Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Øvrig lovgivning

Øvrig lovgivning

Forhold overfor Bornholms Museum

I henhold til sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil, skal ansøgeren underrettes om indholdet i museumslovens kap. 8 - §§23-29.
 

Miljø - Forurening - Støj mm.

Forhold ved affaldshåndtering ved Midlertidige byggetilladelser (arrangementer)

Alt affald fra arrangementet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ fra BOFA. Gældende regulativet kan findes på BOFA’s hjemmeside www.bofa.dk.

 

Forhold ved affaldshåndtering

Uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er fremkommet ved byggeriet skal bortskaffes eller genanvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.
 
Der henvises endvidere til BOFAs regulativer, der kan ses på www.bofa.dk
Eventuelle spørgsmål om bortskaffelse af andre materialetyper end de af ovenstående bekendtgørelse omfattede, kan rettes til BOFA på telefon 56 95 92 00.
 
Regionskommunen ved Natur, Miljø og Fritid fører tilsyn med at affaldsbortskaffelsen sker efter reglerne, og vil i den forbindelse, kunne kræve dokumentation for hvorledes affaldet er blevet bortskaffet.
 

Forhold ved forurenet jord

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af jorden, f.eks. olielugt eller misfarvning af jorden, skal arbejdet standses og regionskommunen skal straks underrettes, henvendelsen skal rettes til Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge, telefon 56 92 00 00.
 
Som det fremgår Jordforureningsloven påhviler forpligtelsen både ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde.
 
For ejendomme der er omfattet af områdeklassificering og vidensniveau 1 eller 2
Er ejendommen omfattet af områdeklassificering og vidensniveau 1 eller 2, så er reglerne om flytning af jord gældende i henhold til jordforureningsloven.
Det betyder, at flytning af jord ikke må ske, før der er foretaget en analyse af jorden, og der er sendt anmeldelse til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid. Anmeldelsen skal som hovedregel sendes senest 4 uger, inden jorden skal flyttes, og kan foretages på www.jordweb.dk.
 
Yderligere oplysninger om flytning af forurenet jord kan læser her.
 
Yderligere oplysninger om jordforureningen kan læses her.
 

Forhold ved støjende aktiviteter

Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter skal anmeldes til Bornholms Regionskommune jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, med henblik på vurdering af de miljømæssige gener ved selve nedrivningsarbejdet.
 
Senest 14 dage før nedrivningen påbegyndes skal den ansvarlige for nedrivningen sende en kort redegørelse til Natur, Miljø og Fritid på adressen nmf@brk.dk, om hvor lang tid arbejdet vil tage, hvilke arbejdstider der vil blive anvendt og hvilke foranstaltninger der vil blive gennemført for at forebygge eller afhjælpe forurening fra nedrivningsaktiviteterne (støj, støv mm).
 
Desuden skal den ansvarlige - senest 2 dage før arbejdet påbegyndes orientere relevante naboer skriftligt om det forestående arbejde (tidsperiode og arbejdstider).
 

Forhold ved sløjfning af olietanke

Skema til sløjfning af nedgravet samt overjordisk olietank.

Forhold omkring PCB

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal bygherren inden et nedrivnings- eller renoveringsarbejde påbegyndes, foretage en screening af hele bygningen eller de dele af bygningen, der bliver berørt af renoverings- eller nedrivningsarbejdet. Screeningen har til formål at afdække, om bygningen kan indeholde PCB.
 
Screeningsreglerne gælder for alle bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis nedrivnings- eller renoveringsarbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 tons affald, samt ved udskiftning af termoruder der er fremstillet i perioden 1950 til 1977.
 
Hvis den indledende screening viser, at der er risiko for, at bygningen – herunder termoruder - kan indeholde PCB, skal bygherren foretage en kortlægning af de dele af bygningen, som kan indeholde PCB. Formålet med kortlægningen er at identificere PCB i bygningen, så PCB-forurenet affald kan blive frasorteret andet affald efter gældende regler og herefter affaldshåndteret korrekt.
 
Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3, Bilag 11.
 
Ved aflevering af affald hos BOFA, skal der gøres opmærksom på, at affaldet kan indeholde PCB.

Yderligere information om PCB kan findes på følgende link: www.pcb-guiden.dk  

Forhold ved kloak, vand og el

Ved nedrivning skal den berørte forsyningsvirksomhed kontaktes, før nedrivningsarbejdet påbegyndes.
 
Eventuelle kloaksystemet afproppes af en autoriseret kloakmester efter aftale med Bornholms Forsyning A/S Industrivej 1, 3700 Rønne, telefon 56 90 56 00 e-mail post@bornholmsforsyning.dk.  

Forhold ved ajourføring af BBR

Det er ejers pligt at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR). I forbindelse med byggeri skal ejer meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

Relevante bekendtgørelser i forhold til arbejdspladser