Vandbrønd
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Enkeltindvindingsanlæg

Enkeltindvindingsanlæg

Private brønde og boringer på Bornholm

Op mod 800 private husholdninger på Bornholm har egen vandindvinding som eneste vandforsyning. En tredjedel af disse er boringer, mens de sidste to tredjedele er brønde.

Selv om der ofte indvindes overfladenært grundvand, er kvaliteten af vandet gennemgående god, og lever op til de generelle drikkevandskvalitetskrav.

På det klipperige Bornholm er egen vandindvinding ofte en samfundsøkonomisk god ide, især i spredt bebyggede områder, hvor det ikke er realistisk at gennemføre almen vandforsyning overalt. Det ville give meget høje vandpriser og være uacceptabelt for forbrugerne. Egne brønde og boringer vil derfor fortsat være en vigtig del af vandforsyningen på Bornholm.


Husholdninger er ikke længere omfattet af lovgivningen

Private vandindvindingsanlæg har tidligere været omfattet af kommunalt tilsyn, men med vedtagelse af ændret lovgivning pr 24-10-2017 gælder dette ikke længere anlæg, som kun forsyner én husstand. Ejeren af disse er dermed selv ansvarlig for drikkevandets kvalitet.

Vand fra egne anlæg er ind i mellem årsag til kronisk dårlig mave, og i sjældne tilfælde til mere alvorlige sygdomme. Det er typisk ikke de faste beboere, der påvirkes af forureningen, da man ofte bliver modstandsdygtig over for bakterierne. Men gæster og nye beboere er i fare for at blive ramt, hvis vandet er af dårlig kvalitet.

Kommunen anbefaler, at der foretages en forenklet kontrol med højst fem års mellemrum, og at anlægget renoveres, hvis der er indhold af bakterier. Vandet bør koges inden brug, hvis der er et højt indhold af bakterier eller kim. Dette gælder især, hvis der er børn eller andre særligt følsomme personer i husstanden, eller hvis medlemmer af denne har oplevet problemer med vedvarende dårlig mave.

Der bør endvidere foreligge en aktuel kontrol, når ejendomme overtages af nye beboere.

Selv om kommunen ikke længere har den formelle tilsynsforpligtelse, er man stadig velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. mail, hvis man har behov for vejledning om drikkevandskvaliteten.

Miljøstyrelsen udsender endvidere regelmæssige vejledninger.

Undtagelser
De ændrede regler gælder ikke for private anlæg, som forsyner mere end én husstand. Dette kaldes et ikke-alment vandforsyningsanlæg og skal stadig have foretaget en forenklet kontrol hvert femte år. Kommunen er myndighed for at dette gennemføres og kan stille krav om forbedret kvalitet om nødvendigt.

Anlæg, som forsyner med vand til kommercielle eller offentlige aktiviteter, skal fortsat have regelmæssig kontrol af drikkevandet i samråd med kommunen. Dette gælder institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller og forlystelsesetablissementer.

Vand der kun benyttes ifbm. dyrehold behøver ikke at være drikkevandskvalitet, men benyttes på eget ansvar. Vand til vanding eller fødevareproduktion kan være omfattet af krav om kontrol alt efter arten af det producerede.

Lejeres rettigheder
Som lejer af en ejendom med egen vandforsyning skal man være opmærksom på, at man i henhold til lejeloven har krav på drikkevand af god kvalitet. Såfremt ejer ikke lever op til sine forpligtelser på dette punkt, kan det indbringes for Huslejenævnet.

Tips til indretning og renovering af brønde og boringer

Brønde
Nogen generelle råd til indretning af brønde:

  • Sørg for, at dækslet er helt tætsluttende, så snegle, insekter og andre smådyr ikke kan trænge ind i brønden
  • Brøndkanten bør være hævet over terræn, eventuelt med en cementkegle, så overfladevand ikke kan løbe ind.
Figuren nedenfor viser, hvordan en brønd kan indrettes, så risikoen for forurening minimeres.
BrøndIndretRed.JPG 
 

Boringer
Problemer i boringer skyldes næsten altid dårlig forerørsafslutning. Det kan enten være manglende eller revnet afpropning eller utæt forsegling omkring forerøret.

Markvanding

Indvinding af vand til vanding kræver tilladelse efter Vandforsyningsloven. Ansøgning om tilladelse indsendes til Teknik & Miljø med angivelse af ønsket placering og mængde. 


Der er givet forholdsvis få tilladelser til vanding på Bornholm, hvilket især afspejler, at behovet for vanding af kornprodukter er begrænset i forårsmånederne.
 
Indvinding fra boringer vil normalt kunne tillades, hvor dette kan ske uden at skade miljø- og naturbeskyttelsesinteresser.
 
Indvinding af overfladevand fra søer og åer kan tillades i henhold til Vandforsyningsloven. I praksis begrænses indvindingen af Naturbeskyttelsesloven, idet der som udgangspunkt ikke må ske ændringer i den økologiske tilstand, eller der skal kunne dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens §3.
 
I søer vil det ofte være muligt at indvinde en vis mængde uden at påvirke vandføringen væsentligt.
 
De Bornholmske vandløb har i forvejen lav sommervandføring, og man kan derfor normalt ikke foretage indvinding fra selve vandløbet. Derimod er der givet tilladelser til at indvinde vand fra anlagte reservoirer, hvor man opsamler et overskuddet i regnfulde perioder.
 
I 2014 blev der til vanding indvundet 24.000 m³ overfladevand og 48.000 m³ grundvand. Den årligt tilladte mængde er aktuelt på 212.000 m³ pr. år.

 

Tilladelser
Man skal altid søge tilladelse ved kommunen, hvis man vil indvinde vand eller anlægge en ny boring. 

Havevanding og bilvask
Inaktive brønde og boringer kan normalt bibeholdes til havevanding, bilvask eller vanding af nogle få husdyr, og benyttes uden særskilt tilladelse. Der kan dog være specielle forhold, der gør dette umuligt, f.eks. for kort afstand til vandværksboringer.

Center for Natur, Miljø og Fritid