Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Drikkevandsplaner

Drikkevandsplaner

​​​​​​​​Det er kommunens opgave at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende, og at der bliver indvundet vand på et bæredygtigt grundlag. 

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen for Bornholm skal sikre tilstrækkelig vandforsyning, god drikkevandskvalitet og at vand kan leveres på rimelige økonomiske vilkår.
 
Disse overordnede mål er delt op i en række konkrete delmål.
Se hele vandforsyningsplanen her: Vandforsyningspan for Bornholms Regionskommune

Beredskabsplan for vandforsyningen på Bornholm

Beredskabsplanen er gældende for almen vandforsyning på Bornholm og tager sigte mod beredskabet ved akut forurening af drikkevandet eller manglende vandforsyning.
 
Beredskabsplanen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Bornholms Regionskommune.
 
Beredskabsplanen skal anvendes af politiet, Bornholms Regionskommune, vandværker, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i relation til vandforsyning.
 
Planen indeholder procedurer ved forskellige niveauer af vandforurening eller manglende vandforsyning. Envidere vises vandværkernes muligheder for nødforsyning, og der linkes til vandværkernes egne beredskabsplaner.

​Vigtige telefonumre fremgår af forsiden. og på denne kan der klikkes videre til procedurer og eventuel uddybning.

Planen er opdateret i 2024 og i den forbindelse gjort rent digital. Den kan tilgås fra PC, tablet og mobiltelefon.


Det anbefales dog at lave en papirudskrift og opbevare den et tilgængeligt sted, så planen også kan benyttes ved strømsvigt.

Indsatsplaner

Indsatsområder udpeges af staten på baggrund af grundvandskortlægningen. Kommunen kan endvidere udlægge andre områder efter aftale med interessenterne i området.
 
I indsatsområderme skal regionskommunen udarbejde en plan, der sikrer en god drikkevandskvalitet nu og i fremtiden.
 
I indsatsplanen skal det tydeligt stå: 
  • Hvilke trusler der er mod grundvandet
  • Hvilke indsatser ,der er nødvendige for at beskytte grundvandet
  • Hvem, der er ansvarlige for, at indsatserne bliver udført
  • Hvornår indsatserne skal gennemføres
Regionskommunen lægger stor vægt på lokal medindflydelse i processen.

Rapportering af grundvandets mængde og kvalitet

Teknik & Miljø fører løbende kontrol og reagerer på problemer. Supplerende foretages med mellemrum en systematisk gennemgang og en rapportering af status og eventuelle kommende udfordringer.
 
I 2013 er der gennemført en rapportering af status og aktuel udvikling for oppumpning, tilladte mængder og grundvandsstand.
 
Hovedkonklusionen i denne er, at den samlede drikkevandsressource langt overstiger forbruget af vand.
 
Rapporten kan findes via dette link:
 
​