2021-29-12-2021. Her finder  du høringen
Med samme indsigelsesfrist sendes forslaget samtidig til berørte myndigheder.

Del 2: 
Bornholms Regionskommune tilpasser regulativet under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet. Regulativet fremlægges for Natur- og Miljøudvalget sammen med de indkomne bemærkninger. 

Del 3: 
Bornholms Regionskommune vedtager regulativet. Dette offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.   

Del 4: 
Regulativet kan træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen. Rettidig påklage af regulativet medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Del 5:
Bornholms Regionskommune offentliggør meddelelse om regulativets vedtagelse og dets ikrafttræden. Offentliggørelsen sker udelukkende på kommunens hjemmeside. Vandløb, generelt

Ud over at være levested for dyr og planter har vandløbene en meget vigtig funktion som vandveje, der skal kunne bortlede regnvandet fra dyrkede og bebyggede områder. Det er vandløbsloven, der indeholder de regler, der skal sikre denne funktion. Hovedformålet med loven er at sikre, at vandløbene kan aflede vand uden unødvendige gener for lodsejere m.v., dog med nødvendig hensyntagen til miljøet. Loven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger, dræn og også for søer og damme samt for diger og broer og andre anlæg, der berører vandløb.

Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid er vandløbsmyndighed på Bornholm, og skal som sådan bl.a. godkende alle projekter, der involverer vandløbene som f.eks. regulering, rørlægning, broer m.v.

Således må man ikke uden kommunens godkendelse ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende arealer. Man må ikke bortlede vandet fra vandløbet, forandre vandstanden eller hindre vandets frie løb, og man må heller ikke anlægge nye vandløb.

Til gengæld har bredejere ret til at aflede drænvand til vandløbet fra almindelig dræning, der er nødvendig for landbrugsdriften. Hvis arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal kommunen dog godkende dræningsprojektet.

Langt hovedparten af vandløbene på Bornholm er private vandløb. Det vil sige, at de lodsejere, der ejer den pågældende strækning, selv har forpligtelsen til at vedligeholde vandløbene, så vandafledningen fungerer.

  

Vandløb, offentlige

 
 
8 km af de 2 åer Byåen i Rønne og Præsteåen i Nylars er såkaldte offentlige vandløb. Det vil sige, at kommunen står for vedligeholdelsen, selv om vandløbene ejes af private lodsejere. For disse strækninger er der et regulativ, der beskriver, hvordan åen skal se ud med hensyn til bredde, vandføringsevne m.v., og det er kommunens forpligtelse at sørge for, at vandløbet er i overensstemmelse med regulativet.
 
Det gælder generelt, at bredejere og brugere af tilgrænsende arealer må finde sig i den færdsel og trafik, der er nødvendig for at vedligeholde et vandløb. De må endvidere finde sig i at modtage det fyld, grøde m.v. der opstår ved almindelig vedligeholdelse. Der er almindeligvis ikke ret til erstatning.
 
 

Vandløb, private

Vedligeholdelse af private vandløb
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
For at sikre en miljømæssig forsvarlig vandløbsvedligeholdelse er følgende bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune, der er vandløbsmyndighed:
Grødeslåning skal begrænses til slåning af en bugtet strømrende og afskåren grøde skal optages.
Oprensning må kun omfatte fjernelse af slam og sandbanker, samt grene og dødt plantemateriale. Grovkornet bundmateriale (større end 5 mm) må ikke fjernes. Sten og grus er vigtige levesteder for vandløbets fauna og må derfor ikke fjernes.
 
Grødeslåning og oprensning skal foretages manuelt. Maskinoprensning kan dog tillades efter godkendelse fra Natur, Miljø og Fritid. Med grøde skal forstås den vegetation, der er rodfæstet på vandløbsbunden. Dvs. at skrænter og bredder fortsat kan slås maskinelt i fornø-dent omfang. Optaget grøde må ikke samles i større bunker, så der opstår ensilagestakke.
 
Indgreb i vandløb der går videre end ovennævnte bestemmelser, er at be-tragte som vandløbsregulering, og skal på forhånd godkendes af Natur, Miljø og Fritid i regionskommunen.
 
 

Dyrkningsfri bræmmer

Vandløbsloven bestemmer, at der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs alle naturlige vandløb eller vandløb, der i regionplanen er højt målsat. Dette gælder ligeledes for søer over 100 m2.

De 2 m måles fra vandløbets øverste kant. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vejledning i, hvordan bræmmen beregnes og hvad der må foregå inden for bræmmen.

Se teksten om bræmmebestemmelser.   

  

Søer

Der findes et stort antal søer på Bornholm, de fleste er dog meget små. Således er der kun 14 søer over 3 hektar, og ingen af disse er større end 15 hektar. Størstedelen af søerne er relativt lavvandede, og kun ganske få har en dybde over 2-3 meter.

Søernes næringssaltindhold og biologiske tilstand afhænger bl.a. af de geologiske forhold og oplandets karakter. Således findes der i skovområder på mager jord relativt næringsfattige søer med et veludviklet plante- og dyreliv, mens der i landbrugsområder findes næringsrige søer med dårlige iltforhold og et artsfattigt dyre og planteliv. Enkelte søer er belastet af spildevandstilførsel via vandløb.
 
De fleste af de større søer er vigtige raste- og fourageringsområder for trækfugle. Af disse kan særligt fremhæves Svinemose, Bastemose, Ølene og Hundsemyre. 

Etablering af en sø

Gravning af en sø i landzone kræver en landzonetilladelse til ændret anvendelse af jorden (Planlovens §35) og kan i særlige tilfælde også kræve en dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3.
Hvis du vil grave en ny sø, skal du skrive til Center for Natur, Miljø og Fritid og beskrive, hvor du vil grave søen, hvor stor søen skal være, hvorfor du vil anlægge den og evt. lidt om beplantningsplaner mm. Du skal vedlægge en skitse med angivelse af, hvor søen skal graves og nummeret på matriklen.
 
Læs mere om ansøgning af landzonetilladelser
Hvis du har spørgsmål skal du henvende dig til Center for Natur, Miljø og Fritid på telefon 56 92 00 00 eller pr mail nmf@brk.dk.
 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema Vandløbsprojekter

Gem PDF hos dig selv og send den til Natur, Miljø og Fritid