Del på facebook

Folkeskoler på Bornholm

På Bornholm har vi seks dejlige folkeskoler fordelt over hele øen, to specialskoler og en spændende ungdomsskole.

Bornholms Regionskommune har seks almene folkeskoler: Aavangsskolen og Søndermarksskolen i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Svartingedal Skole i Hasle.

Hertil kommer specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken samt
10. klasseskolen og Dybdalsskolen, der begge er afdelinger under Ungdomsskolen.

På denne side finder du kort over skolernes placering og skoledistrikternes omfang.

På dette interaktive kort kan du indtaste din adresse og se, hvilket skoledistrikt du hører til.

Du kan finde mere information på de enkelte skolers hjemmeside.

Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Du kan læse om indskrivning til børnehaveklasse på Pladsanvisningen under punktet "Indskrivning til børnehaveklasse".

Selvom der er lang tid til det nye skoleår starter, så inviterer de bornholmske folkeskoler allerede nu forældre til kommende skolebørn inden for til et ”kig”. Se informationsfolderen, der byder de kommende 0. klasseelever velkommen i den bornholmske folkeskole.

Udsat skolestart

Hvis du overvejer at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du henvende dig i dit barns børnehus. Børnehuset vil derefter henvende sig til Inklusions- og ressourceteamet for en drøftelse af, hvilke pædagogiske overvejelser der måtte være i forhold til en eventuel skoleudsættelse for dit barn. Hvis der efter den faglige drøftelse fortsat er et ønske om skoleudsættelse, skal du udfylde følgende blanketter

Det er dig som forælder, der skal udfylde ansøgningen om skoleudsættelse. Når du har udfyldt ansøgningen med de nødvendige oplysninger, vil ansøgningen automatisk blive videresendt til dit barns børnehus. Børnehuset skal efterfølgende udfylde den resterende del af ansøgningen herunder formålet med skoleudsættelsen, hvilke pædagogiske tiltag, der har været iværksat, barnets styrker og udfordringer samt pædagogiske aktiviteter i det kommende år i tilfælde af skoleudsættelse.  


Skal dit barn i skolefritidsordning?

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

Hvis du vil læse om de fælles mål og indhold i SFO kan du finde det på følgende link: Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.

Skal dit barn flytte eller skifte skole?

Hvis dit barn skal skifte skole så skal du bruge løsningen ”Anmodning om skoleskift” i følgende tilfælde:

1) I flytter til Bornholm og dit barn skal indmeldes i en bornholmsk folkeskole
2) Hvis dit barn går på en privat-, fri- eller folkeskole på Bornholm og ønsker at skifte til en anden folkeskole på Bornholm.

Ved flytning fra en skole på Bornholm til en skole i det øvrige land eller udlandet, skal flytningen meddeles til barnets nuværende og kommende skole. I dette tilfælde kan du ikke bruge denne løsning.

Center for Skole kan kontaktes på mail adresse skole@brk.dk for yderligere oplysninger om skoleskift og skoledistrikt.

Kan dit barn få skolebuskort?

Elever, der er indskrevet i en folkeskole på Bornholm og som opfylder nedenstående afstandskriterier er kørselsberettigede:
 
0. - 3. klasse 2,5 km.
4. - 6. klasse 6,0 km.
7. - 9. klasse 7,0 km.
10. klasse 9,0 km.
 
Hvis dit barn er kørselsberettiget skal skolen sørge for udstedelse af skolebuskort.
Har du spørgsmål om skolebuskørsel kan du rette henvendelse til skolens kontor. 
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk

På skolerne kan der opstå behov for at transportere elever i skolens egne, i andre forældres eller i personalets egne biler, hvis klassen skal på ekskursion el. lign.
Derfor beder skolen på forhånd forældrene om en kørselstilladelse til sådanne arrangementer.
Du kan få nærmere information om kørselstilladelse på den enkelte skole.

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn?

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, har du som forælder ansvaret for, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Center for Skole fører tilsyn med hjemmeundervisningen for at sikre, at undervisningen lever op til kravene, der stilles i folkeskoleloven, idet det er afgørende, at hjemmeundervisningen, ud fra en helhedsvurdering, giver barnet de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis barnet havde gået i folkeskole. 

Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af de obligatoriske fagområder, som kan opdeles i humanistiske, naturvidenskabelige og praksis-musiske fag. Det anses således som et minimumskrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres. Dette følger af bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9a, punkt 1. som beskriver den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag. 

Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v, at du tilkendegiver, at du ønsker at hjemmeundervise dit barn til Center for Skole, Administration og rådgivning inden undervisningen påbegyndes. Du vil herefter blive indkaldt til et forventningsafklarende møde med skolelederen i det skoledistrikt, hvor barnet har bopæl. Først efter dette møde vil du modtage en endelig godkendelse af hjemmeundervisningen. 

Tilkendegivelse af hjemmeundervisning

Hvad er Åben Skole?

Åben Skole er en del af Folkeskolereformen fra 2014, og handler om samarbejdet mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv mv.

Foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner kan indsende forslag til samarbejdsmuligheder ved hjælp af Aktørbankskemaet, som du finder link til her: Aktørbankskema
Det udfyldte skema sendes med digital signatur eller NEMID.
Du kan også sende det via mail til Center for Skole, Kultur og Fritid på adressen skf@brk.dk
 
Kontakten mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv skal foregå let og ubesværet for alle parter. Den nemmeste måde at komme i kontakt med hinanden på er ved at bruge telefon eller mail. Eksterne aktører, det vil sige foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, kan kontakte de enkelte skoler ved at henvende sig til skolelederen.

Kongeskærskolen 0. til 9.kl. (Allinge)
Kontakt skoleleder Kasper Winstrup Johansen
Kasper.johansen@brk.dk eller mobil 60 10 10 35

Svartingedal Skole 0. til 7. kl. (Hasle)
Kontakt skoleleder Helle Krakau Holm
Helle.Krakau.Holm@brk.dk eller tlf. 56 92 33 09
 
Specialskolen Kildebakken (Tejn)
Kontakt skoleleder Lise Dandanell
Lise.Dandanell@brk.dk eller mobil 30 18 22 63
 
Heldagsskolen (Østermarie)
Kontakt skoleleder Gert Andersen
Gert.Andersen@brk.dk eller mobil 30 18 17 36
 
Hans Rømer Skolen 0. til 9. kl. (Åkirkeby)
Kontakt skoleleder Pernille Rigstad

Pernille.Rigsstad@brk.dk eller mobil 30 30 80 31

 
Paradisbakkeskolen 0. til 9. kl. og modtagelsesklasser (Nexø)
Kontakt skoleleder Pia Laub Tofte
Pia.Laub.Tofte@brk.dk eller mobil 30 18 20 49
 
Aavangsskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Thomas Mogensen
Thomas.mogensen@brk.dk eller mobil 30 18 20 07

Søndermarksskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Tina Duermin Johansen
Tina.Duermin.Johansen@brk.dk eller mobil  30 18 23 91
 
10. klasseskolen (Rønne)
Kontakt ungdomsskoleleder Groa Vinterberg Nissen
Groa.Vinterberg.Nissen@brk.dk eller mobil 30 18 17 43
 
Skolerne kan omvendt anvende de kontaktoplysninger, der fremgår af ”Aktørbankskemaet”.

Vil du vide mere om målsætninger og politikker?

Vil du læse om de vedtagne politikker om børn, unge og inklusion eller om beredskabsplaner mod seksuelle overgreb, overgange i barnets liv m.v. finder du mere på linket: Til vores samarbejdspartnere.

Du kan finde skolepolitikken, læsemålsætning, matematikmålsætning, it-strategien på skoleområdet m.v. under politikker.

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018

Godkendt valg til skolebestyrelse 

Godkendt valg til Hans Rømer Skolen

Godkendt valg til Ungdomsskolen


Digital Post

Center for Skole,

Administration og rådgivning

Ullasvej 15, 2. sal

3700 Rønne

Tlf.: 56 92 00 00 

Har du overordnede spørgsmål til folkeskolen på Bornholm er du meget velkommen til at kontakte Center for Skole

Skoler mod mobning

Her kan du finde mere, hvis du er bekymret for mobning i folkeskolen 

Definition af mobning

Procedure i tilfælde af mobning

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan 2015-2020 (PDF)

Skolerne på Bornholm

Klik på nedenstående link for at se et kort over skolerne og skoledistrikterne

Kort over skoler og skoledistrikter (PDF)