Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Enkeltindvindingsanlæg

Enkeltindvindingsanlæg

Private brønde og boringer

Op mod 1000 bornholmske husstande forsynes med drikkevand fra eget indvindingsanlæg. 2/3 er brønde, mens resten er boringer.
 
Private brønde og boringer er, som ordet siger, en privat sag - og alligevel ikke. Kommunen skal i følge loven føre tilsyn med, at anlæggene opfylder visse vandkvalitetsmæssige krav.

Vand fra egne anlæg er jævnligt årsag til mindre, men ubehagelige sygdomme, såsom kronisk dårlig mave, og i sjældne tilfælde til mere alvorlige sygdomme. Det er typisk ikke de faste beboere, der påvirkes af forureningen (man bliver ofte modstandsdygtig overfor bakterierne). Det er især gæster og nye beboere, der er i fare for at blive ramt.
 
Dårligt vedligeholdte anlæg kan endvidere være adgangsvej for forurening til dybereliggende grundvand, der indgår i den almene vandforsyning.
 
Derfor skal alle drikkevandsbrønde og boringer regelmæssigt undersøges for nogle få stoffer og bakterier. Hyppigheden af prøvetagningen fastlægges af kommunens politikere og varierer alt efter, om det er en brønd eller en boring og efter vandkvaliteten i tidligere prøver.
 
I tilfælde af overskridelser skal kommunen reagere. Arten og omfanget af denne reaktion besluttes af kommunalpolitikerne med udgangspunkt i gældende lovgivning og drøftelser med embedslægen. Bornholms Regionskommune har på denne baggrund valgt dette administrationsgrundlag (se link nedenfor). Som det fremgår, lægges den største indsats, hvor problemerne er alvorligst og mest presserende.
 
Link til administrationsgrundlag.
 
Nitrat indgår i administrationsgrundlaget, men det skal dog siges, at det er meget sjældent, at der er større overskridelser af grænseværdien for nitrat.
 
Erhvervsvirksomheder med egen vandindvinding
Enkeltindvindingsanlæg, der forsyner virksomheder, er omfattet af en anden lovgivning, som ligger tæt på, hvad der gælder for vandværker. Omfanget af prøver afhænger dermed af, hvor meget der indvindes.
På de Bornholmske virksomheder tages 1-2 årlige prøver, og der analyseres for samme stoffer, som på vandværker.
 
Tilladelser
Man skal altid søge tilladelse ved kommunen, hvis man vil indvinde vand eller anlægge en ny boring. Ansøgning kan sendes til tm@brk.dk.
 
Indretning og vedligeholdelse
Brønde
Nogen generelle råd til indretning af brønde:
 - Sørg for, at dækslet er helt tætsluttende, så snegle, insekter og andre smådyr ikke kan trænge ind i brønden.
 - Brøndkanten bør være hævet over terræn, eventuelt med en cementkegle, så overfladevand ikke kan løbe ind.
 
Figuren nedenfor viser, hvordan en brønd kan indrettes, så risikoen for forurening minimeres.
BrøndIndretRed.JPG 
Boringer
Problemer i boringer skyldes næsten altid dårlig forerørsafslutning. Det kan enten være manglende eller revnet afpropning eller utæt forsegling omkring forerøret.
 
Havevanding og bilvask
Inaktive brønde og boringer kan normalt bibeholdes til havevanding, bilvask eller vanding af nogle få husdyr. Der kan dog være specielle forhold, der gør dette uhensigtsmæssigt, f.eks. for kort afstand til vandværksboringer
 
Vejledning
Du er altid velkommen til at kontakte Teknik & Miljø for nærmere information
om mulighederne for at sikre eller forbedre din private drikkevandsforsyning, eller hvis du har andre spørgsmål vedr. grund- og drikkevand.

Markvanding

Indvinding af vand til vanding kræver tilladelse efter Vandforsyningsloven. Ansøgning om tilladelse indsendes til Teknik & Miljø med angivelse af ønsket placering og mængde. 
 
Der er givet forholdsvis få tilladelser til vanding på Bornholm, hvilket især afspejler, at behovet for vanding af kornprodukter er begrænset i forårsmånederne.
 
Indvinding fra boringer vil normalt kunne tillades, hvor dette kan ske uden at skade miljø- og naturbeskyttelsesinteresser.
 
Indvinding af overfladevand fra søer og åer kan tillades i henhold til Vandforsyningsloven. I praksis begrænses indvindingen af Naturbeskyttelsesloven, idet der som udgangspunkt ikke må ske ændringer i den økologiske tilstand, eller der skal kunne dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
I søer vil det ofte være muligt at indvinde en vis mængde uden at påvirke vandføringen væsentligt.
 
De Bornholmske vandløb har i forvejen lav sommervandføring, og man kan derfor normalt ikke foretage indvinding fra selve vandløbet. Derimod er der givet tilladelser til at indvinde vand fra anlagte reservoirer, hvor man opsamler et overskuddet i regnfulde perioder.
 
I 2014 blev der til vanding indvundet 24.000 m³ overfladevand og 48.000 m³ grundvand. Den årligt tilladte mængde er aktuelt på 212.000 m³ pr. år.